Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Arapça Dil Bilgisi Tabirleri - Terminoloj

Nereden Yazdırıldığı: Onlinearabic.net
Kategori: الصرف و النحو - DİLBİLGİSİ
Forum Adı: Dil bilgisi - Sarf & Nahiv - النحو والصرف
Forum Tanımlaması: Dilbilgisi kuralları, cümle çözümlemeleri, fiiler, isimler, zamirler, edatlar, kullanım örnekleri, sarf & nahiv
URL: http://www.onlinearabic.net/forum/forum_posts.asp?TID=4608
Tarih: 16Temmuz2018 Saat 20:57
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 8.03 - http://www.webwizforums.com


Konu: Arapça Dil Bilgisi Tabirleri - Terminoloj
Mesajı Yazan: scelik
Konu: Arapça Dil Bilgisi Tabirleri - Terminoloj
Mesaj Tarihi: 21Kasım2008 Saat 21:44
Arapça Dil Bilgisi Tabirleri - Terminolojileri
 
hemze harekeli elif (harekesi yoksa uzatan elif’tir)
harf-i med uzatan harf (ler)
harf-i târif
isimlerin başına gelen belirtme edatıdır (ال), kelimenin sonundaki tenvini düşürür
marife belirli bir nesneyi gösteren isim (başında harf-i tarif olan isimler, alemler [özel isim], zamirler, ism-i mevsuller, ism-i işaretler, marife isme muzaaf olan isimler)
nekra
belirsiz bir nesneyi gösteren isim (başında ال bulunmayan ve diğer marife şartlarını taşımayan isimlerdir; aynı zamanda adedinin bir tane olduğunu belirtir)
müzekker hakikî veya lafzî
erkek varlıklara delalet eden kelimeler
müennes hakikî, lafzî veya semaî
dişi varlıklara delalet eden kelimeler
müfred tek varlığa delalet eden isim (cümle olmayıp tek kelimeden ibaret olduğunu da belirtir)
tesniye / müsenna
iki varlığa delalet eden isim
cemi‘ ikiden fazla varlığa delalet eden isim
cemi‘ müzekker-i sâlim
erkek çoğul (müfred-müzekker kelimenin sonuna ون ilavesiyle yapılır)
cemi‘ müennes-i sâlim dişi çoğul (müfred-müennes kelimenin sonuna آت ilavesiyle yapılır)
cemi’ mükesser
kırık çoğul (kelimenin müfredinde değişiklik yapılarak elde edilir)
harf
yalnız başına bir manâ ifade etmeyen, isim ve fiille birlikte bir anlamı olan kelime
isim
zamana bağlı olmadan kendi başına bir manâsı olan kelime
fiil
zamana ve şahsa bağlı olarak bir iş ve oluş bildiren kelime (mazi, muzari/istikbal, emir)
fâil
özne (fiil cümlesinde bu adı alır)
mef’ul
nesne
mef’ûlün bih
düz tümleç
mübteda
özne (isim cümlesinde bu adı alır)
haber
mübtedanın durumuna dair bilgi veren kelime, cümle veya şibh cümleler
izâfet
isim tamlaması (bir ismin başka bir isme nisbet edilmesi) (muzaaf ve muzaafun ileyh’ten müteşekkildir)
muzaaf
tamlanan (başına ال, sonuna tenvin, tesniye veya cemi’ nûn’u almaz)
muzaafun ileyh tamlayan (daima mecrurdur; belirtisiz isim tamlamasında nekra olarak gelir)
meftûh
fetha ile harekeli harf
meksûr
kesra ile harekeli harf
meczûm
sükunlu harf
ref’ / merfû son harfinin harekesi ötre / damme olan kelime (fâil, mübteda, haber...)

nasb / mansub son harfinin harekesi üstün / fetha olan kelime (mef’ûlün bih, hal ...)
cer / mecrur
son harfinin harekesi esre /kesra olan kelime (harf-i cer’li isim, m.ileyh...)
câr
önüne geldiği ismin sonunu kesralı yapan (harf-i cerler)
şibh-i cümle
cümle benzeri (câr ve mecrûr’dan yahut zarftan oluşur)
sıfat / na‘t
bir ismi niteleyen kelime
mevsuf / men‘ût
nitelenen kelime
i‘rab kelimenin sonundaki harf ve hareke değişikliği
mu‘rab
i’raba tâbi kelime (son harfinde değişiklik kabul eden)
mebnî
cümledeki konumu ne olursa olsun, son harfinin harekesi değişmeyen kelime
gayru’l-munsarıf
sonuna kesra ve tenvin kabul etmeyen, kesra yerine fetha ile mecrur olan isim (memnû mine’s-sarf da denir)
sarf
şekil bilgisi, morfoloji (istenilen manayı elde etmek için kelimenin aldığı şekillerden bahseden ilim dalıdır, sadece isim ve fiil kapsamı alanına girer)
tasrîf
çekim (bir kelimenin bir şekilden diğer bir şekle konması)
nahiv
söz dizimi, sentaks (kelimenin cümle içindeki durumunu ve bu duruma göre i’rabını inceleyen bilim dalıdır)
belâgat
meramın iyi suretle düzgün ve sanatlı sözlerle ifadesi
vasıl
okurken kelimeler arasında durmayıp, birbirine bağlamak
vakıf
okurken durmak, kelimeleri birbirine bağlamayıp ayırmak (kelimenin son harekesi hazfolunur)
ibdâl
bir harfin yerine başka bir harf getirmek
idgâm
aynı iki harf yan yana gelirse, kolay okuyup yazmak için bu iki harfi bir harf olarak yazıp şeddelemek
izhâr aynı iki harf yan yana geldiğinde şeddelemeden ayırmak
zâid
harf kelimeyi meydana getiren kök harflerden başka, çeşitli sebeplerle kelimelere ilave edilen harf /-ler
mutasarrıf
çekim kabul eden isim (müfred iken müsenna, cemi‘ yapılabilmesi gibi)
gayr-ı mutasarrıf
çekim kabul etmeyen isim
câmid
hiçbir kelimeden türememiş isim
müştâk
bir fiilden veya başka bir isimden türemiş isim
alem özel isim
ma’lûm
işi yapanın belli olduğu, faili zikrolunan fiil
meçhul
işi yapanın belli olmadığı fiil
lâzım
geçişsiz fiil (failin yaptığı iş kendi üzerinde kalan; kimi, kime, neyi, neye gibi sorulara ihtiyaç hissettirmeyen fiiller) (mef’ulün bih’ini ancak harf-i cer yardımı ile alır)
müteaddî
geçişli fiil (failin yaptığı iş kendi üzerinde kalmayıp başkasına etki eden, yani cümlenin anlamının tamamlanması için nesneye ihtiyaç duyan fiiller) (mef’ulün bih’ini doğrudan doğruya -harf-i cer’siz- alır)
mücerred
kök (aslî) harflerinden ibaret olan fiil
mezid
kök harflere bazı ekler getirilerek yapılan fiil
gâib
üçüncü şahıs (yanımızda ve karşımızda bulunmayan müzekker)
gâibe
üçüncü şahıs (yanımızda ve karşımızda bulunmayan müennes)
muhâtab
ikinci şahıs (kendisiyle konuşulan müzekker)
muhâtaba
ikinci şahıs (kendisiyle konuşulan müennes)
mütekellim birinci şahıs (konuşan müzekker veya müennes)
sülasi kökü üç harfli fiil
rubai mücerred kökü dört harfli fiil (ilavesiz)
rubai mezid dört harfli (sülasi fiile bir harf ilavesiyle)
humâsî
beş harfli (sülasi fiile iki harf / rubai mücerred fiile bir harf ilavesiyle)
sudâsî
altı harfli (sülasi fiile üç harf / rubai mücerred fiile iki harf ilavesiyle)
sahih
fiil illet harfi bulunmayan
mu’tel
fiil illet harfli fiil
ism-i fâil
etken sıfat-fiil (fiilden türeyip, işi yapanı gösterir)
ism-i mef’ul
edilgen sıfat-fiil (fiilden türeyip, yapılan işten etkilenen kişi veya nesneyi gösterir)
ism-i maksûr
sonunda elif-i maksûre (ي şeklinde yazılmış elif) bulunan ve sondan bir önceki harfinin harekesi fetha olan isim
ism-i menkûs son harfi ي olup, sondan bir önceki harfinin harekesi kesra olan isim
ism-i memdûd
son harfi hemze ve bir önceki harfi zâid elif olan isim
sâlim fiil
aslî harflerinde illet harfi, hemze ve şeddeli harf bulunmayan fiil
mehmûz fiil
aslî harflerinden biri hemzeli olan fiil
muzaaf fiil
son iki harfi aynı olup, idgam yapılarak şeddelenmiş fiil
misâl fiil
aslî harflerinden birincisi “vav” veya “yâ” olan fiil
ecvef fiil
aslî harflerinden ortadaki illet harfi olan (elif, vâv, yâ) olan fiil
nâkıs fiil aslî harflerinden sonuncusu illet harfi olan fiil
lefif fiil
aslî harflerinden ikisi illet harfi olan fiil
emir
bir işin yapılmasını istemek
nehiy
bir işin yapılmamasını istemek, yasaklamak (olumsuz emir) (misal: tembellik yapma!)
nefy
olumsuzluk (misal: tembellik yapmıyor)
câmid fiil
(donuk fiiller) yalnızca bir zamanı veya bir / birkaç şahsı bulunan fiiller
taaccüb fiilleri
bir şey karşısında duyulan hayret ve şaşkınlığı anlatan camid isimler
masdar
iş ve oluşu, şahsa ve zamana bağlı olmadan anlatan kelime
sıfat-ı müşebbehe
ism-i fâil nev’inden olup, türediği fiilin ifade ettiği güzellik, çirkinlik, sakatlık ve kusurluluk gibi sıfatlarda ve bazı duygularda devamlılık ifade eden müştak kelime (genellikle lazım fiilden türetilir)
ism-i tafdîl (üstünlük sıfatı) renk, şekil ve sakatlığa delalet etmeyen, vasıfları ve nitelikleri aynı olan iki şeyi mukayese eden veya bir varlıktaki bir vasfın başka varlıklardan daha üstün olduğunu gösteren isim (fiilden türetilir)
ism-i tasgîr (küçültme ismi) küçüklük ve azlık ifade etmek, sevgi veya hor görmeyi ifade etmek için kullanılan isim (isimden türetilir)
ism-i mensûb
bir yere, bir aileye, bir mesleğe, bir din veya mezhebe yahut herhangi bir şeye mensub olmayı bildiren, isimden türeyen ve sonu (mâkabli meksur) “çift yâ”lı isim
ism-i zaman
ve mekân bir fiilin vukû bulduğu yeri ve zamanı gösteren isim (fiilden türetilir)
ism-i âlet
âlet ismi (işlediği işi ifade eden fiilden yapılır; müteaddî-sülasî fiilden türetilir)


-------------
الطالب المجتهدCevaplar:
Mesajı Yazan: azize
Mesaj Tarihi: 26Kasım2008 Saat 23:24
رضي الله عنك
 
ماشاء لله ما اجمل هذه المعلمات
 
 


-------------
يا رب لا تسألني عن ما أعلم


Mesajı Yazan: meryem hatice
Mesaj Tarihi: 27Kasım2008 Saat 00:03
  Hay Allah razı olsun...


Mesajı Yazan: mines80
Mesaj Tarihi: 24Aralık2008 Saat 10:54
Allah sizden razı olsun scelik. uzun zamandır arıyordum bu terimleri. çok sağolun. selam ve dua ile...


Mesajı Yazan: hursand
Mesaj Tarihi: 09Ocak2009 Saat 12:50
helal olsun!


Mesajı Yazan: bussra
Mesaj Tarihi: 04Nisan2009 Saat 19:09
ALLAH razı olsun kardeşim


Mesajı Yazan: hayrullahsevgil
Mesaj Tarihi: 31Aralık2010 Saat 14:48

Allah razıolsunMesajı Yazan: birkulnet
Mesaj Tarihi: 01Ocak2011 Saat 23:16
Ya bu gibi kısa bilgiler video derslerin sayfasında verilemez mi? Her ne kadar 2. sınıf Aöf öğrencisi olsakta 1. sınıfı soruları ezberledikte geçtik şimdi herşey sil baştan... Lütfen gramer bilgisi konulsun video sayfalarının olduğu yere LÜTFENNNN

-------------
“Hırsı bırak! Şu toprak altında, çırakda bir ustadır.” Mesnevi


Mesajı Yazan: garez
Mesaj Tarihi: 27Ocak2012 Saat 23:06
ii de biz bunlari nerde nasil kullancaz cumlenin nersin de  geldinde kullancaz bunu ogrenmek istiyorum :(Mesajı Yazan: assasinn
Mesaj Tarihi: 21Ekim2013 Saat 21:09
امنSayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info