Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

DGS Puan Hesaplama

Nereden Yazdırıldığı: Onlinearabic.net
Kategori: İLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.
Forum Adı: DGS ile alakalı konular
Forum Tanımlaması: DGS ile ilgili yazışmalar buraya
URL: http://www.onlinearabic.net/forum/forum_posts.asp?TID=13495
Tarih: 28Mayıs2018 Saat 10:51
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 8.03 - http://www.webwizforums.com


Konu: DGS Puan Hesaplama
Mesajı Yazan: scelik
Konu: DGS Puan Hesaplama
Mesaj Tarihi: 24Ağustos2012 Saat 21:22
DGS PUAN HESAPLAMA
 
SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HE­SAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdik­leri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak,doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek­tir. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak aday­ların ham puanları, ortalaması 50, standart sap­ması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek­tir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI

DGS'ye başvuran adaylardan her biri için ön li­sans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak Bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

Adayların Ön Lisans Başarı Puanlarının (ÖBP) hesaplanmasında ön lisans programında almış oldukları notların ortalamasından meydana ge­len akademik ortalama esas alınacaktır. Öğretim yılında mezun olabilecek olanların, DGS'ye baş­vursun veya başvurmasın akademik ortalamala­rı mezun oldukları ön lisans programlarından top­lanacak ve mezun olunan her program ayrı ol­mak üzere bu akademik ortalamaların ortalama ve standart sapmaları hesaplanacaktır. Bu ortala­ma ve standart sapmalar kullanılarak adayların akademik ortalamaları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürüle­cektir. Bu standart puanlar öğretim yılında me­zun olabilecek adayların ön lisans başarı puan­larını oluşturacaktır. Öğretim yılında mezun sayı­sı 5'ten az ise ve daha önceki öğretim yıllarında kendi programlarına ait hesaplanmış bir ortala­ma bulunuyorsa bu adayların başarı puanlarının hesabında ortalamanın bulunduğu öğretim yılı­na ait ortalama ve standart sapmalar kullanıla­caktır. Öğretim yılından önce mezun olan aday­ların ön lisans başarı puanlarının hesaplanma­sında, mezun olduğu öğretim yılında mezun du­rumda olanların akademik ortalamalarından he­saplanan ortalama ve standart sapmalar kullanı­lacaktır.

ÖBP olarak,

a) öğretim yılında mezun sayısı 5'ten az ise ve daha önceki öğretim yıllarında kendi prog­ramları için hesaplanmış ortalama ve stan­dart sapmalar yok ise bu program mezunu adaylara 50,

b) Mezun olacakları/oldukları programın ortala­ma ve standart sapmaları bulunduğu hâlde ön lisanstaki akademik ortalamaları bildiril­meyen adaylara 30,

c) KKTC hariç yurt dışındaki ön lisans program­larından mezun olan adaylara da 50 verilecek­tir. Ön lisans başarı puanı hesaplanırken, or­talamanın üstünde 3 standart sapmadan da­ha büyük olan puanlar, ortalamadan 3 stan­dart sapma farklı olarak; ortalamanın altında 2 standart sapmadan daha küçük olan pu­anlar, ortalamadan 2 standart sapma farklı olarak kabul edilecektir. Ön lisans başarı pu­anının hesaplanmasında Meslek Yüksekoku­lu Müdürlükleri ve AÖF Merkez Bürosu tara­fından ÖSYM'ye ulaştırılan akademik ortala­malar ve diğer bilgiler kullanılacaktır. Bu bil­giler ÖSYM'ye ulaştıktan sonra bu bilgilerle ilgili değişiklik istekleri işleme alınmayacaktır.

AĞIRLIKLI ÖN LİSANS BAŞARI PUANININ HESAP­LANMASI

Ön lisans başarı puanı, yukarıda anlatıldığı biçim­de hesaplandıktan sonra her ön lisans progra­mında DGS'ye giren adayların DGS standart pu­anlarından hesaplanan ağırlıklandırma puanları­na göre ağırlıklandırılacaktır. Ağırlıklandırmada,bir programda öğretim yılında son sınıfta bulu­nan adaylardan DGS'ye girenlerin sayısal stan­dart puanları sayısal ağırlıklandırma puanını (AP-SAY), sözel standart puanları sözel ağırlık­landırma puanını (AP-SÖZ), sayısal ve sözel pu­anların 0.5 ile çarpılıp toplanmasından elde edi­lecek ağırlıklı standart puan da eşit ağırlıklı ağır­lıklandırma puanını (AP-EA) oluşturacaktır. Bir programdan sınava giren adayların AP-SAY, AP-SÖZ ve AP-EA puan ortalamaları, bu programın A-SAY (Sayısal Ağırlıklandırma puan ortalama­sı), A-SÖZ (Sözel Ağırlıklandırma puan ortala­ması) ve A-EA (Eşit Ağırlıklı Ağırlıklandırma pu­an ortalaması) ortalamalarını oluşturacaktır. Ön lisans programının ağırlıklandırma puan ortala­malarından 30'un altında olanlar 30 olarak alına­caktır. Önceki yıllarda mezun olan adayların ÖBP'leri ağırlıklandırılırken mezun oldukları yılın ağırlıklı ortalamaları kullanılacaktır. Bir program­da sınava giren aday sayısı 5'ten az ise ağırlıklandırma ortalamaları 50 olarak alınacaktır. Ağırlıklandırmada aşağıdaki formül kullanılacaktır: Bu formüldeki kısaltmalar:

AÖBP : Sınav puanlarına katılacak ağırlıklı ön li­sans başarı puanı

ÖBP : Ön lisans başarı puanı

A    : Ön lisans programının ağırlıklandırma puanı ortalaması

B     : Ön lisans programındaki en büyük ÖBP

C      : Ön lisans programındaki en küçük ÖBP

DGS PUANININ HESAPLANMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan

hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanı­larak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte ha­talı soru bulunduğu takdirde ilgili testi cevaplayan tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı ka­bul edilecek ve adayların puanları diğer sorula­ra verdikleri cevaplarla birlikte hesaplanacaktır.

DGS PUANLARINI BELİRLEYEN STANDART PUANLAR VE KATSAYILAR-------------
الطالب المجتهدSayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info