Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

DİN FELSEFESİ SORU VE CEVAPLARI

Nereden Yazdırıldığı: Onlinearabic.net
Kategori: İLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.
Forum Adı: Sakarya İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri
Forum Tanımlaması: Sakarya İlahiyat İLİTAM dersleri paylaşım platformu
URL: http://www.onlinearabic.net/forum/forum_posts.asp?TID=10393
Tarih: 22Mayıs2018 Saat 07:08
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 8.03 - http://www.webwizforums.com


Konu: DİN FELSEFESİ SORU VE CEVAPLARI
Mesajı Yazan: dede korkut
Konu: DİN FELSEFESİ SORU VE CEVAPLARI
Mesaj Tarihi: 06Aralık2010 Saat 20:58
1) Hegel’e göre din felsefesini zorunlu kılan şey aşağıdakilerden hangisidir?

 
c) Batı insanının iman tefekkürüyle, dünyalık tefekkürünü, birini diğerine alternatif olacak şekilde ayırması ***
  d) Düşünsel faaliyetlerinde insanın özgür olma isteği 
  a) Dini anlamaya çabası 
  e) Din adamlarının felsefe karşısındaki tutumları 
  b) Felsefeyi anlama zorunluluğu 

2. Aşağıdakilerden hangisi “din felsefesi” için doğrudur?

  b) Din felsefesi, dinin felsefi açıdan ele alınması, başka bir deyişle din hakkında bir düşünme ve tartışmadır. ***
  c) Din felsefesi, ilkçağ filozoflarının ortaya koydukları bir ilimdir. 
  a) Din felsefesi, sadece tarihi veriler ışığında dini anlatan bir ilimdir. 
  e) Din felsefesi, dinin temelini oluşturan bir bilimdir 
  d) Din felsefesi, duyusal bilgiyi esas alan bir ilimdir. 
 3. Aşağıdakilerden hangisi felsefi bakış tarzı ile ilgili değildir

  c) Objektif olması 
  a) Şümullü olması 
  b) Tutarlı olması 
  d) Rasyonel olması 
 
e) Duyusal olması *****

 
4.Gourda göre  evrensel değer aşağıdakilerden hangisidir?

  c) Felsefe 
  a) Ahlak 
  b) Din 
  e) Zihnin keyfiyeti 
  d) Zihnin büyümesi  ****

5 ) Hegel’e göre aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin amaçlarından biri değildir?

  e) Antropolojik değerlendirmeler yapmak ****
  c) Mutlak olan yani ALLAH hakkındaki bilgiyi ortaya koyup değerlendirmek 
  b) Hegel, din felsefesinin en temel amacını, dinin din olarak ne olduğunun, yani onun tabiatının bilinmesi olarak anlamaktadır 
  d) Genel olarak dinin, şekil ve içerik olarak felsefede felsefî, yani aklî olarak incelenme 
  a) Dini araştırmak 
6.“Tanrıdan yine Tanrıya giden bir delil” olarak ifade edilen delil aşağıdakilerden hangisidir?

 
c) Dini tecrübe delili  ***
  a) Ontolojik delil 
  b) Kozmolojik delil 
  d) Gaya ve nizam delili 
  e) İnayet delili 7 ) Aşağıdakilerden hangisi Ortegat’a göre din felsefesinin tanımıdır?


  e) Din felsefesi, felsefecilerin dini temel bilgileri kabul ederek bir takım problemlere çözüm önerilerinde bulunmasıdır 
  b) Din felsefesi, din ile felsefesinin uzlaştırılarak din hakkında görüş beyan etmesidir 
  a) Din felsefesi, dine felsefi bakıştır 
 
d) Din felsefesi, dinin ve onun en önemli içeriği olan ALLAH'ın felsefî olarak incelenmesinin, yani filozofların metafizik düşüncelerinin tenkidi ve onların bir çeşit sentezidir.  *****
  c) Din felsefesi, filozofların dini felsefe bakış açısıyla incelemesidir 


8.Bir Din Felsefesine Doğru adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?


  d) Memdûh Süleyman 
  a) Süleyman Sırrı 
  b) Celal Nûri 
  e) E. Mehmet Şevketi 
 
c) M.Şekip Tunç ****

9 ) Ortagat’a göre aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin konusunu oluşturur?

  c) Din alimlerinin felsefe ve din hakkındaki görüşlerinin ele alınmasıdır 
 
e) Din felsefesinin konusu, filozofların din ve ALLAH hakkındaki görüşlerinin   şahsiyetçilik ve cemaatçilik açısından tenkitçi bir gözle ele alınmasıdır. ******
  a) Filozofların ahlak hakkındaki görüşlerinin ele alınmasıdır 
b) Din alimlerinin dini sorunlara dini ve felsefi referansları kullanarak çözüm          önerilerinde bulunmasıdır 
  b) Filozofların kötülük problemi hakkındaki çözüm önerileridir 

10) M. Ş. Tunç’a göre din felsefesinin Hegel’den önce ortaya çıkmamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  b) Dindarların din felsefesine karşı çıkması 
 
e) O döneme kadar dinin her şeye hakim olması  *****
  d) Felsefenin her şeye hakim olması 
  c) Din ile felsefenin birbirlerinden bağımsız ilimler olması 
  a) Hegel’da daha fazla din felsefesinin önemseyen herhangi bir filozofun olmaması 

11 ) Aşağıdakilerden hangisi Hegel’in din felsefesi tanımıdır?

  c) Din felsefesi, bireyler arasındaki dini duyarlılığı ortaya koyan ilimdir 
  d) Din felsefesi, dinin ahlaki boyutunu ön plana alarak inceleyen ilimdir 
  a) Din felsefesi, şümullü bilgi olarak aklî şekilde Tanrının bilgisidir  *****
  e) Din felsefesi, hakitati araştıran ilimdir 
  b) Din felsefesi, din ile felsefe arasında ilişki kurmaktır 
12. Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin konusuna girmez.

  b) Dinin kendisini, çeşitli görüntülerini veya türlerini incelemek. 
  c) Dinin temel kavramlarını felsefi bakış açısı ile incelemek. 
  d) Dinin temel iddialarını felsefenin eleştirisel, tutarlı, sistemli ve akılsal incelemesini yapmak. 
  e) Sadece ilahi olan dinleri incelemek.***** 
  a) Din üzerine felsefi olarak düşünmek 


13.Dumery'ye göre, insanı felsefi olarak düşünmeye iten şey aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Felsefe 
  b) Teoloji 
 
c) Din *****
  e) Din felsefesi 
  d) Akıl 


14.Dumery "Din felsefesi" ifadesini aşağıdakilerin hangisinin karşılığı olarak kullanmaktadır?
  e) Din ve felsefenin akli tenkidi 
  c) Dini felsefe 
  b) Doğal dinin tenkidi 
  a) Müsbet (pozitif) dinin aklî tenkidi  ********
  d) Dini Tecrübe
15 ) Din felsefesinde "dini tecrübe" sözü ile aşağıdakilerden hangisi kasd edilmemektedir?
e) Tecrübecilik (ampirizm)*****  
  d) Şiddetli (yoğun) dini hayat 
  c) Sufilerin "vecd" dedikleri şey 
  b) Sufilerin "zevk" dedikleri şey 
  a) Tasavvufi hal  
  

16.Ortegat’a göre din, aşağıdaki incelemelerin hangisinin konusu olmuştur?


 
a) Ahlaki inceleme
 
c) Estetik inceleme
 
b) Teolojik inceleme****
 
d) Mantıki inceleme
 
e) Mistiksel inceleme


17.Gourd'a göre zihnin keyfiyetsel artması ne demektir?


 
e) Hiçbiri
 
a) Zihnin konuyu tekrar tekrar düşünerek konunun açılımıyla işlevinin genişlemesine zihnin keyfiyetsel artması denir.
 
c) Düşünme fiilinde zihnin kendi gücünün yoğunlaşması ve hızlanmasına zihnin keyfiyetsel artması denir.****
 
d) Zihnin sadece tikeller üzerinde düşünmesi demektir.
 
b) Zihnin tümeller üzerinde düşünmesi demektir.


18.Hegel’e göre din felsefesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


 
b) İnsan inancını temellendirmeye çalışmak
 
c) Dinin temel ilkelerini savunmayı hedeflemek
 
e) Semavi olmayan dinlerin geçersizliğini ortaya koymaya çalışmak
 
a) Dinin din olarak ne olduğunun, yani onun tabiatının bilinmesini sağlamaya çalışmak**
 d) Kelam ile iş birliği yaparak ALLAH’ın sıfatlarının anlaşılmasını sağlamaya çalışmak
19.Din felsefesinde "dini tecrübe" sözü ile aşağıdakilerden hangisi kasd edilmektedir?

b) Dini metinlerden hareketle oluşan iman
 
c) İbadetleri düzenli bir şekilde yerine getirmek
 
***a) "Tasavvufi hal"i, sufilerin "zevk" "vecd" v.s. gibi kelimelerle anlatmak istedikleri şiddetli dini hayatı
 
e) Amele dökmeden ruhen dini yaşamak
 
20.Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin konusuna girmez.


 
a) Din üzerine felsefi olarak düşünmek
 
***e) Sadece ilahi olan dinleri incelemek.
 
c) Dinin temel kavramlarını felsefi bakış açısı ile incelemek.
 
d) Dinin temel iddialarını felsefenin eleştirisel, tutarlı, sistemli ve akılsal incelemesini yapmak.
 
b) Dinin kendisini, çeşitli görüntülerini veya türlerini incelemek.

d) ALLAH’ın varlığını dini tecrübe ederek ortaya koymak


21.hegele göre din felsefesinin konusu?
 
***c) Din yani ALLAH
 
d) Toplum
 
e) Ahlak
 
22.Ders notlarını öğrencilerinin kullanımı için 1927 yılında Felsefe-i Din adıyla neşreden ilim adamı kimdir?
 
e) Süleyman Sırrı
 
***a) Mustafa Sekip Tunç
 
d) Celâl Nûrî
 
b) Memdûh Süleyman
 
c) Eşrefzâde Muhammed Şevketî

23.Aşağıdakilerden hangisi M Ş. Tunç’a göre din felsefesinin tanımıdır?


 
b) Din felsefesi din ile felsefe arasında ilişki kurarak bir değerlendirme yapmaktır.
 
a) Din felsefesi dinin felsefi incelemesidir.
 
c) Din felsefesi dinin mahiyetini göz önünde bulundurarak dini sorunlara felsefi çözüm bulmaktır.
 
e) Din felsefesi, din ve felsefe hakkında tarafsız değerlendirme yapmak demektir.
 
d) Din felsefesi, tarafsız bir biçimde, dinin esas mahiyeti ve değeri üzerine felsefî bir incelemedir.*****


24.Bir insanın “baş ağrısı çekmesi” aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 
d) Zevk****
 
e) Vecd
 
a) Taklit
 
b) İlim
 
c) Tecrübe
 
 


25.dini tecrübenin çeşitleri adlı eser kime ait

William James****
m.sekip tunç
kant

26.Aşağıdakilerden hangisi Gourd'a göre, din felsefesinin esas konularından biridir?


 
a) Dinin sahasının belirlenmesi****
 
d) İnsan iradesinin Tanrının iradesi karşısındaki konumunun belirlenmesi
 
c) Din ile felsefenin ilişkisinin belirlenmesi
 
b) Felsefenin sahasının belirlenmesi
 
e) Kötülük probleminin sınırlarının belirlenmesi
3 )
27.Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin konusuna girer?


 
a) Tanrının varlığı üzerine açıklamalarda bulunmak***
 
c) Toplum insan ilişkisi üzerinde durmak
 
b) İnsanın psikolojisini tahlil etmek
 
e) Toplumsal değerlerin korunmasını sağlamaya çalışmak
 
d) Bireyin egemenliğini ön plana çıkarmak

28.P. Ortegat’a göre din, aşağıdaki incelemelerin hangisinin konusu olmuştur?


 
a) Rasyonel inceleme
 
e) Duyusal inceleme
 
c) Felsefesi inceleme***
 
b) Deneysel inceleme
 
d) Estetik inceleme

29)-Aşağıdakilerden hangisi Din Felsefesine yenilik getirenlerden değildir?

****Wundt
Gourd
Ort
Dumary
M.Sekip Tunç

30-"Stace"ye göre misttik tecrübenin özelliklerinden değildir?
*a.yekpare şuur b.mübareklik
c.gerçeklik*****
*çelişkililik*kutsal
31-"Dini tecrübenin ortaya koyduğu sonuçlara göre değerlendirilmesine" ne denir?
a.pragmatik deneme***** b.fikri deneme c.çelişkililik d.nesnellik
32-"Dini tecrübeyi bir his olarak,ya da hisler terkibi olarak"tanımlayan kimdir?
a.Hegel b.Dumary
c.Rudolf Otto*****
d.William Alston e.R.Swinburne

 

33.Aşağıdakilerden hangisi P. Ortagat’a göre din ile ilgili antinomilerden biri değildir?  d) Birey ve toplum antinomisi 
  a) Madde ve ruh antinomisi 
  c) İçkinlik ve aşkınlık antinomisi 
  b) Düşünce ve fiil antinomisi 
  e) Cevher ve araz antinomisi  ***

 

 
Cevaplar:
Mesajı Yazan: dede korkut
Mesaj Tarihi: 10Aralık2010 Saat 00:58
teşekkür yokmu


Mesajı Yazan: muallim sani
Mesaj Tarihi: 10Aralık2010 Saat 13:55

Allah razı olsun hocam.Ahirette de sorulacak sorulara kolay cevap vermeyi Mevlam cümlemize nasip eylesin.Mesajı Yazan: ilitamli71
Mesaj Tarihi: 10Aralık2010 Saat 16:05
Allah rası olsun çok makbule geçti..


Mesajı Yazan: müdrik
Mesaj Tarihi: 15Aralık2010 Saat 17:39
Hocam Allah(c.c) razı olsun

-------------
sahip olduğun her şey zamanla sana sahip olur.


Mesajı Yazan: talibetün
Mesaj Tarihi: 22Kasım2011 Saat 16:35
Dumery'ye göre, din felsefesinin gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisinin incelenmesi zorunludur?


e) Metafizik

***d) Müsbet (vahiy kaynaklı) din

b) Felsefe

a) Doğal din

c) Beşeri dinler


Mesajı Yazan: neyzen_ist
Mesaj Tarihi: 22Kasım2011 Saat 20:57
arkadaşlar bu dönem din felsefesinin quizler ve vizeler geçen dönemlerde çıkan sorularının aynısı...
çıkmış sorulara dikkat edin yeter.
kendisine farklı çıkan varsa Allah rızası için paylaşsınSayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info