Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

İSLAM HUKUKU I SINAV SORULARI

Nereden Yazdırıldığı: Onlinearabic.net
Kategori: İLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.
Forum Adı: Sakarya İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri
Forum Tanımlaması: Sakarya İlahiyat İLİTAM dersleri paylaşım platformu
URL: http://www.onlinearabic.net/forum/forum_posts.asp?TID=10355
Tarih: 23Kasım2020 Saat 19:14
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 8.03 - http://www.webwizforums.com


Konu: İSLAM HUKUKU I SINAV SORULARI
Mesajı Yazan: muallim sani
Konu: İSLAM HUKUKU I SINAV SORULARI
Mesaj Tarihi: 29Kasım2010 Saat 14:45

 İSLAM HUKUKU I SINAV SORULARI

1-Çağdaş araştırmacılardan Senhurî’ye göre veliaht tayininin hukuki niteliği nedir?

 
Doğrudan halife tayinidir 
  Seçim biatıdır
 
 
Aday belirlemedir 
 
Bağlılık biatıdır 
  Ön seçimdir
 

2-Aşağıdakilerden hangisi halifenin azlini gerektiren durumlardan biri değildir?

 
Akıl hastalığına yakalanması 
  Fasık olması 
  İrtidat etmesi 
  Yüz kızartıcı suç işlemesi 
 
Aşırı yaşlanması 

3-Aşağıdakilerden hangisi İmam Ebu Yusuf’un eserlerinden değildir?

 
Kitabu’r-Red ala Siyeri’l–Evzaî 
 
Kitabu’r-Rakıyyat 
  Kitabu’l-Asar 
  Kitabu’l-Harac 
  Kitabu İhtilafı Ebi Hanife ve İbn Ebi Leyla 

4-Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin teşekkül etmesinin başlıca etkenleri arasında değildir?

  İnsanların sünnete, sahabe değerlerine, siyer ve tarihe önem vermeleri 
  Abbasi yöneticilerinin fıkhi hareketlere ilgi gösterip destek vermesi 
  Büyük müçtehit imamların fıkhi ürünlerinin talebeleri tarafından tedvin edilmesi 
  Fakihler arasında fıkhi münazara ve tartışmaların yaygınlaşması 
 
Hz. Ali’nin şehit edilmesi

5-Aşağıdakilerden hangisi Tabiin devrinin önemli hukuki olayları arasında sayılmaz?

 
Fıkhi faaliyetlerin belirli ekoller temelinde kurumsallaşmaya başlaması 
  Hadis uydurma faaliyetlerinin başlaması 
  Hadis rivayetlerinin artması 
  Fakihler arasında icmanın meydana gelmesi zorlaşmıştır 
 
Maslahat-ı mürsele yöntemine dayalı yoğun içtihatlar yapılması

6-İslam hukukunda ilke olarak ispat yükü kime aittir?   

Davacıya   
Hakime   
Şahitlere   
Davalı ve davacıya
Davalıya


7-Aşağıdakilerden hangisi hak din İslam ve şeriat kavramlarının ortak noktalarından değildir?

İnanç boyutludur   
Ayetlerle sabittir
Beşeri irade vardır   
Vahye dayanır   
Tüm insanlara hitap eder

8-Aşağıdaki ispat vasıtalarından hangisine ittifakla “beyyine” adı verilmektedir?
   
İkrar   
Yeminden nükul   
Kasame   
Yazılı belge   
Şahitlik

9-Medine Sözleşmesi aşağıdaki eserlerden hangisinde yer almaz?
   
İbn Kesîr (el-Bidâye)
İbn Hişâm (es-Sîre)
Ebu Ubeyde (el-Emvâl)   
Şeybanî (es-Siyerü’l-Kebir)   
İbn Seyyidinnâs (Uyûnü’l-es)

10-Aşağıdakilerden sahabilerden hangisi aktif siyasete girmemiştir ?
   
Hz. Ebu Bekir   
Hz. Osman   
Hz. Ömer   
Hz. Ali   
Hz. Abdullah b. Mesud

11-Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’ye kadar oluşan ve altın halka diyebileceğimiz fakihler zincirinden değildir?
   
İbrahim en-Nehaî   
Hasan b. Ziyad el-Lü’lüî   
Hammad bin Süleyman   
Abdullah bin Mesud ve Hz. Ali   
Alkame b.Kays en-Nehaî

12-Medine Sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
   
Bu sözleşme siyasi bir oluşumu öngörmektedir   
Sözleşmenin öngördüğü devlet Müslümanlar Yahudiler bazı Hıristiyan ve müşrik unsurlardan oluşmaktadır   
Kurulan devleti en üst noktada Hz. Peygamber temsil etmektedir   
Devletin yapısı yasamayürütme ve yargı erklerine ayrılmıştır   
Sözleşmenin öngördüğü oluşum federasyon niteliklidir

13-Aşağıdakilerden hangisi klasik fıkıh sistematiğinde yer almaz?
   
Temizlik bölümü   
Yargı hukuku   
Ticaret hukuk   
Kamu hukuku-özel hukuk ayrımı???????   
İbadet fıkhı

14-Aşağıdakilerden hangisi sahabenin bazı konularda ihtilaf etmesinin başlıca sebepleri arasında yer almaz?

  Hadis bilgilerinin farklı oluşu 
  Kur’an’ı anlama ve yorumlamada farklı yaklaşımlara sahip olmaları 
 
Cahiliye dönemi kültürlerinin farklı oluşu 
  Olayları yorumlamada farklı bakış açılarına sahip olmaları 
  Hadisleri farklı şekillerde yorumlamaları
 

15-Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber döneminde İslam Hukuku kaynakları arasında yer almaz?

 
Hz. Peygamberin onayları 
  Meydana gelen olaylarla ilgili inen ayetler 
  Belirli işlerle görevlendirilen sahabelerin içtihatları 
  Hz. Peygamberin Kur’an ayetlerini açıklamaya yönelik beyanları 
 
Mekke halkının örf ve adetleri 

16-Eşitlik ilkesi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

 
Yargı önünde eşitlik 
  Sosyal eşitlik 
  Siyasi eşitlik 
 
Kazançta eşitlik 
  Yaradılışta insan olarak eşitlik 

17-Ebu Hanife’nin yaptığı fıkıh tanımı dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
Kişinin hem haklarını hem de yükümlülüklerini ifade eder 
  Daha kapsamlıdır 
  Ebu Hanife’nin tanımı soyuttur 
  "
النفس"kelimesi ehliyet sahibi insanları kapsar
 
Sadece ameli olguları kapsar.
18-Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber döneminde devlet kurulmasına yönelik faaliyetlerden değildir?

 
Müslümanlar arası kardeşlik 
 
Bedir gazvesi 
  Medine Sözleşmesi 
  Hicret 
  Akabe Beyatları
 

19-Bazı fakihlere göre mezar soyma eylemi hangi şartın eksikliğinden dolayı hırsızlık olarak kabul edilmez?

 
Malın koruma altında olması 
  Yağma kapsamına girmesi 
  Malın gizlice alınmış olması 
  Malın belirli bir nisaba ulaşması 
  Malın belli değerde olması 

20-Vücutta tek bulunan bir organın yok edilmesi veya işe yaramaz hale getirilmesi durumunda ödenmesi gereken diyet miktarı nedir?

 
Tam diyet 
  Tam diyetin üçte ikisi 
  Tam diyetin dörtte biri 
  Tam diyetin yarısı 
  Hukûmet-i adl
 

21-Aşağıdakilerden hangisi ta’zir cezalarının özelliklerinden değildir?

 
Ta’zir cezalarında “kanunilik” ilkesi tam anlamıyla geçerli değildir. 
  Ta’zir cezalarında suçun ispatında daha müsamahalı davranılmıştır. 
  Ta’zir cezaları naslar tarafından kesin bir şekilde belirlenmemiştir. 
 
Ta’zir cezalarında af mümkün değildir. 
  Ta’zir cezalarında hakimin geniş takdir hakkı vardır. 

22-İslam ceza hukukunda bir fiilden ortaya çıkan sonucun, failin kastettiğinden daha ağır olması durumuna ne ad verilir?

 
Amd 
  Hata 
 
Şibh-i amd 
  Taksir 
  Müessir fiil
 

23-Diyet cezası aşağıdaki ceza çeşitlerinden hangisine girmektedir?
 
Bedel ceza 
   Aslî ceza 
  Tamamlayıcı ceza 
  Takdirî ceza 
  Ek ceza
 
24-Aşağıdakilerden hangisi Hanefi Mezhebinin özelliklerinden değildir?

   
Maslahat ve örfü dikkate alarak hüküm vermişlerdir
   Hadisleri kabul konusunda hassas davrandıklarından daha az sayıda hadis     kullanmışlardır
   Farazi fıkha önem vermişlerdir
   İçtihatlarında kıyas ve istihsan yöntemlerini çok fazla kullanmışlardır
   
Mekke ehlinin nakillerine ağırlık vermişlerdir

25-Klasik hilafet teorisinde mevcut halifenin yerine geçecek kimseyi belirlemesine ne ad verilir?
 
Seçim 
  İstila 
  Saltanat 
  Biat 
 
Ahd 

26-Aşağıdaki suçlardan hangisinin takibi şikayete bağlıdır?
   
Yol kesme ve eşkiyalık   
Zina   
Sarhoşluk   
İrtidat   
Kazf

27-İmam Malik ve Şafiî’ye göre adam öldürme suçlarında kısasın uygulanması için mağdurla fail arasında hangi açıdan eşitlik aranmaktadır
   
Cinsiyet -Hürriyet
Din – Ülke birliği   
Din – Hürriyet   
Cinsiyet - Din   
Hürriyet – Ülke birliği


28-Aşağıdaki mallardan hangisinin çalınması halinde Ebu Hanife’ye göre hırsızlık haddi uygulanır?
   
Çatıdan alınan kereste   
Odun   
Arsa   
Şarap   
Meyve ve sebze

29-Kasten müessir fiillerde Hanefîler aşağıdaki durumlardan hangisini kısasın uygulanması için bir engel olarak görmezler?
 
Erkek organına karşılık kadın organı
Vücutta tek olan organa karşılık tek organ ***************
Sağ ele karşılık sol el
Kölenin organına karşılık hür kişinin organı
Sakat bir organa karşılık sağlam organ??????

 

 
Cevaplar:
Mesajı Yazan: zahdem
Mesaj Tarihi: 02Aralık2010 Saat 22:40
muallim sani kardeşim ALLAH razı olsun.elinize yüreğinize sağlıkSayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info