Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Fıkıh 2 Ünite 2: Sahabilerin ihtilaf sebepleri

Nereden Yazdırıldığı: Onlinearabic.net
Kategori: İLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.
Forum Adı: Ankara İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri
Forum Tanımlaması: Ankara İlahiyat İLİTAM dersleri paylaşım platformu
URL: http://www.onlinearabic.net/forum/forum_posts.asp?TID=10326
Tarih: 26Mayıs2018 Saat 22:50
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 8.03 - http://www.webwizforums.com


Konu: Fıkıh 2 Ünite 2: Sahabilerin ihtilaf sebepleri
Mesajı Yazan: scelik
Konu: Fıkıh 2 Ünite 2: Sahabilerin ihtilaf sebepleri
Mesaj Tarihi: 25Kasım2010 Saat 13:03

Fıkıh 2 Ünite 2: Sahabilerin ihtilaf sebepleri

Sahabilerin ihtilaf sebepleri:
1- Hz.Peygamberin her zaman yanında bulunup bulunmamaya bağlı olarak hadislere muttali oluşlarının farklı oluşu.
2- Delaleti kesin olmayan şeri naslardaki farklı anlayışlar
3-İctihad ve kıyasta göz önünde tutulan maslahatlar ve yetiştikleri çevrelerin farklı oluşu.
4-Sahabilerin fakih olanlarının yeni fethedilen bölgelere hicret etmesi.
5-Fethedilen yeni bölgelere yerleşen fakihlerin medeni ve tabii bir çok farklı durumlarla karşılaşmaları.
6-Hz.Peygamberin hadislerini ezberleme konusunda farklı olmaları, akıl ve düşünce açısından aynı olmamaları ve nassları, olayları çözerken aynı şekilde kullanmamaları.

Tabiinin ihtilaf Sebepleri:
1- Fıkhi tartışmalara dayalı ihtilaflar
1a-Bir kısmı nassları esas almış ve reye çok az başvurmuşken, bir kısmı da reye oldukça geniş yer vermiştir.
1b-Siyasi ayrılıklar sonucu kıyas ve icma gibi ikincil kaynakların kabulü konusunda tabiiler arasında ihtilaflar vuku bulmuştur.
2-Sünnete dayalı ihtilaflar; Hadis rivayetlerinin yaygınlaşması ve hadis uyduranların ortaya çıkması.
3- Dil ve usul konularına dayalı ihtilaflar; islamdaki eşitlik anlayışı, Müslüman olan ancak Arap olmayanların da dili ile ilgili anlam farklılıklarının da tartışılması.

Mezhep imamlarının yaşadıkları dönemin özellikleri:
1.Fukahanın desteklenmesi, Ebu Yusufun kitabul Harac, İmam Malikin el-Muvattası bu dönemdeki önemli eserlerdir.
2-islam devletinin sınırlarının genişlemesi.
3-Takdiri fıkhın ortaya çıkışı, henüz olmamış olaylar hakkındaki hükümler içeren bir fıkıh oluşmaya başladı.
4-İslam devletinin sınırlarının genişlemesi,
5-İlmi amaçla yapılan seyahatler.
6-Fakihler arasındaki ilmi tartışmalar, bu dönemde mezhep imamları ortaya çıkmıştır.

Fıkıh mezheplerinin doğuş sebepleri:
1-bir olayla karşılaşınca da hadisten haberdar olan bildiği hadisin hükmünü o olaya uygularken, o konudaki hadisten haberdar olmayan fakih kendi görüşüne göre hüküm veriyordu.
2-Zanni olan şer’i delillerden ne murad edildiği konusunda da ihtilaf söz konusu oluyordu, delil bazen zanni oluyor ve birden çok anlama gelebiliyordu.
İslam fıkıh mezheplerinin doğuş sebepleri:
1-Hadislerin bazılarının, bazı fıkıhçılara ulaşırken bazılarına ulaşmaması 2-Bir konuda birden çok hadisin bulunması ve bu hadisler arasında çatışma olması 3-Hocalarına ulaşmadığı için onların görüşlerini bilemediklerinden fıkıhçıların bazı hadisleri tevil etmeleri 4-Haberi vahid niteliğindeki hadislerin, kuranda yer almayan yeni hükümleri içermesi 5-Haberi vahidin hadisi meşhur ile çatışması. 6-Haberi vahidin umum belva genel ihtiyaç kaçınılmaz zorunluluklar konusunda hükümler içermektedir. 7-Sahabi döneminde haberi vahidle amel edilmemesi 8-Sahabinin kendisinin rivayet ettiği hadisin hükmünden farklı amel etmesi. 9-Deliller arasında çatışma olması 10-Zayıf hadisle ve Mürsel hadisle amel edilmesi 11- Müşterek lafzın nasıl anlaşılacağı konusundaki ihtilaf

Müctehidlerin ihtilaf sebepleri
1-Nassların Sübutu ile ilgili ihtilaflar:
a-Bir nassın bir müctehide ulaşırken diğer müctedihe ulaşmaması
b-Nassın sübutu, sübut derecesi ya da nassın sabit olmaması.
2-Nassın anlaşılmasından doğan ihtilaflar
a-Arap dilinin yapısı ve şari’in elatisi olan, genel kiplere yada bir çok nassta kesin olmayan ifadelere yer verilmesi
b-usuli fıkıhçıların ve fakihlerin bu nasslara dayanarak anlaşı ve idrak boyutuna gere meseleleri çözmeye çalışmaları
c-fakihlerin kendi takdir ve anlayışları doğrultusunda, mevcut nasslar ve kurallar ile olaylara çözüm bulurken uyguladıkları yöntemlerle ilgili ihtilaflar.
Fıkıhçıların ihtilaf sebepleri: İslam hukukçularının ihtilaf sebepleri ilk defa ele alıp bu konuyu bir eser yazan Betalyevsi, bu sebepleri sekiz maddede el-insaf adlı eserinde incelemiştir.
1- Lafızlarda ve manalardaki müştereklik
2- Hakikat ve mecaz
3- Müfred ve terkipleri
4- Husus ve umum
5-Rivayet ve nakil
6- Hakkında nass bulunmayan konulardaki ictihad
7- Nasih ve mensuh 8-ibaha ve tevessu

İbn Rüşd Bidayetül-Mectehid ve Nihayetül Muktesid adlı eserinde İslam hukukçularının ihtilaf sebepleri:
1-Lafızların amm (umum ifade eden) olarak zikredildiğinden bundan umum mu husus mu kastedildiği hkk. Tereddüt
2-Lafızlarda ve manalardaki iştirak, ortaklık
3-İ’rabdaki ihtilaf
4- Zikredilen lafzın hakikat mi yoksa mecazın türlerinden birimi olduğu hususunda ihtilaf 5-Lafzın itlak olarak mı yoksa takyid olarak mı kullanıldığı hususundaki ihtilaf
6-Deliller arasındaki çatışma

ibn teymiyye Ref’ul-Melam anil-Eimmetil –Alam adlı eserindeki ihtilaf sebepleri:
1-Müctehidin delil olarak kullanıldığı hadisin Hz.Peygambere ait olmadığına inanması
2-Hz. Peygamberin bu hadisiyle böyle bir konuyu kastetmediğine inanması
3-Müctehidin bu konudaki hükmün kalktığına inanması.


-------------
الطالب المجتهدSayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info