Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
aöf ilahiyat önlisans arapça dersleri
Sakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri
Mesaj icon Konu: TEFSİR 2. HAFTA Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Pratik Arapça Dersleri Hemen Al Hemen Sat
Yazar Mesaj
muallim sani
Aktif Üye
Aktif Üye


Kayıt Tarihi: 12Ocak2010
Gönderilenler: 108

Alıntı muallim sani Cevapla bullet Konu: TEFSİR 2. HAFTA
    Gönderim Zamanı: 01Mart2010 Saat 18:282. ÜNiTE

 Baslangıçtan zamanımıza kadar, lügat, belâgat, edebiyat, nahiv, fıkıh, mezhep, felsefe, tasavvuf ve daha pek çok açıdan tefsirler meydana getirilmis, bu çesitli alanlardaki tefsirlerde farklı usuller ortaya çıkmıstır. Sözü edilen bu faaliyetler, tefsire yönelik bir târih süreci olusturmaktadır ki, buna da “Tefsir Târihi denilmektedir.

a.Tefsir Tefsir” de kapalı bir seyi açmak ve ortaya çıkarmak mânâlarına gelir. “Tefsir, insan gücü ve Arapça dil bilgisinin verdiği imkân nispetinde Kur’ân metninin mânâsını  konu edinen bir ilimdir”.“Tefsir, mânâya açık bir sekilde delâlet edecek bir lafızla âyetin mânâsı, durumu, kıssası ve inis sebebini açıklamaktır”. “Tefsir; insan gücünün yettiği kadarıyla Kur’ân-ı Kerim’de Allah’ın murâdını arastıran bir ilimdir”. Tanımda, “insan gücünün yettiği kadarıyla” diye kayıtlama yapmak gerekmektedir. Çünkü insanın, Allah’ın murâdını tam olarak anlamaya gücü yetmez.

Bazıları da tefsiri söyle tanımlamıslardır: “Âyetlerin inislerini, durumlarını ve kıssalarını, nüzûl sebeplerini, sonra Mekkî ve Medenî, muhkem ve mütesâbih, nâsih ve mensûh, hass ve âmm, mutlak ve mukayyed, mücmel ve müfesser oluslarını, helâlı haramı, va’di ve vaîdi, emri ve nehyi, ibret ve emsâli gösteren bir ilimdir.”

b.Te`vil   Istılâh olarak, zâhirî birbirine uygun olan mânâyı iki ihtimalden birine reddetmektir.

 Ez- Zerkesi Te’vîl, âyetin, tasıdığı anlamlardan birine ircâ edilmesidir.12 Baska bir tarife göre ise te’vîl; ister zâhirine uygun düssün ister smesin, bir sözün tefsir ve beyanıdır. Bu tarife göre te’vil, tıpkı tefsir gibidir ki, doğru yapıldığında benimsenir, bâtıl olduğunda ise, benimsenmez ve zemmedilir.

El-Begavî’Te’vil: Ayet-i Kerime’yi öncesi ve sonrasına uygun olan muhtemel mânâsına, Kitap ve Sünnet’e ters düsmeksizin, istinbat yoluyla hamletmektir. Tefsir ise: Ayeti, nüzûl sebepleri, diğer durumları ve kıssası itibariyle açıklamaktır.”

MâturîdîTefsir: Ayetten murat olunan mânânın öyle olduğunu kesin olarak söylemek ve o mânânın kastedildiğine Allah’ı sahit tutmaktır. Bu sekilde yapılan tefsir, sayet kesin bir delile dayanıyorsa sahihtir; dayanmıyorsa, yasaklanmıs olan re’y tefsiridir. Te’vil ise: Kesin kaydıyla söylemeden ve Yüce Allah’ı sahit tutmadan, ayetin muhtemel olduğu mânâlardan birini tercih etmektir.”

c.Tefsir ile Te’vîl Arasındaki Farklar

1.Te’vil’de, tefsir lafzında olduğu gibi, anlamın doğruluğunda kesinlik yoktur. Tefsirde, “Allah Teâlâ su ibareden su hükmü, su mânâyı murat etmistir” diye kesin hüküm vardır. Te’vil ise, lafızdan murad-ı ilâhiyyeyi beyanda kat’iyet bulunmayarak lafzın ihtimallerinden birini tercihten ibarettir.

2.Te’vil’de, Allah’ı sâhit göstermek yoktur. Zira te’vil eden, murat edilen seyden haber vermemekte ve “Allah bununla sunu murat veya kastetmistir” dememekte, fakat, “bu söz insanların konusmalarında su vecihlere yönelir ve Allah da en iyi bilir demektedir.

3.Tefsirde sadece bir vecih vardır, te’vil ise birçok vecihleri muhtevidir.

4.er-Râgıb el-Isfahânî’ye göre; tefsir, te’vîl’den daha geneldir, tefsir umumiyetle lafızlarda, te’vil ise mânâlarda kullanılır. Meselâ, rüya te’vili gibi. Te’vil ekseriya ilâhiyat konularında yazılmıs kitaplarda, tefsir ise bu kitaplarda kullanıldığı gibi, bunların dısında yazılan eserlerde de kullanılır.

5.Tefsir kelimesinde dâima doğruya isâbet bahis konusu olduğundan, o makbuldür. Te’vil ise makbul olma veya olmama bakımından iki kısma ayrılır. Makbûl olmayan te’vil kendisine bakıldığı zaman hos olmayan, âyetin ileri ve gerisi ile mutabakat etmeyen ve delilleri eksik olandır. Bu vasıfların bulunmadığı te’vil ise makbûl kabul edilir.

6.Tefsir, lâfzın tasıdığı zâhirî mânâyı, te’vil ise bâtınî mânâyı beyan eder.

7.Yaygın görüse göre tefsir rivâyete, te’vil de dirâyete dayanmaktadır.

8.Tefsir, kelimenin kesin anlamı, te’vil ise, kesinlik olmadan kelimenin tasıdığı anlamlardan birini tercih etmektir.

9.Tefsir, kelimelerin açıklaması için, te’vîl de cümlelerin açıklamasında kullanılır. Su kelimenin tefsiri su, su mânânın te’vîli sudur denilir.

10. Tefsir ve Te’vil, Kur’ân’ı anlamada birbirini takip eden iki merhaledir. Bu görüs sahiplerine göre; Tefsir: Kur’ân âyetlerini anlama ve mânâlarını açıklama demektir. Te’vil ise: Âyetlerdeki kapalılık ve müskülü giderme, âyeti doğru anlama, âyetten bir takım hükümler, incelikler, hakîkatler ve isâretler çıkarma demektir.

Bütün bu söylediklerimizden hareketle tefsir; sebeb-i nüzûl, nesih, kırâat ve rivâyet ilimleri gibi bazı ilimleri bilmeye bağlıdır. Bu ilimleri bilen kimseler tefsir yapabilir.

Te’vil ise; îlâhî mevhibeye, bu husustaki meleke, tedebbür ve birikime bağlıdır. Onun için bunlar her müfessire nasip olmayabilir. Dolayısıyla te’vil yapan bir kimsenin te’vilinin sahih olabilmesi için tefsiri bilmesi gerekir, fakat bu her müfessir te’vil yapabilir demek değildir

d.Tercüme  Sözlükte; “bir kelâmı, bir dilden baska bir dile çevirmek”, “bir sözü diğer bir dilde tefsir ve beyân etmek”, “bir lafzı, kendisinin yerini tutacak bir lafızla değistirmek” gibi mânâlara gelirse de, bu kelimenin bundan baska mânâları da vardır.

Tercüme iki kısımdır:

1. Harfî veya Lafzî Tercüme. Bu sekildeki tercüme, tercüme edilecek metindeki her kelimenin birer birer ele alınıp, onların yerine geçebilecek diğer dildeki lafızların her yönden gözden geçirilerek yerine konulması seklinde yapılan bir tercümedir. Asıl metnin anlamını aksettirmesi bakımından bu tercüme tarzı, edebî eserlerde özellikle Kur’ân-ı Kerim’de kullanımı son derece güç, hatta bazen imkânsız görülen bir yöntemdir.

2. Tefsirî Tercüme: Bu tercüme tarzında önemli olan, tercüme edilecek metindeki gaye ve maksatların güzel bir sekilde ifade edilebilmesidir. Yani harfî tercümenin esas niteliği sayılan “Nazmında ve tertibinde asla benzeme” özelliği bu tercüme tarzında söz konusu değildir. Bundan dolayı tefsirî tercüme, harfî tercüme gibi zor bir tercüme olarak görülmemektedir.

Kur’ân’ın Bir Tercümesi Yapılabilir mi?  Kur’ân’ın harfî tercümesinin yapılamayacağı hususunda islâm âlimleri icmâ ile ittifak halindedirler.25 Çünkü O’nun lafız, edebî özellikleri ve i’câzı buna imkan vermez. Ayrıca bu, harfî tercümenin aslının yerine geçme iddiası tasıması sebebiyle Kur’ân’ın yerine konması ihtimalini de tasır. Oysa Kur’ân’ın benzerini meydana getirmek, yine Kur’ân’a göre mümkün değildir. Fakat tefsirî tercüme için böyle bir durum söz konusu değildir. Bir de tefsirî tercümeden doğan hatalar, eksiklik ve noksanlıklar Kur’ân’ın metnine değil, tercüme eden kisiye izâfe edilir. Kısacası Kur’ân’ın hangi dile çevirisi olursa olsun, bu çeviri asıl mânâyı ifade etmekten çok uzaktır.

e.Meâl  Kur’ân-ı Kerim’in lafzî olarak tam bir tercümesi yapılamayacağına göre, O’nu sadece aslına yakın bir sekilde ifâde etmeye çalısılmıs ve buna Kur’ân’ın tercümesi denmekten kaçınılmıs, tercüme yerine meâl lafzı kullanılmıstır. Istılahta, bir sözün mânâsının her yönü ile aynen değil de, biraz noksanı ile ifade edilmesine meâl denir. iste Kur’ân-ı Kerim tercümesi için kullanılan meâl kelimesi, O’nu, aynen tercümeye imkân olmadığına, daha doğrusu yapılan iste bir eksikliğin mevcut olduğunu belirtmek içindir.
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma


Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,078 Saniyede Yüklendi.bilgili site
kasko hesaplama
mtv hesapla
kredi hesapla