Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Sakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: 1.guiz sınav soruları

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
dede korkut
Aktif Üye
Aktif Üye


Kayıt Tarihi: 10Eylül2009
Konum: Bartın
Gönderilenler: 107

Alıntı dede korkut Cevapla bullet Konu: 1.guiz sınav soruları
    Gönderim Zamanı: 19Şubat2010 Saat 21:13
değerli sakarya ilitamlı arkadaşlar guize girenler lütfen sorularını yazarlarsa birbirimize yardımcı olmuş oluruz  teşekkür ettim sınavlarda herkese içtenlikle başarılar dilerim rabbim yardımcımız olsun
IP
uzat elini
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 24Kasım2009
Konum: Elazığ
Gönderilenler: 0

Alıntı uzat elini Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 22Şubat2010 Saat 02:02
Kur'an tecvid sorular
 1-Meddi muttasıl ve meddi munfasılın 3 eilf miktarı çekildiği kıraat çeşidi
   TEDVİR
 2-Ne hızlı ne yavaş ikisinin ortasındaki okuyuş tarzı
   TEDVİR
 3-Kıraate besmele ile başlamanın hükmü
   SÜNNET
 4-Kufe ekolü sure ortasından kıraate neyle başlar
   İSTİAZE ve BESMELE
 5-Euzu billahi mineşşeytanirracim' e ne ad verilir
    İSTİAZE
Herkese başarılar


Düzenleyen uzat elini - 22Şubat2010 Saat 02:03
IP
digergam
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 07Eylül2009
Konum: Yozgat
Gönderilenler: 0

Alıntı digergam Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 23Şubat2010 Saat 21:02
arkadaşlar arapça..islam hukuk usulü..kelam..islam felsefesi tarihinden sınava giren varmı ..lütfen girenler soruları gönderirse çok iyi olur......acil...
IP
uzat elini
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 24Kasım2009
Konum: Elazığ
Gönderilenler: 0

Alıntı uzat elini Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 23Şubat2010 Saat 23:22

Kelam Quiz 1 Soruları

1-Aşağıdakilerden hangisi kelâm ilmine “kelâm” denilmesinin sebeplerindendir?

  hiçbiri. 
  Yaralamak’ anlamına gelen ‘cerehe’ kökünden türetilerek ‘kelâm’ denmiştir. 
  Usûlü’d-din konularında söz söylediği için ‘kelâm’ denmiştir. 
 * Yunanca ‘Logike’ demek olan Mantık kelimesinin Arapça karşılığı olarak ‘kelâm’ denmiştir. 
  Yunanca ‘Logike’ demek olan felsefe kelimesinin Arapça karşılığı o

2-Aşağıdakilerden hangisi Taşköprüzadeye göre bir ilme kelâm denilmesi için gereklidir.?
  İnanılacak esaslar Kur’an ve sahih sünnette bulunmalıdır. 
  Muhkem âyetleri içermesi. 
 * Hiçbiri. 
  a- İslâm’ın fıkhî hükümlerini içermesi. 
  Usûlü’d-dinle ilgili sahabe görüşlerini içermesi. 

3-Aşağıdakilerden hangisi kelâmın doğuşunda rol oynamamıştır?
İmamet meselesi.
*Halifeler ve yönetim kadrolarının lüks yaşam tarzı.
Dinî nasların karakteri.
Farklı kültürlerle temas.
Siyasî cinayetler ve iç harpler.

4-Müteahhir Selefiyye âlimlerinden İbn Teymiyye’nin akaid risalesinin adı aşağıdakilerden hangisidir.?
Cevheretü’t-tevhîd
*Akîdetü’l-Vâsıtiyye
Akîdeyü’n-Nizamiyye
Akîdetü’t-Tahaviyye
Hiçbiri

5-Kelâm ilminin doğrudan dinî akideleri oluşturan temel konularına………………….. denir."
 Usûlü’d-din.
 Usûlu’t-tevhîd.
 Vesail ve mesail.
 *Mesâil ve makasıd.
 Mebâdî ve makasıd.

6-Aşağıdaki boşluğa gelmesi gereken en uygun seçeneği tercih ediniz.
Kelâm ilmine “el-fıkhu’l-ekber” ismini ilk veren İslâm âlimi……… dir.
 Hasan el-Basrî. 
  Ebu’l-Hasan el-Eş’arî 
  Şemseddin es-Semerkandî. 
  Ebû Mansur el-Mâtürîdî 
  *Ebû Hanîfe 

7-Aşağıdakilerden hangisi Eş’arî kelâm âlimi Cüveynî’nin akaid risalesinin adıdır?
 * Akîdetü’n-Nizamiyye 
  Cevheretü’t-tevhîd 
  Akîdetü’l-Vâsıtiyye 
  Hiçbiri. 
  Akîdetü’t-Tahaviyye 

8-Aşağıdaki şıklardan hangileri kelamın doğuşuna zemin hazırlayan dış etkenlerdendir?
I- Müslümanların farklı kültür ve inançlarla karşılaşması.
II-Yabancı devletlerle savaşların olması ve anlaşma sağlanamaması.
III- Felsefenin Arapçaya tercüme edilmesi.
IV-Dinî nasları yabancıların anlayamaması.

  II ve III 
  Hepsi. 
  Hiç biri 
*  I ve III. 
  I ve II. 

9.Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelebilecek en uygun şıkkı seçiniz.

Bir ilmin tanımını bilmekle insan, o……………………….
  ilmin farklarını öğrenir 
  fayda ve zararlarını bilmiş olur 
  *ilme zihnen ve ruhen hazırlanmış olur 
  ilmi öğrenmiş olur. 
  Hepsi. 

10- Aşağıdakilerden hangisi Kelâm ilminin oluşumunda rol oynayan iç etkenlerden değildir?
  Hepsi. 
  Nasların (ayet ve hadisler) karakterinden doğan sebepler. 
  Siyasî mücadeleler. 
*  Felsefenin İslam dünyasında yayılması. 
  Hz. Peygamber’in vefatı.

11- Aşağıdaki boş yere hangi ifade gelmelidir?

“Mürtekîbi kebîre” sorunu …………… sebebiyle ortaya çıkan sorunlardan biridir.
  büyük günah işleyenler 
 * Cemel, Sıffın savaşları 
  Hepsi. 
  İmamet meselesi. 
  Kader meselesi tartışmaları 

12-Aşağıdakilerden hangisi “Tevhid ve Sıfat İlmi” nin özelliklerinden birisidir?

Özellikle Rüyetullah ve Kelâmullah’tan bahsetmesi
Sadece ALLAH’ın zat ve sıfatlarından kelâm metoduna göre bahsetmesi
Hepsi.
    
*ALLAH’ın zat ve sıfatlarından Selef metoduna göre bahsetmesi
  
Tüm iman esaslarını aklî delillerle açıklaması

 
Tefsir Tarihi Quiz 1 Soruları

1-Müslümanlığı” veya “Yeniden Kur’ân’a dönelim” şeklindeki seslerin yükseldiği günümüzde, tefsir çalışmalarına ait en faydalı metot aşağıdakilerden hangisidir?
  Mevziî Tefsir 
  Dirâyet Tefsiri 
  Aklî Tefsir 
  Rivâyet Tefsiri 
 * Konulu Tefsir 

2-Asıl dildeki kelimelerin tertibine ve naz¬mına bağlı kalmaksızın herhangi bir sözün anlamını bazı şerh ve izahlarla başka bir dile nakletmektir.” Tanımı, neyin tanımıdır?
  Harfî veya Lafzî Tercümenin 
  Tefsirin 
  Te’vilin 
  Meâlin 
 & Tefsîrî Tercümenin

3-“Tefsirciler öteden beri tefsir çeşitlerini genellikle …. …. olmak üzere iki ana bölümde ele almış¬lardır.” Boş yere aşağıdakilerden hangisi gelecektir?
Kabul edilen ve edilmeyen
Mevzû ve mevziî
İyi ve kötü
Memduh ve mezmum
Rivâyet tefsiri ve dirâyet tefsiri &

4-Tahlîlî Tefsir İcmâlî Tefsir Mukâren/Karşılaştırmalı Tefsir” çeşitleri hangi tefsir çeşidinin alt başlıklarıdır?
Hiçbiri
Mevziî tefsiri  &
Dirâyet tefsiri
Mevdûî tefsiri
Rivâyet tefsiri


5-“Hırsız erkek ile hırsız kadının irtikap ettikleri suça bir karşı¬lık ve ALLAH tarafından insanlara ibret verici bir ukûbet olmak üzere ellerini kesiniz.” (Mâide 5/38) âyeti mutlak bir âyettir. Yani hırsızın hangi elinin ve nereden kesileceğini belirtmemiştir. Âyetteki bu mutlaklığı Peygamber Efendimiz “sağ elin bilekten kesi¬leceği” şeklinde açıklanmak suretiyle nasıl bir tefsir yapmıştır
 Neshi beyan etmiştir
Mutlakı Takyit Etmiştir
Kur’ân’ı Kur’ân’la Tefsir etmiştir
Mücmeli Beyan Etmiştir 
Kur’ân’ın Mânâsını Tekit Sûretiyle Beyan etmiştir

6-“Müslümanlar ilk günden itibaren …..’ı anlamak için gay¬ret sarfetmişler muhakkak bu gayret kıyâmet kopana kadar da devam edecektir. Çünkü ….. kıyâmet’e kadar devam edecek bir mesajdır. Onun için Müslümanlar O’nu okumaya üzerinde düşünmeye tefsir ve te’vil edip hayatlarında tatbîk etmeye de¬vam edeceklerdir.”
Sünnet/Tefsir
Kur’an/Kur’an   &
Tefsir/Kur’an
Kur’an/Sünnet
Kur’an/Tefsir

7-Şu özellikler, kimin tefsirinin özellikleridir? “Kur’ân’ın mücmel olan âyetlerini tafsîl, umumî hükümlerini tahsîs, müşkilini tavzih, neshe delâlet etme, müphem olanı açıklama, garip kelimeleri beyan etme, tavsif ve tasvir ederek müşahhas hale getirme, edebî incelikleri muhtevî âyetlerin maksadını bildirme.”
Muhaddislerin
Hz. Muhammed’in   &
Müfessirlerin
Tâbiîn’in
Sahabenin

8-“Kur’ân’ın en sağlam müfessiri yine Kur’ân’dır. Çünkü bazı …., diğer bazılarını tefsir eder.” Bu cümledeki boş yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelecektir?
Hepsi
Sûreler
Hükümler
Hadisler
Ayetler

9-İnsanlar içinde mutlak olarak Kur’ân’ı en iyi bilen ve en iyi anlayan kimdir?
Hz. Ebû Bekir
Peygamber Efendimiz
Abdullah ibn Abbas
Cebrâîl
Hiçbiri

10 ) Peygamberimiz; اللهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَ عَلِّمْهُ التَّاْوِيلَ  “ALLAHım O’nu dinde fakîh (anlayışlı) kıl ve O’na te’vili öğret" Duasını kimin için yapmıştır?
Abdullah İbn Abbas
Abdullah İbn Ömer
Hz. Âişe
Hz. Fâtıma
Abbas ibn Muttalib

 
 
Kuran Quiz 1 Sınav Soruları

1-الرَّجيمِ cümlesi için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir
  esteizü billah 
  besmele 
  istiaze-besmele 
  istiaze 
  bismillah 

2-Tekbirin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?   
  ayırmak 

  itaat etmek 
  yüceltmek, saygı göstermek 
  affetmek, bağışlamak 
  kullukta bulunmak 
 
3-“Okuyuşunda hata ihtimali bulunanların öncelik vermeleri gereken tarz ………tarz olmalıdır.” cümlesindeki boşluğu en doğru tamamlayan şık hangisidir?
  en hızlı 
  kuralları önemsemeyen bir 
  en yavaş 
  orta süratte bir 
 okuyuşlarını hatadan uzak tutabilecekleri 

4-Medd-i muttasıl ve munfasılın üçer elif miktarınca uzatılarak okunduğu tilavet tarzının ismi nedir?
    tedvir 
  terkik 
  tağliz 
  isti’la 
  tecvid 

5- Kur’ân-ı Kerim’i okuma tarz ve şekilleri kaç tanedir?
  2 
  1 
  5 
  3
  28 


6-Sûre başına besmele ile başlamanın hükmü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?         
  sünnet
  caiz 
  vacip 
  mekruh 
  farz 

7-Sûre başlarında istiaze ve besmele çekme konusunda kaç vecih uygulanabilir?
1
2
4
6
5

 
8-Tin Sûresi’nin son ayeti olan اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمينَden tekbire nasıl “vasıl” yapılır?
Gerek sûrenin son ayeti gerek tekbirde durularak.
Sûrenin son harfi olan nun harfi cezimli okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır.
Sûrenin son harfi olan nun harfi üstünlü okunur ve Tekbirdeki lafza-i Celâl’in lamına bu hareke ile geçiş yapılır.
Sûrenin son harfi olan nun harfi cezimli okunur ve Tekbirdeki lafza-i Celâl’in lamına bu harften geçilir.
Sûrenin son harfi olan nun harfi üstünlü okunur ve Tekbir’e lafza-i Celâl’in hemzesiyle başlanır

9-Tekbir hangi sûrelerden sonra getirilir? 
  Bürûc-Fatiha 
  Fil-Nas 
  Amme cüzünün tamamındaki sûrelerin bitiminde 
  Her sûrenin bitiminde 
  Nas-Duha

10-Kûfe ekolü sûre ortasından kıraate başlanması halinde aşağıdakilerden hangisini tercih eder?    
  istiaze 
  besmele 
  vasıl 
  istiaze-besmele 
  sekte 

 
 
DİN EĞİTİMİ QUİZ 1 SORULARI
1 ) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda medreselerin gerilemesinin temel sebeplerinden birisi olarak söylenemez?
  Görevlendirmelerde liyakatin gözetilmemeye başlanması 
  Öğrenci isyanları sonucunda halk nazarındaki itibarını kaybetmesi 
  Modern tarzda eğitim yapan okulların açılması 
  İyi medreselerin belirli merkezlerde toplanmış olması 
  Arapçanın araç ilim olmaktan çıkıp amaçsallaştırılması
2 ) Hangisi bilişsel gelişimi doğru tanımlar?
  Bireyin yeni durumlara adaptasyonunu sağlamak için geliştirdiği öğrenme yeteneğidir. 
  Çocuğun öğrenmeler sonucunda edindiği yeni yeteneklere bilişsel gelişim denir. 
  Çocukta olgunlaşmaya bağlı olarak meydana gelen duygusal gelişime bilişsel gelişim denir. 
  Düşünme, anlama ve kavrama yeteneğinde ortaya çıkan gelişmelere bilişsel gelişim denir. 
  Motor öğrenmeler sonucu ortaya çıkan davranış değişikliklerine bilişsel gelişim denir. 

3 ) Türkiye’de din eğitiminin üniversite çatısı altında müstakil bir bilim dalı olması ne zaman gerçekleşmiştir?
  1949 yılında Ankara üniversitesi İlahiyat Fakültesinin açılması ile 
  1959 yılında İstanbul’da açılan Yüksek İslam Enstitüsü ile 
  1997 yılındaki yüksek din öğretiminin yeniden şekillendirilmesi sırasında 
  1924 yılında Darulfünundaki İlahiyat Fakültesinin açılması ile 
  1980 ihtilal sonrası yüksek din öğretiminin yeniden şekillendirilmesi sırasında 

4 ) Kavram, beceri, düşünce ve tutum gibi öğrenmelerin tümünün sosyal çevreden geldiğini belirten ve bilişsel gelişimi ağırlıklı olarak sosyal etkileşime dayalı öğrenmelerle açıklayan düşünür hangisidir?
  Lev Vygotsky 
  Jerome Bruner 
  Goldman 
  Elkind 
  Jean Piaget 

5 ) Hangisi Piaget’in bilişsel gelişim teorisinde somut işlemler döneminin özelliklerindendir?
Nesne devamlılığının kalıcılığı bu dönemde kazanılmaya başlanır.
Genelleme, analoji, tümevarım ve tümdengelim gibi analitik düşünme becerileri etkileşim kurulan çevrelerin yeterliliğine bağlı olarak en üst düzeyde gelişmiştir
cvpÇocuklar bu dönemde mantıksal kuralları ve sınıflandırmaları sadece  somut uygularlar

6 ) Piaget’in bilişsel gelişim teorisi eğitim alnına uygulandığında aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?
Öğrencilerin olaylar ve nesnelerle etkileşim kurabilmesi için öğrenme süreçlerine etkin biçimde katılması sağlanmalıdır.
Öğrenme yaşantıları çocuğun içinde bulunduğu gelişim evresinin bilişsel özelliklerine uygun olarak düzenlenmelidir.
cvpEğitim yaşantıları hayattan ayrı olarak progra
8) Aşağıdakilerden hangisi Türkçede eğitim kavramına karşılık gelecek şekilde kullanılan kavramlardan birisi değildir?
cvpMalumat
Talim 
Tedrisat      
Terbiye       
Maarif
9 ) Hz. Muhammed dönemi eğitim faaliyetleri açısından hangisi doğru değildir?
Kur’an birçok ayetle eğitim öğretimi özendirmiştir.
Hz. Muhammed eğitimi teşvik etmiştir.
İlk Müslümanların yaşadıkları coğrafyada kurumsallaşmış bir eğitimden söz edilemez.
İlk dönem Müslümanlar arasında eğitim faaliyeti olarak Kur’an’ın yazımı ve öğretilmesi önemli yer tutardı.
cvpİslam’ın ilk yayıldığı coğ okur-yazar çoktu
10 )
I- Din eğitiminin ilahiyat ya da eğitimbilimle ilişkilendirilmesi
II- Örgün veya yaygın din eğitimi alanlarından birinin ön plana çıkarılması
III- Din eğitimine yüklenen amaçların aynı olması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri din eğitimi kavramının tanımlanmasındaki farklılaşmanın nedenlerinden sayılabilir?
 I ve III
I II ve III
II ve III
cvpI ve IIDüzenleyen uzat elini - 24Şubat2010 Saat 14:30
IP
uzat elini
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 24Kasım2009
Konum: Elazığ
Gönderilenler: 0

Alıntı uzat elini Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 24Şubat2010 Saat 00:04

HADİS USULÜ
1 ) Kur’an-ı Kerîm’de hadis kelimesi aşağıdakilerden hangisi hakkında kullanılmıştır?
  Hiçbiri 

  cvpKur’an-ı Kerîm 
  Hz.Peygamber’in fiili 
  Sahabi sözü 
  Hz.Peygamber’in sözü 
2 ) Aşağıdakilerden hangisi bazen hadisle eşanlamlı olarak kullanılmıştır?
  Re'y 
  Sahife 
  Nas 
  Kitap 
  cvpEser 
3 ) Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerîm'i niçin açıklamıştır? 
  Kur'an'da kapalı ayetler bulunduğu için 
  Müslümanlara kolaylık olsun diye 
  Allah'ın kendisinse verdiği bir görev olduğu için 
  Müslümanlara merhametinden dolayı 
  Sahabilerin ısrarı üzerine 
4 ) Kur'an'da "kitap"la birlikte zikredilen hangi kelime "sünnet" olarak yorumlanmıştır?
  Sahife 
  Hikmet 
  Ayet 
  Hadis 
  Hedy 
5) Hz. Peygamber En'âm suresinin bir ayetinde geçen "zulüm: haksızlık" kelimesini hangi şekilde açıklamıştır?
  İnsanlara karşı yapılan haksızlık 
  Borçlunun borcunu ödemekte gecikmesi 
  Canlılara karşı haksızlık 
  Allah'a karşı yapılan bir haksızlık olan şirk 
  Eşlerin birbirine karşı saygısızlığı 
 
MEZHEPLER TARİHİ=
MEZHEPLER TARİHİNİN TANIMINDA YER ALMAZ 2-MEZHEPLER T.İLE KELAM ARASINDAKİ EN BÜYÜK FARK 3-EN DAR KAPSAMASIYLA EHLİ BEYTE KİMLER GİRER. 4-EHLİ KIBLE NE DEMEK 5- İSLAM DİNİN BİR İLAHİ BİRDE BEŞERİ BO
1 ) Aşağıdakilerden hangisi Hasan b. Musa en-Nevbahtî’ye ait bir eserdir?
Mezahibu’l-Fırak
el-Makâlât ve’l-fırak
el-Fark beyne’l-fırak
Fıraku’ş-Şia
Fıraku’l-muslimin
2 ) Aşağıdakilerden hangisi İslam Mezhepleri Tarihi Biliminin tanımında yer alamaz?
Dinin ana kaynaklarını anlama ve yorumlamada ortaya çıkan görüşlerle ilgilenir.
Dine yaklaşım farklılıklarının zamanla kurumsallaşmasını anlatır.
Ehli Sünnet anlayışını diğer mezheplere karşı savunur.
Dinin anlaşılması şekillerinden bahseder.
İslam toplumunda ortaya çıkan siyasi ve itikadi zümreleşme
3) En dar kapsamıyla “Ehl-i beyt” kavramına kimler dahildir?
Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Selman, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin,
Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin,
Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Peygamberin hanımları,
Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Fatıma,
Hz. Peygamber, Hz. Fatıma, Hz. Peygamberin hanımları, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin,
4) İslam Mezhepler Tarihinin temel kaynakları aynı zamanda Kelam ilminin de kaynakları arasındadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini haklı gösterir?
Hiçbiri,
Mezhepler Tarihi kaynakları Kelam kaynaklarından önce yazılmıştır,
Mezhepler Tarihi yazarları aynı zamanda çok iyi birer kelamcı idiler,
Kelam ilmi, Mezhepler Tarihi biliminden ayrılmıştır,
İslam Mezhepleri ekolleri Kelam ok
5 ) Aşağıdakilerden hangisi Abdülkahir el-Bağdâdînin İslam Mezhepler Tarihine ait klasik kaynağının adıdır?
Makalatü’l-İslamiyyin ve’htilafu’l-musallin
et-Tenbih ve’r-redd
el-Fark beyne’l-fırak
el-Makâlât ve’l-fırak
el-Milel ve’n-nihal
6) “….. Müslüman toplumların kurduğu devletlerin tarihini ……. ise Müslüman toplumlarda fikri ve siyasi ayrılıkların sonunda ortaya çıkan gruplaşmaların ve bunların zamanla mezhepleşmesinin tarihini inceler.” Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
Kelam -İslam Mezhepleri Tarihi
Tarih- Mezhep Sosyolojisi
Dinler Tarihi –İslam Tarihi
İslam Tarihi- İslam Mezhepleri Tarihi
Antropoloji- Din Sosyolojisi
7 )İslam Mezhepleri Tarihine ait bir terim olması bakımından aşağıdakilerden hangisi daha erken bir dönemde terimleşmiştir?
İslam Düşünce Ekolleri
Makale/makalat
Milel-nihal
Fırka/ fırak
Mezhep
8 )Aşağıdakilerden hangisi Kelam ile Mezhepler Tarihi arasındaki temel farklılığı göstermektedir?
Kelam ilmi savunmacı bir anlayışla meseleleri ele alırken mezhepler tarihi tasviri anlatımı esas alır.
Kelam ve Mezhepler Tarihi arasında meselelere bakışta metot ve yöntem açısından ciddi bir fark vardır.
Hepsi
Kelam ilmi konularına göre mezheplerin görüşlerini incelerken İslam mezhepDüzenleyen uzat elini - 24Şubat2010 Saat 14:08
IP
uzat elini
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 24Kasım2009
Konum: Elazığ
Gönderilenler: 0

Alıntı uzat elini Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 24Şubat2010 Saat 00:15

ARAPÇA

1

Aşağıdakilerden hangisi izafet terkibi değildir?

 

 

 

     

باب البيت

     

مهندسو الشركة

     

أولاد الْأُمَّهات

     

يتيمان صغيرانِ

     

رَسولُ الله

2)

 

“Üyeler arasındaki ilişkiler eşitlik ve saygı esasına dayanır.” cümlesinin en yakın Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

     

لا تقوم العلاقات بين الأعضاء على أساس المساواة والاحترام.

     

تقوم العلاقات بين الأعضاء على أساس الاحترام.

     

تقوم العلاقات بين الأعضاء على أساس المساواة.

     

تقوم العلاقات بين الأعضاء على أساس المساواة والاحترام.

     

تقوم العلاقة بين الأعضاء على أساس المساواة والاحت

 

 

3-

(أكَلْتُ التُّفاحَ كُلَّهُ) cümlesinde şibh-i izafet ne ile olmuştur?

 

 

 

     

Te’kit ile

     

Sıfat ile

     

Hal ile

     

Temyiz ile

     

Sayı ile

 

4 )

 

(زُرْتُه يوْمَ جاء مِنْ سوريةَ) cümlesindeki altı çizili kelime için söylenilenlerden hangisi doğrudur?

 

 

 

     

Yalnızca müfred isme muzaf olan kelimelerdendir.

     

Mekan zarfıdır.

     

Yalnızca cümleye muzaf olan kelimelerdendir.

     

Hem cümleye hem müfred isme muzaf olan kelimelerdendir.

     

Şibh-i izafettir.

 

5)

 

(ارتفع صوت المؤذن) cümlesinde altı çizili kelime ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

 

 

 

     

Mefuldür mansubtur

     

Muzafun ileyhtir mecrurdur

     

Harf-i cerle mecrurdur.

     

Faildir merfudur

     

Muzaftır mecrurdur

 

6)

(ارتفع صوت المؤذن) cümlesinde altı çizili kelime ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

 

 

 

     

Mefuldür mansubtur

     

Faildir merfudur

     

Muzaftır mecrurdur

     

Harf-i cerle mecrurdur.

     

Muzafun ileyhtir mecrurdur

 

7)

مجلس الأمن: ويمكن اعتباره الشرطة الدولية التي تحافظ على مصالح وسلامة المجتمع الدولي. وهذا المجلس يضم خمسة أعضاء دائمين يمثلون الولايات المتحدة الأمركية، وروسيا والصين الشعبية وفرنسا وبريطانيا، ويضاف إليهم عشرة أعضاء غير دائمين تختارهم الجمعية العامة كل سنتين.

 

 

 

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

Güvenlik konseyi geçici üyeleri genel kurul tarafından seçilir.

     

Güvenlik konseyi uluslar arası polis olarak kabul edilebilir.

     

Güvenlik konseyinde on geçici üye bulunur.

     

Güvenlik konseyi uluslar arası toplumun çıkarlarını korur.

     

Güvenlik konseyi daimi üyeleri Amerika  Rusya  İspanya  Fransa ve İngiltere’dir.

 

8)

 

(يَوْم – حِين – قَبْل – بَعْد) kelimelerinden hangisi hem cümleye hem müfred isme muzaf olur?

 

 

 

     

قَبْل

     

حِين

     

يَوْم

     

hepsi

     

بَعْد

9)

 

(ارتفع صوت المؤذن) cümlesinde altı çizili kelime ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

 

 

 

     

Mefuldür mansubtur

     

Faildir merfudur

     

Muzaftır mecrurdur

     

Harf-i cerle mecrurdur.

     

Muzafun ileyhtir mecrurdurDüzenleyen uzat elini - 24Şubat2010 Saat 00:19
IP
uzat elini
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 24Kasım2009
Konum: Elazığ
Gönderilenler: 0

Alıntı uzat elini Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 24Şubat2010 Saat 00:17

1) Aşağıdaki hangisi Abbasi dönemi tercüme hareketinin sebeplerinden bir tanesi değildir?

   

Abbasi hükümdarlarının Bağdat’ta bir dünya imparatorluğunun yöneticileri olmayı hedeflemeleri

   

Bir imparatorluğun başşehri olan Bağdat toplumunun ihtiyaçları

   

Kuran metninin lafzının daha iyi anlaşılması için aklî ilimlere olan ihtiyaç

   

Abbasi imparatorluk devletinin ihtiyaçları

   

Hiçbiri

 

 

2 ) Yunan felsefesinin İslam dünyasına ulaşma yolları hangisidir?

 

   

Arap bilim adamlarının Bizansa eğitim için gönderilmeleri

   

İskenderiye’de tercüme bürosu kurulması

   

Hiçbiri

   

Beraber yaşama ve tercüme yolu

   

Bizanstan gelen bilim adamlarının eğitim kurumları kurması

 

 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi ilk dönemlerde İslam dünyasında kabul edilen felsefe tanımlarından biri değildir?

 

   

İnsanın gücü ölçüsünde ebedî ve küllî olan varlıkların hakikatini mahiyet ve sebeplerini bilmesidir.

   

Felsefe hikmet sevgisidir.

   

İnsanın kendini bilmesidir.

 

Özgür bir şekilde eleştirme sanatıdır. 

 

İnsanın gücü yettiği ölçüde yüce Allah'ın fiillerine benzemesidir.

 

 

 

4 ) İslam Kelamının (Mutezile Eşari ve Maturidi) fizik tasavvurunda kullanmış olduğu model aşağıdakilerden hangisidir?

       

Pythogarasçı fizik modeli

   

Atomcu fizik modeli

 

Hiçbiri

 

Empedoklesçi fizik modeli

   

Aristo fizik modeli

 

 

5) Aşağıdakilerden hangisi tercümeler döneminin mütercimlerinden değildir?

 Abdullah ibn Mukaffa

   

Huneyn b. İshak

   

Hiçbiri

 

    Farabi

 

İshak b. Huneyn

   

 

 

 

6 ) Emeviler döneminde tercüme hareketlerini destekleyen emir kimdir?

 

       

Amr b. As

   

Memun

   

Halid b. Yezid

   

Hiçbiri

   

Muaviye

 

7)Kelamî fırkaların ortaya çıkışında etkili olan ilk sebep hangisidir?

  Hiçbiri 

  Peygamberliğin zorunlu oluşu 

  Ganimetlerin paylaşılması 

  Hilafet meselesi 

  Allah’ın birliği 

 

 

8)İlk dönem fetihleriyle beraber müslümanların akli ilimlerden istifade etmek için irtibata geçmediği kültür aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

  Hint kültürü 

  İran kültürü 

  Yunan kültürü 

  Türk kültürü 

  Hellenistik kültür 

 

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin teşekkül döneminde etkili olmamıştır?

       

           

Dehrilik         

Mecusilik

Aquinasçılık

Batınılik        

Tabiatçılık

IP
muallim sani
Aktif Üye
Aktif Üye


Kayıt Tarihi: 12Ocak2010
Gönderilenler: 108

Alıntı muallim sani Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 24Şubat2010 Saat 15:34

Hocam  bu soruları gördükten sonra sınava erken girdiğim için pişman oldum.Sonraki sınavlarda son güne kadar bekleyeceğim.Soruları nasıl kaydettin bileyimki bende yanıtlayabileyim.Yinede Allah razı olsun  Cumhurun namına teşekkür ederim.

IP
uzat elini
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 24Kasım2009
Konum: Elazığ
Gönderilenler: 0

Alıntı uzat elini Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 24Şubat2010 Saat 20:34

İslam Hukuk Usulü Quiz Soruları1-Cuma namazına çağrıldığınız zaman… alışverişi bırakın” (Cumu‘ 62/9) âyeti ile “ALLAH alışverişi helâl kıldı” (el-Bakara 2/275) âyeti arasında teâruz söz konusu değildir. Burada teâruzun hangi rükün veya şartı eksiktir.

 Hükümlerin çatışması
   
Hiçbiri
   
Mahal birliği
   
*Vakit birliği
   
Kuvvet bakımından eşitlik


2-Birbiriyle çatışan iki delilden birinin diğerine üstünlüğünü beyan etmeye ne ad verilir?   
Nesih
   
Tevakkuf
   
*Tercîh
   
Cem‘ ve tevfîk
   
Tesâkut

3-Aşağıdakilerden hangisi icmânın teorik yönünü yansıtmaz?

İcmâ Kur’an ve Sünnetten sonra dinî bilginin üçüncü kaynağını ifade eder.
   
Fıkıh usulü eserlerinde icmâ deliller hiyerarşisinin önemli bir unsuru olarak kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır.
   
*İcmâ İslamın temel esasları niteliğindeki bazı hükümleri zorlanmış yorumlara karşı koruma altına almıştır.

Günümüzde içtihada açık bir meselede kendiliğinden bir icmânın oluşması oldukça uzak bir ihtimaldir.  4-Aşağıdakilerden hangisi icmâyı toplu bir içtihat olarak değerlendirme düşüncesini desteklemektedir?
İcmâda fikir birliğinin spontane bir şekilde (kendiliğinden) oluşması gerekir.
   
Günümüzde iletişim ulaşım ve koordinasyon imkanları arttığı için icmâ kurumunun işler hale getirilmesi kolaylaşmıştır.
   
İcmâ içtihada ihtiyaç duyulmayan alanları belirlemektedir.
   
*Toplu içtihat yaparken icmâ kavramının temelindeki düşünceden yararlanmak mümkündür.
   
İcmâ bir içtihat türü olarak değil ictihadın sağ


5-İcma – örf ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Hem icmâ hem de örf bir makamın yazılı bir şekilde açıklanmış iradesine dayanmaz.
   
İcma “kesin bir olması gerekeni göstermesi” bakımından örf normlarına benzemektedir.
   
Örfün aksine icmâda temel unsur ona katılanların aynı noktada birleşmiş olmalarıdır.
   
*İcmâ ve örf bağlayıcılıklarını toplumun hatasızlığı inancından almaktadır.
   
Gerek icmâ gerekse örf spontane bir biçimde (kendiliğinden) oluş

6-Aşağıdakilerden hangisi çağımızda icmâa aktüel bir misyon yüklemek isteyen yazarların büyük çoğunluğunca paylaşılan görüşlerden biri değildir?   
İçtihat ve icma prensipleri bir işlemde her zaman birbiri içine geçmelidir.
   
Şûra anlayışını geliştirmek suretiyle icmâya yeniden işlerlik kazandırmak mümkündür.
   
İçtihat kapısının kapandığı düşüncesi icmâ işlemini de sekteye uğratmıştır.
*Klasik icmâ teorisi günümüz problemlerini çözmede ideal bir model olabilir
İslam ülkeleri parlamentolarında alınan kararlar Müslümanların icmaı olarak kabul edilebilir.

7-Aşağıdakilerden hangisi icmâyı bir delil olarak kabul etmez?  Cumhur  
  Eş’arîler  
 * İbrahim en-Nazzam  
  Pezdevî  
  Nevevî  8-Aşağıdakilerden hangisi sükûtî icmâyı zannî bir delil olarak kabul eder? * Kerhî  
  Gazzâlî  
  Malikîler  
  Ebu Hanîfe  
  İmam Şafiî  

9-İcma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Maslahata dayalı icma maslahatın değişmesi halinde değişebilir.  
  Dört halifenin ittifak ettiği hüküm icma sayılmaz.  
  Bir devirde tek bir müctehid bulunursa onun görüşü icma olarak kabul edilmez.  
 * Cumhura göre icma ehliyetine sahip bir kişinin muhalefeti icmayı etkilemez.  
  İtikadî meselelerde icma söz konusu değildir.  

10-Aşağıdakilerden hangisi icmânın gerçekleşme şartlarından biri değildir?  İttifakın şer’î/amelî bir hüküm üzerinde gerçekleşmesi.  
  İttifakın Hz. Peygamber’in veyatından sonra meydana gelmesi.  
  İttifak edenlerin özel anlamıyla “adalet” vasfını taşıyor olması.  
  İttifak edenlerin Hz. Peygamber’in ümmetinden olması.  
  *Bir meselenin hükmünde bir dönemdeki müctehidlerin çoğunluğunun ittifak etmesi.  


11-Aşağıdaki alimlerden hangisi şer’î deliller arasında gerçek anlamda teâruzun söz konusu olmadığı görüşündedir.  Şirazî

  
  İbnü’s-Sübkî

 
  Âmidî

  
  *Şatıbî  

IP
digergam
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 07Eylül2009
Konum: Yozgat
Gönderilenler: 0

Alıntı digergam Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 25Şubat2010 Saat 14:58
hocam allah razı olsun .soruları yazdığınız için .nasıl kayıt yapıldığını yazarmısınız.ben uğraştım yapamadım.sorular aklımda kalmıyor.ben de girdikten sonra soruları gönderebileyim.
IP
dede korkut
Aktif Üye
Aktif Üye


Kayıt Tarihi: 10Eylül2009
Konum: Bartın
Gönderilenler: 107

Alıntı dede korkut Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 25Şubat2010 Saat 21:54
değerli ilitamlı arkadaşlarım eklemiş olduğunuz çoğu soru sınavda çıktı allah   sizden razı olsun  teşekkür ettim kandiliniz mubarek olsun  rabbim  cümlemize kolaylıklar versin
IP
zahdem
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 24Kasım2009
Konum: Zonguldak
Gönderilenler: 0

Alıntı zahdem Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 01Mart2010 Saat 01:11
bu paylaşımcılığınız için müteşekkiriz arkadaşlar.allah hepinizden,hepimizden razı olsun.
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,086 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası