Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Sakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: islam tarihi 8

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
ezmert
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 06Eylül2007
Gönderilenler: 201

Alıntı ezmert Cevapla bullet Konu: islam tarihi 8
    Gönderim Zamanı: 04Kasım2009 Saat 12:03
8.HAFTA(İSLAM TARİHİ)
OSMANLI DEVLETİ (1299-1922)
KURULUŞ DÖNEMİ VE OSMAN GAZİ DEVRİ (1299-1326)
Osmanlılar, Oğuzların sağ kolu olan Günhan kolunun Kayı boyuna mensuptur.
Osman Bey, Beyliğini genişletmeye ve güçlendirmeye çalışmış ve başarılı da olmuştur. Bu başarıda, Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılışı, İlhanlılar'ın uçlara kadar tesirlerini sürdürememeleri ve Bizans’ta devam eden taht kavgalarının da rolü vardır.
ORHAN GAZİ DEVRİ (1326-1361) Orhan Bey, 1326'da Bursa'yı fethetmiş. Beyliğin merkezi Bursa'ya nakledildikten sonra, Kandıra fethedilmiş, İznik muhasara edilmiş, yardıma gelen Bizans ordusu da mağlûp edilerek İznik ele geçirilmiştir. Beyliği 38 sene kadar sürmüştür. Osmanlıları beylik hâline getiren Orhan Bey’dir. Kendisinden sonra yerine oğlu Murad Bey geçmiştir.
I. MURAD DEVRİ (1361 -1389) Kargaşalık sırasında Ahi'lerin ele geçirdiği Ankara'yı tekrar aldığı gibi (1362), Trakya'da taht değişikliği sırasında elden çıkmış olan yerleri de yeniden zaptetti.
Kadıasker1ik makamı ihdas edildi. Orhan Bey zamanında kurulan yaya ve müsellem askerî teşkilâtı yetmediği için, Kadıasker Cendereli Kara Halil Hayreddin Efendi'nin tavsiyesi ile harpte esir edilen Hıristiyan çocuklarından istifâde edilerek, Yeniçeri Ocağı kuruldu.
Sırp Sındığı Muharebesi: Osmanlılar fethettikleri yerleri tanzim ederken, Sırplar, Bulgarlar, Eflaklar, Bosnalılar ve Macarlar, Macar Kralı Layoş'un emrinde, Edirne ve Filibe'yi kurtarmak için büyük bir ordu ile harekete geçtiler. Bu esnada Sultan Murad, Bursa'da idi. Lala Şahin Paşa'nın tavsiyesi ile keşif seferine, on bin akıncı derviş ile çıkan Hacı İlbeyi, Meriç'i geçtikten sonra haçlıların tam bir gaflet içinde olduğunu görünce gece vakti üç koldan saldırarak onları perişan etti ve fecî bir mağlubiyete uğrattı. Bu savaşa, Sırp Sındığı muharebesi denildi (1364).
Bu zafere çok sevinen Sultan Murad, Bursa'da imar işlerine girişti, Çekirge'de bir imaret, bir medrese, ayrıca Bilecik'te bir cami inşa ettirmiştir. Bu sıralarda Osmanlı Devleti’nin merkezi, savaşların ağırlık noktası Rumeli'de olduğu için, Edirne'ye nakledildi (1365).
Osmanlı - Karamanoğlu Savaşı :
Osmanlılardan önce kurulan Karamanoğlu Devleti ile Osmanlılar arasında gerçekleşmiştir. Anadolu beyliklerinin en kuvvetlisi kabul edilen Karamanoğlu'nun yenilmesi, Osmanlıların kudret ve itibarını artırmıştır.
Birinci Kosova Savaşı ve I. Murad'ın vefatı (1389) : Osmanlı ordusu ile birleşik haçlı ordusu arasında, Kosova sahrasında (1389) yazında yapılan savaş, Osmanlıların Balkanlar'daki durumunu tayin edecekti. Sekiz saat süren savaş neticesinde birleşik haçlı ordusu hezimete uğratıldı. 32
Harpten sonra muharebe meydanını gezen Sultan Murad'ı bir Sırplı anîden hançerleyerek, ağır bir şekilde yaraladı. Ölmeden önce, haçlıları takipte olan oğlu Yıldırım Bayezid'i getirterek hükümdar yaptırdı. Bursa'ya getirtilerek Çekirge'de yaptırdığı türbesine defnedildi. üzerine bir türbe yapılarak «Meşhed-i Hüdâvendigâr» adı verildi. I. Murad, tarihte “Gazi Hünkâr” “Murad Hüdâvendigâr” gibi adlarla anılır.
YILDIRIM BAYEZİD (1389-1403)
Niğbolu Meydan Muharebesi (1396) : Fransız, Alman, Belçika, Felemenk, İsviçre şövalyeleri, İngiltere haçlıları, İskoçya, Lombardiya ve Eflaklılar'dan mürekkep 100.000 kişilik ordu 1396 Mayısında harekete geçti. Bu haçlı ittifakının gayesi beş yıldır muhasara altında bulunan İstanbul'u kurtarmaktı. Niğbolu'da yapılan savaşta, haçlılar fecî bir mağlûbiyete uğratıldılar. Vidin Bulgar Krallığı ortadan kaldırıldı.
Timur - Bayezid Münâsebetleri: Azerbaycan ve Bağdat emirleri, Timur'dan kaçıp Yıldırım'a iltica ettiler. Timur bunları geri istediyse de Yıldırım'ın bu talebe cevabı çok sert oldu Bu şekilde araları her geçen gün biraz daha açıldı. beylikleri ortadan kaldırılan bütün Anadolu Beyleri de Timur'a iltica edip, onu Yıldırım'a karşı sefere teşvik etmişlerdir.
Ankara Muhaberesi ve Sonuçları: Yapılan savaş sırasında beyleri karşı tarafta olan tımarlı süvarilerle bir kısım karatatarlar, Timur tarafına geçince, Osmanlı cenahları çökmüş ve neticede Yıldırım esir olmuştur (20 Temmuz 1402).
Osmanlı Devleti'nin, Ankara önlerinde mağlûp olması ve Yıldırım'ın esir düşmesi, Devlet'in 50 yıl kadar duraklamasına sebep olmuş pek çok kan ve can pahasına tesis edilen Anadolu milli birliği yeniden dağılmış bütün beylikler, Karamanoğulları başta olmak üzere yeni baştan kurulmuştur.FETRET DEVRİ (1402 -1413) :
Ankara savaşında Osmanlı Devleti'nin mağlûp olması, Timur'un Anadolu'yu yağma etmesine ve Osmanlı hazînelerini ele geçirmesine sebep olmuştu. Timur Osmanlı Devleti'ni, bir daha toparlanamayacak hale getirdiği gibi, topraklan Yıldırım'ın oğulları arasında taksim etmek suretiyle, iyice çökertmeyi de istemişti. Timur, on bir yıl devam edecek ve kardeşlerin birbiriyle devamlı olarak savaşacağı bir durum ortaya çıkarmıştı.
ÇELEBİ MEHMED (1413-1421) : Mehmed Çelebi bütün kardeşlerini saf dışı ederek, Osmanlı Devleti'ni bir bayrak altında toplamayı başarmıştır.
II. MURAD (1421 -1451) :
Not: Mustafa Çelebi tarihlerimizde Sahte Mustafa, Düzmece Mustafa ve Düzme Mustafa gibi adlarla anılmaktadır. Bunun sebebi de, Yıldırım'ın oğlu olan Mustafa Çelebi'nin etrafındaki kuvvetlerini dağıtmak ve onu zayıf düşürmektir.
Avrupa Akını, Haçlı Seferi ve Edirne - Segedin Anlaşması : Papa’nın teşviki ile bu ittifaka Leh, Ulah, Sırp, Alman, Fransız ve Belçika gönüllüleri ile birlikte Karamanoğlu da katıldı. Daha sonra Bulgarlar, Bosnalılar ve Arnavutlar da bunlara iştirak ettiler. çarpışmada Osmanlılar yine mağlup oldu. Sultan Murad, Anadolu'dan taarruza geçen 38
Karamanoğlu üzerine yürüyüp, onu yendi ve acele bir anlaşma yapıp geri döndü. Haçlılar ilerlemeye devam ettiler. (24 Aralık 1443)'de İzlâdi derbendinde Osmanlı ordusunu bir kere daha yendiler. Yalvaç'ta toplanan Osmanlı birlikleri, üçüncü defa mağlup oldu.
Bunun üzerine Sultan Murad, Karamanoğlu İbrahim Bey'in bu hareketinin, İslâmiyet'e ne dereceye kadar uyduğuna dâir, dört mezhep ulemâsından fetva istedi. Bu arada Macar kralı Ladislas'dan da sulh istedi. Bu talebi kabul edildi ve Edirne-Segedin anlaşması imzalandı. Her iki hükümdar da bu anlaşmaya uyacaklarına dair mukaddes kitaplarına el basarak yemin etmişlerdi (1444). Bu anlaşmaya göre bazı kaleler ve topraklar Sırplara bırakıldı. Bu esnada Sultan Murad'ın Karamanoğlu hakkında istediği fetvalar da gelmişti. Bu fetvalarda dört mezhep ulemâsı Karamanoğlu'nu mahkûm ettiği gibi, ayrıca İbni Hacer Askalânî, Karamanoğlu İbrahim Bey'in katlinin vacip olduğunu bildiriyordu.
II. Murat Edirne'de vekil bıraktığı oğlu Mehmet'in yanına dönmeyerek, tahtı ona bıraktı ve Bursa'ya çekildi.
Varna Muharebesi (1444) :
Sultan Murat gibi tecrübeli bir hükümdarın tahtı 13 yaşındaki bir çocuğa bırakarak çekilmesi, Avrupa'yı harekete geçirdi. Haçlı taarruzu ile Osmanlı sağ ve sol cenahları bozuldu ve geri çekildi. Fakat merkezde bulunan II. Murat, hiç telâş etmeden yerinde dayanıyordu. Osmanlı cenahlarının bozulduğunu gören kral Ladislas, heyecana kapılıp, Osmanlı merkezine saldırdı. Bu esnada da yakalanarak başı kesildi. Bunu gören haçlı ordusu kaçmaya başladı. Bunun üzerine geri çekilen Osmanlı birliklerinin de dönüp hücuma iştirak etmeleri neticesinde büyük bir zafer elde edildi (10 Kasım 1444).
İkinci Kosova Muharebesi (1448) : Osmanlı sarayında yetişip Müslüman olan ve İskender adını alan Arnavut Prensi, daha sonra kaçarak Arnavutluğa döndü ve isyan etti. II. Murat, bu isyanı bastırmak için uğraşırken, Osmanlılara darbe vurmak için harekete geçen Macarlar, Eflak, Bohemya ve Polonya'dan topladığı 90.000 askerle hududu geçti. Bunun üzerine Sultan Murat da Kosova'ya geldi. Üç gün devam eden zorlu savaşın ardından haçlı ordusu bir kez daha yenildi
OSMANLI DEVLETİNİN YÜKSELME DÖNEMİ
FATİH SULTAN MEHMED (1451–1481) II. Mehmed 19–20 yaşlarındayken (Şubat 1451)'de üçüncü kez Osmanlı tahtına çıktı. Yıldırım'ın yaptırdığı Güzelcehisar’ın (Anadolu Hisarının) karşısına bir hisar yaptırmak suretiyle boğaz geçişlerini kontrol altına aldı. Hisar, çok hızlı bir çalışmayla üç-dört ayda bitirildi 29 Mayısta bütün ordu ve donanmanın her yönden hücumu ile İstanbul 29 Mayıs 1453'de fethedildi.
II. Mehmet 22 yaşında Fâtih unvanını aldı, şehre girdi. vezir-i azam Halil Paşa'yı, Yedikule'ye hapsettirdi. Daha sonra da Bizans'tan rüşvet aldığı ve fethe mâni olduğu gerekçesiyle de idam ettirdi. Halil Paşa'nın idamında, Fatih’i iki defa tahttan indirmesi yanında bağlı olduğu Çandarlı ailesinin en az Osmanlılar kadar eski ve güçlü olmasının da büyük rolü vardır. İstanbul'un fethedilmesi ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun ortadan kaldırılması İslâm âleminde kutlanan en muhteşem fetihlerden biri olmuştur. Osmanlı Donanması'nın merkezi Gelibolu idi. 1470 yılında Enez'i basan Venedikliler, imam, kadı dâhil 2000 Müslüman’ı esir ederek, Eğriboz adasına götürmüşlerdi. Bu hâdise üzerine, adanın fethedilmesine karar verildi. Fatih, karadan Mahmut Paşa donanma ile denizden hareket etti. Ada, karadan tekneler yardımıyla köprü kurularak fethedildi (1470).
Amasra ve Sinop kan dökülmeden alınmıştır.
Osmanlı Donanması, Mahmut Paşa'nın emrinde 300 parça ile Trabzon önüne gelip şehri kuşattı. Fatih de şehri karadan muhasara altına aldı. Kurtuluş ümidi kalmayan Rumlar, teslim olmaya mecbur kaldılar (26 Ekim 1461). Böylece 257 senelik Rum İmparatorluğu da ortadan kalktı.
Otlukbeli Muharebesi: 1473 Mart'ında 100.000 civarındaki ordu ile sefere çıkan Fatih, Otlukbeli'ne geldi. İki Türk Devleti, iki Türk hükümdarı ve iki Türk ordusu 11 Ağustos 1473 günü karşı karşıya geldi. Top ve tüfek atışları ile yıpranan Uzun Hasan'ın ordusu daha fazla dayanamayarak mağlûp oldu.
Kuzey Karadeniz Seferi 1477'den itibaren Kırım Hanlığı da Osmanlı tâbiyetine girmiştir.
Fatih sadece İstanbul'un değil, aynı zamanda iki imparatorluğun (Doğu Roma ve Trabzon), dört krallığın (Kırım, Karaman, Sırbistan ve Bosna), on bir prenslik ve dukalığın yani tam on yedi devletin de fatihidir. Fatih, 30 sene hükümdarlık yapmış, bizzat 25 seferde bulunmuştur
II. BAYEZİD (1481–1512) Devri, Fatih’in fetihlerinin pekiştirilmesi ve durgunluk devri olarak kabul edilir. ORDU selimin başa geçmesini istiyordu.
YAVUZ SULTAN SELİM (1512–1520)
Çaldıran Meydan Muharebesi: Yavuz, 100.000 kişilik bir ordu ile sefere çıktı. Anadolu'yu bir baştan bir başa geçen Yavuz ve ordusu Van gölü yakınında Çaldıran’a geldi. Yapılan savaşta şah ordusu yenildi ve Şah İsmail kaçtı.
Osmanlı Memlûk Münâsebetleri ve Mercidabık Muharebesi: İki ordu, Halep yakınında Mercidabık'ta karşı karşıya geldi. Beş altı saat süren bir savaştan sonra Memluk ordusu yenildi ve dağıldı (24 Ağustos 1516). Bu mağlûbiyetten sonra Kansu Gavri kaçarken Halep'te öldü. Suriye, Lübnan ve Ürdün, Osmanlıların eline geçti. Yavuz, Araplara bol ihsanda bulundu. Orduyu nizama koydu. Kölemen tahtına geçen Tomanbay'a, kendisine tâbi olmasını bildirdi. Bu teklif Tomanbay tarafından reddedildi.
Ridâniye Savaşı: Suriye'de işleri yoluna koyan Yavuz, Mısır'a doğru ilerlemeye başladı. Sina çölünü yağmur altında geçti, Ridâniye'ye geldi. Tomanbay, Yavuz'un Suriye'den geri dönüp gideceğini umuyordu. Ridâniye'nin bir ucunda Nil, diğer ucunda el-Mukattam dağı bulunuyordu. Tomanbay'ın Ridâniye'yi çok iyi bir şekilde tahkim ettiğini öğrenen Yavuz, dağı dolaşıp Memluk ordusunu arkadan kuşatınca Kölemenler için mağlûbiyet kaçınılmaz oldu. Tomanbay kaçtı (22 Ocak 1517). Bir iki defa daha baskına teşebbüs eden Tomanbay, yakalanıp öldürüldü.
Mısır'ı ele geçiren Yavuz, orada sekiz ay kaldı.
Mekke ve Medine'de emirlik eden Ebu'l-Berekât, oğlu vâsıtasıyla anahtarları Yavuz'a göndererek itaatini arz etti. Suriye ve Mısır'ın alınması, Osmanlıların ekonomik durumunu çok kuvvetlendirdi. Yavuz, nüfuzlu, âlim, şeyh ve Kölemen beylerini ve halife Mütevekkil Alallâh'ı İstanbul'a naklettirdikten sonra ondan hilâfeti de devraldı.
Yavuz  Suriye, Filistin, Mısır ve Hicaz'ı almak ve hilâfeti de Osmanlılara kazandırmak suretiyle mevkiini artırmıştır.
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN (1520–1566) Kanunî, ilk Macaristan seferini, Pîrî Paşa'nın ısrarı ile Belgrat üzerine yapar. İki defa kuşatılan şehir, bu üçüncü kuşatmasında Osmanlıların eline geçer (1521).
Rodos'un Fethi : Rodos adası, Senjan şövalyelerinin elinde idi. Anadolu'ya çok yakın olan bu adalardan, İslâm topraklarını sık sık basarak pek çok kişiyi esir aldıkları gibi, deniz ticâretini de engelliyorlardı. 700 gemi ile Rodos üzerine gidilerek ada kuşatıldı. Karaya asker çıkartıldı. Padişah, kara yolu ile Marmaris'e gelip oradan Rodos'a çıktı. Ada 5 ay 25 gün kuşatıldıktan ve 20.000 şehit verildikten sonra fethedildi
Mohaç Meydan Muharebesi: Osmanlılar'ın Rumeli'ye ayak bastığı günden beri haçlı gruplarının başında görülen Macarlar, bu muharebe ile silinecektir. Macaristan, Belgrat’ın alınmasından sonra da saldırılarına devam etmişti. Macar kralı II. Lui, Alman, Leh, Çek, İtalya ve İspanyalılardan aldığı kuvvetlerle katıldı. Mohaç'ta Macarlar, mağlup edildi ve yıkıldı (29 Ağustos 1526). Ardından Budin fethedildi.
Viyana Kuşatması ve Avusturya Seferleri : Almanya-Avusturya İmparatoru Şarlken'in kardeşi Ferdinand'ın, Macar topraklarına saldırması ve kendisini Macar kralı ilân ettirmesi üzerine, Macaristan seferine çıkan Kanunî, Viyana’yı kuşattı. (27 Eylül 1529). 19 gün devam eden muhasara mevsimin kışa dönmesi sebebiyle kaldırıldı.
Barbaros Hayreddin Paşa ve Preveze Deniz Muharebesi:
Kanunî’nin isteği ile Barbaros Hayreddin Paşa, bütün gemileri ve adamları ile Osmanlı hizmetine girdi ve 6 Nisan 1534'de Kaptan-ı derya oldu.
Hayreddin Paşa 28 Eylül 1538'de Andre Dorya emrindeki İspanya, Venedik, Alman -Avusturya, Portekiz, Ceneviz, Papalık, Malta donanmalarından oluşan 600 parça gemiden meydana gelen haçlı donanmasını Preveze’de feci bir mağlûbiyete uğrattı. Preveze, Türklerin denizde kazandığı en büyük muharebedir.
Irakeyn Seferi:
Bağdat Hanı Zülfikar Han, Bağdat’ın anahtarlarını Kanunî’ye göndermişti. Bunu duyan İran Şahı Tahmasb, Bağdad üzerine yürüdü ve şehri ele geçirdi. Bu durum karşısında Kanunî, vezir-i âzam İbrahim Paşa'yı, Defterdar İskender Çelebi ile İran seferine gönderdi. Ordu, Tebriz'e geldi ve kışı düşman arazisinde geçirmeye 45
kalkınca Kanunî de bizzat sefere iştirak ederek Bağdat’ı aldı. Bu sebepten de bu sefere, Irakeyn seferi denildi.
İran'la 37 yıldır devam eden savaşa Amasya, anlaşması ile son verildi (29 Mayıs 1555). Anlaşmaya göre: Azerbaycan, Tebriz, Irak ve Doğu Anadolu, Osmanlılarda kalıyordu. Bu anlaşma (1576)'da Şah Tahmasb'ın ölümüne kadar devam etmiştir.
Kanunî devrinde, Osmanlılara tâbi imtiyazlı hükümetler, Kırım Hanlığı Mekke-i Mükerreme Emirliği, Eflak, Boğdan, Sakız ve Erdel Voyvodalıkları idi.
Saltanatı 46 yıl sürmüştü. Osmanlıların en uzun saltanat süren hükümdarıdır. Osmanlı Devleti'ni kuran ve bilhassa devleti günden güne genişleten ilk on padişahın sonuncusudur.
II. SELİM (1566–1574)
Kıbrıs'ın Fethi ve İnebahtı Bozgunu: 1571 yılı Ağustos'unda müspet bir şekilde neticelendi ve Kıbrıs fethedildi. Kıbrıs'ı kurtarmak için D o n j u a n  emrinde gelen Venedik, Papa, Ceneviz, Malta ve İspanya donanmaları, İnebahtı önünde Osmanlı Donanması'nı fecî bir şekilde mağlûp etti. Bu sırada tam 190 gemi kaybedildi. Müezzin-zâde şehit oldu. Kanatlardan birisine kumanda eden Uluç Ali Reis, üstün bir gayretle 40 kadar gemiyi kurtardı, bilâhare de Kaptân-ı derya oldu ve Kılıç Ali Paşa unvanını aldı.
III. MURAD (1574–1595) Portekiz-İspanya ordusunu Vâdiu's-Seyl muharebesinde mağlup edip 20.000 kişisini imha, 40.000 askerini de esir aldılar. Sinan Reis de Portekiz donanmasını perişan etti. Bu mağlûbiyet, Portekiz'in sonu olmuştur.
Aczini itiraf eden,ehliyetini isbat eder.
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,074 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası