Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Sakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: İslam Hukuku Usulü 1. hatfa notları (1. sınıf)

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Konu: İslam Hukuku Usulü 1. hatfa notları (1. sınıf)
    Gönderim Zamanı: 24Ekim2009 Saat 14:00

İslam Hukuku Usulü (1.hafta ders notları)

İlim nedir?

- İlim; Kur’an ve peygamberin dilinde nihai gerçekliğin bilgisidir.

Alim kimdir?

-Nihai gerçeklik bilgisine sahip olan kişidir.

Nihai gerçekliğe ilişkin bilgi oluşturmanın yolu nedir? Vahiy.

-Nihai gerçekliğe ait bilgiler nerden elde edilir?

Allah insanoğluna nihai gerçekliği peygamberler aracılığı ile hatırlatır. Son peygamber Hz. Muhammed’in sünneti çerçevesinde oluşan yeni Müslüman toplumun bilgileri nihai gerçekliği içerir. İlimler (İslam ilimleri) sünnetten doğmuştur.

-Nakli ilim nedir?

Peygamberin sünnetinin temelini ve özünü oluşturduğu ilk Müslüman toplumun nihai gerçekliğe dair bilgilerinin sistematik şekilde işlenmesi ile elde edilen ilimdir. Geçmişten aktarılan anlamına gelir.

-Kur’an’ın dilinin yerel ama mesajının evrensel oluşuna dair ayet hangisidir?

“İşte bu (Kur’an) kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek tanrı olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.” (İbrahim 14/52)

-İslam ilimleri nasıl bir süreçte ortaya çıktı?

Yerel bir dille indirilen nihai bilgiyi Müslümanlar giriştikleri fetih eylemleri sonucu yeni coğrafyaları farklı kültürlere taşıdılar. Bu süreç içinde İslam’ın mesajını yerel dilden evrensele aktarabilmek için İslam İlimleri oluştu.

-Yerelden evrensel dile geçiş sürecindeki aşamalar nelerdir?

Alimler önce ilk üç nesilin (selef) bilgilerini sağlıklı bir şekilde toplamakla ilgilendi. Bu üç neslin Kur’an’ı anlamaya yönelik çabalarına dair yorumlar Tefsir İlmini oluşturdu. Peygamberin bilgilerine dair olanlarda Siyer ve Hadis İlmini oluşturdu.

-Fıkıhın ortaya çıkış süreci nasıldır?

Peygamber hayatta iken kişisel ve toplumsal ihtiyaçlara dair yeterli bilgileri ve uygulamaları göstermişti. Ancak daha sonraki dönemlerde değişen hayat tarzları, ilişki biçimleri “sünnet yurdu” denen Medine’den gelen bilgilerin yeni şartlar altında yorumlanmasını zorunlu kıldı. Bu noktada fıkıh ortaya çıktı.

-Fıkıh’ın tanımı nedir?

İlim sözcüğünden farklı türden bir bilmeyi ifade eder. “Derinlemesine kavramak, bir şeyin iç yüzünü bilmek” anlamındadır. Nebevi perspektifin evrensel dile aktarılmasıdır.

-İlk fıkıhçılar kimlerdir?

Hz. Ömer, Hz. Ali, Abdullah b. Mesut, Abdullah b. Abbas “evrensel perspektif” in ilk adımlarını atanlardır.

-İlim faaliyetinin fıkha dönüşmesine neler etki etmiştir?

1 Medine yerelinin evrensele aktarılmasına yönelik ihtiyaç; İslam öğretisindeki salt anlatım bireyin kendi deneyim ve bilgi birikimiyle yorumlanmıştır. Bu yorum faaliyetine başlangıçta “rey” (kişisel görüş) denilmekteydi. Sonra “içtihat” adını aldı.

2 İslam’ın bilinçli tavrı etki etmiştir.

-Kelam ve Tasavvuf nasıl doğmuştur?

İçtihat ve fıkıh faaliyeti tefsir, hadis, siyer ilimlerinin yanında II. Yüzyılda (m.8) fıkıh, kelam, tasavvuf ilimlerinin doğmasına kaynaklık etti. Tefsir, hadis gibi ilimler Hicaz (Mekke- Medine) bölgesinde doğmuşken fıkıh- İçtihat Irak ve çevresinde doğmuştur.

-         Kur’an’ı anlamaya yönelik ilk çalışmalar?

Peygamberimizin kuzeni İbni Abbas ve öğrencileri tarafından başlatıldı. Hicri II. Yüzyılın ilk yarısında Mukatil b. Süleyman ve çağdaşı alimler tarafından düzenli bir disipline dönüştü ve tefsir adını aldı.

-         Tefsir ilminin ilk temsilcileri kimlerdir?

İbni Cerir et-Taberi (ö.310/933) ve İmam Maturidi

-Taberi tefsirinin özelliği nedir?

Kendisine kadar oluşan Kur’an yorumlarının hemen hemen hepsini içinde toplar. “Camiul Beyan an Tevilil Kur’an” (Kur’an yorumları ile ilgili izahların toplayıcısı)

-Maturidi’nin eserinin adı ve özelliği nedir?

Tevilatul Kur’an. Mevcut felsefi-bilimsel bilgiler ışığında Kur’an’ı yorumlama çabasıdır.

- Siyer nedir?

“Sire” kelimesinin çoğuludur. Hz. Peygamberin takip ettiği hal ve hareket tarzı manasındadır. Peygamberin hayatını tarihsel açıdan inşa etmeyi hedefler. Ama salt bir tarih çalışması değildir.

-Siyer’in kurucusu kimdir?

İbni İshak’tır. H. 85-150 yıllarında yaşamıştır.

-Siyer ilmindeki en kapsamlı kaynaklardan biri?

İbni İshak’ın çalışmasını genişleten İbni Hişam’ın “Siyer” idir.

-Tarih yazıcılığının ilk örnekleri?

Belazuri, Taberi, Mesudi ve İbni Haldun.

-Hadis ile siyer arasındaki fark nedir?

Siyer peygamberin hayatını tarihi açıdan ele alırken hadis gündelik akışı içinde ele alır. Hadis ilmi peygamberin (s.a.v.) olaylar karşısındaki tutumunu sağlıklı bir şekilde kayıt altına alma projesidir.

-Hadisin sözlük ve terim anlamı?

Sözlükte “haber” “sonradan çıkan” manalarına gelir. İlk anlamından yola çıkarak; peygamberin içinde olduğu olayların anlatım faaliyeti. İkinci anlamından yola çıkarak; Kur’an’dan farklı ve sonra gelmesi sebebiyle peygamberin pratik öğretisinin islamdaki konumuna vurgu yapmak.

-Hadisin temellerini atan kimdir?

İbni Sihab ez Zühri H. 60-124

-İsnat’ın amacı nedir?

Müslümanlar arasındaki bilgi faaliyetlerini geliştirmek. İlmi faaliyete dönüştürmek. Peygamberi öğretiyi sözel aktarımda güvenilir şekilde tesbit etmek. İdeolojik/tarafgir tutumlara karşı önlem almak (uydurma hadis)

-Tedvin çağı nedir?

İslam’ın 2. yüzyılının ortaları. Yazınsal faaliyetlerin başladığı zamanlar.

-İslami öğretinin boyutları?

İnanç boyutu (itikat): İnsanın varlık anlayışını yönlendirir.

Deruni boyutu (iç dünya): manevi hayata ve ahlaka yön verir. 

Evrensel boyut (dış boyut): bireysel ve toplumsal pratiğe yön verir.

-Kelam ilminin ortaya çıkışı?

Peygamberin Mekke-Medine özelinde ifade ettiği hakikatler, fetihler sonucu yeni dinlerle ve inançlarla karşılaşınca evrensel bir söylemle ifade edilmiştir. Böylece Müslümanların Allah’a, evrene ve kendine bakışını anlamlandırmayı hedefleyen kelam ilmi doğmuştur. Mesele tevhit inancını varlığı başlangıcı ve sonu olmayan yaratıcı ve sonradan yaratılmış evren şeklinde sınıflandırarak yeni bir okumaya tabi tutmuştur.

-Tasavvufun ortaya çıkışı?

Peygamber, insanın ilahi hakikatleri bizzat kendi deneyimi ile kavramasına örnekler vermiştir. Zikir ve iç arınmaya büyük önem vermiştir. Bazı sahabelere insanın iç dünyasını geliştirecek sırlar ve hikmetler öğretmiştir. Müslümanlar da farklı kültürlerdeki  mistik eğilimlerle karşılaşınca İslami manevi hayatı yönlendiren ilkeleri züht ya da zahitlik şeklinde disipline ettiler. Sonra tasavvuf gelişti.

-Fıkıh nedir?

Aktarımla düşünceyi (akılla-nakli) birleştiren ilimlerden birinin özel adıdır. Yerelin evrenselleşmesi sürecinde haramlar ve helallerle  özel olarak ilgilenen ilimdir. İnsanın doğumundan ölümüne insanın eylemlerini listeleyerek tabi olduğu dini kuralları (ahkam-ı şerriye) tespit eder.

-Siyer, tefsir, hadis ilmi ile fıkhın farkı nedir?

Siyer,tefsir, hadis peygamberi öğretinin kanun koyucu özelliği ile pek ilgilenmez. Fıkıh ise (kelam ve tasavvufu da ekleyebiliriz). Peygamberin dini yolunun bizim için ihtiva ettiği nihai yargı açısından bu öğretiyi ele alır.

-Fıkıh ve içtihadın önemi nedir?

Kur’an ve sünnet tüm zamanlarda ortaya çıkabilecek durumlara ve olaylara hazır çözümler içermez. İslam, insan eylemlerinin tamamının ilahi iradeyi yansıtması gerektiğini vurgular. Fıkıh ve içtihat Medine yerelinin verilerinin içine nüfuz etmeyi amaçlayan dini bir yorum yöntemi geliştirmiştir.

-Mezheplerin ortaya çıkışı nasıldır?

Peygamberi öğreti ilk üç nesilde sözlü olarak aktarıldığı ve İslami kaynaklar yoruma açık alan bıraktığı için yorum faaliyetlerinin sistematik hale getirilmesi demek olan mezhepler ortaya çıkmıştır.

-Değişen günümüz şartlarında dini ilimlere dair yeni bir okumanın yöntemi nasıl olmalıdır?

Yeni olan ne olursa olsun mevcut birikimden yoksun yani onu yok sayarak yapılmamalıdır. Ayrıca dinden olduğu zorunlu olarak bilinen hususlarda yeniden okuma imkanı yoktur.

-Fıkıh usulü nedir?

“asl” kelimesinin çoğulu olup “kök”, temel başka bir şeyin üzerine oturduğu esas anlamlarına gelir.

-Fıkıh ilminin kurucusu kimdir?

İmamı Azam

-İmamı Azam’ın fıkıh tanımı?

Kişinin hak ve yükümlülüklerini bilmesi ya da lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesi.

-Fıkhın teknik tanımı?

Ayrıntılı delillerden elde edilmiş şer’i ameli hükümleri bilmek.

Şer’i ifadesi; İslami usul ve esaslara göre meşruiyeti işaret eder. “ameli” ifadesi ile söz konusu hükümlerin kişinin dış dünyasıyla, eylem ve davranışları ile ilgili olacağına işaret edilir.

Ayrıntılı deliller ifadesi ise; Şer’i hükümlerin keyfi bir biçimde değil belirli usul ve esaslara göre belirlenmiş olduğuna işaret eder.

-İlmi disiplinler arasında nasıl bir iş bölümü yapılabilir?

Kelam; inanç boyutuna ilişkin hükümleri ortaya koyar.

Tasavvuf; içsel, ruhi boyuta ilişkin hükümleri ortaya koyar. İşte bu usul ve esasları ele alan disipline fıkıh usulü denir.

-Fıkıh usulünün amacı nedir?

 Kitap-sünnet-icma-kıyas çerçevesinde hükümlerin nasıl ortaya çıktığını açıklamayı hedefler.

الطالب المجتهد
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,070 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası