Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
TEFSİR TARİHİ VE USULÜ Ünite Özetleri - İLH1006
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netAÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS - ilahiyat forumDersler-SorularTEFSİR TARİHİ VE USULÜ Ünite Özetleri - İLH1006

Mesaj icon Konu: Tefsir Tarihi ve Usulü 10. Ünite Soru Cevap Özet

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Konu: Tefsir Tarihi ve Usulü 10. Ünite Soru Cevap Özet
    Gönderim Zamanı: 17Nisan2015 Saat 09:23

Tefsir Tarihi ve Usulü 10. ünite Soru-Cevap Özet Çalışması

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ 10.ÜNİTE
 
1-Kur’an’ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişler dendiğinde hangi bölgelerde yeni gelişmeler olmuştur?….Hindistan Malezya Endonezya Mısır Fas Suudi Arabistan ile Avrupa ve Amerika .
 
2-Ömer Nasuhi Bilmen tefsirinin genel özelliği nedir?….Zaman bakımından yeni ancak yöntem ve içerik açısından eski bir çalışma olması
 
******Kur’an’ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişlerin doğmasına yol açan bazı gelişmelerin maddelerini mutlaka okuyun .soru olarak çıkarmaya çalıştım ama nasıl sorarlar bilemiyorum************.
 
3- Kur’an’ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişlerin doğuşunu hazırlayan sebeplerin başında ne gelir?….Müslüman entelektüellerin batı dünyasındaki gelişmelerden etkilenmiş olmaları.
 
4- Müslüman entelektüellerin batı dünyasındaki gelişmelerden etkilenmeleri nasıl tezahür etmiştir?….Bazen doğrudan batı karşısında tavır almak bazen de Müslüman toplumların batı karşısında bugün içine düştüğü duruma bağlı olarak şekillenen bir pozisyon almak şeklinde tezahür etmiştir.
 
5-Batıya karşı bir duruş almak gerektiği kanaatindeki Müslümanların tavrı nasıl olmuştur?….Bir kısmı tam bir ret mantığı ile cephe almışken bazıları kayıtsız şartsız kabul mantığı ile hareket etmiştir.
 
6- Kur’an’ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişlerin dikkat çekici bir özelliği ?….Öze dönüş söylemi ile Kur’an’a dönüşü savunmalarıdır.
 
7-Kur’an’ı merkeze alan okumaların tabii bir neticesi nedir?….Sünnet konusundaki menfi yaklaşımların ortaya çıkması.
 
8-Rivayet eksenli tefsirler hangi dönemde eleştiriye tabi tutulmuştur?….Sünnet konusunda menfi yaklaşımların ortaya çıktığı modern dönemde
 
9-Hangi dönemde israiliyat konusunda büyük hassasiyet gelişti?….Sünnet konusunda menfi yaklaşımların ortaya çıktığı modern dönemde
 
10-Bu dönemde mezhepçiliğe sert eleştiriler olmuş mudur?….Evet bidatçiliğe mezhepçiliğe taklitçiliğe karşı sert eleştiriler olmuştur?
 
11-Yeni yöneliş sahiplerince yazılan tefsirler Kur’an’ı nasıl yorumlamıştır?….Önemli bir kısmı Kur’an’ın ezeli kelam olduğu düşüncesini reddederek tarihselci bir bakış açısıyla yorumlamıştır.bazı tefsirlerde rasyonalist bir bakış açısıyla yorumlanmıştır.
 
12-Tarihselciliğin görevi nedir?….Gerçeği anlayabilmek için tarihte gerçeğin oluşma koşullarını gösterir.
 
 
13-Tarihselcilik kavramı ne zaman kabul gördü?….Batıda 17.yy rastlamakta ise de bir terim olarak hüsnükabul görmesi 18.yydan sonradır.
 
14-Epistemolojik ve metodolojik açıdan beşeri bilimlerin de tabiat bilimleri kadar özgür olması gerektiğini savunan düşünür kim?….Vico
 
15-Wilhelm Dilthey ‘in iddiası ne?….Saf akıl diye savunulan tabiatçı bir aklın olamayacağını iddia etti.
 
16-Doğa bilimleri ve beşeri bilimler arasındaki fark?….Doğa bilimleri ‘’açıklamakta’’ beşeri bilimlerse ‘’anlamakta’’.Çünkü tabiat olayları ‘’açıklanabilir’’hadiseler ama olayların ruhu sadece ‘’anlaşılabilir’’
 
17-Kur’an vahyinin tarihsel olduğunu geçmişte ilk defa iddia eden fırka?….Hz.Peygamberin kendi kavminin dili ile gönderildiğini söyleyen Berahime
 
18-Hz.peygamberin mesajı evrensel değildir diyen kişi kim ve sebepleri ?….Nusaybinli bir Yahudi olan ve İsevilik fırkasının da başı sayılan Ebu İsa İshak b. Yahya sebepleri;birincisi:Kur’an arap diliyle indirilmiştir.arap diliyle inen bir kitabın arap olmayanlar hüccet olması beklenemez.İkincisi:her peygamberin kendi kavminin diliyle gönderilmiş olduğu gerçeğidir.Muhammed peygamberinde Araplardan başka kavmi olmadığına göre Kur’an yalnızca Araplara gönderilmiş olmalıdır.
 
19-Son dönemde Kur’an’ın tarihsel bir metin olduğunu ve günümüz için geçerli olmayan bazı hükümleri bulunabileceğini ileri süren pek çok modernist yazar kimi referans alıyor?….Mutezileyi
 
20-Mutezilenin bu konudaki görüşü nedir?….Kur’an’ın mahluk (yaratılmış) olduğu düşüncesini savunur.mutezileden hiç kimse Kur’an mahluktur derken onu tarihselci bir bakış açısıyla ele almış değildir.
 
21- Tefsirindeki bazı yorumları tarihselci bakış açısının önemli argümanlarına benzeyen ama tarihselci söylem tarafından pek de bilinmeyen isim kim?…h.333 tarihinde vefat eden Maturidi
 
22-Tarihselci düşünürlerin Kur’an kıssaları hakkındaki düşünceleri?….Kur’an kıssalarında önemli olanın lafızlar değil manalar olduğunu;dolayısıyla manayı yansıttığı sürece lafızlarda birbirinden farklı ifadelerin kullanılabileceğini söylerler.
 
23-Kıssalar çerçevesinde Kur’an ayetlerini tarihsel metinler olarak değerlendiren ilk sistematik çalışma nedir?….(Kur’an kıssalarının tarihsel veriler olduğunu bu verilerin o dönem Araplarının bilgileri yada dil üslupları çerçevesinde serdedilmiş bilgilerden ibaret olduğunu savunan) Halefullah’ın ‘’Kur’an’da Öyküleme Sanatı’’ adlı eseridir.
 
24-Günümüz İslam dünyasında tarihselci bakışa yaklaşım nasıldır?…. Günümüz İslam dünyasında tarihselci bakışa üç yaklaşım vardır:Birinci grup;tarihselciliği İslami ilimlerin tecdidi noktasında zorunlu bir mecra olarak görenler.(modernist düşünürler)İkinci grup;tarihselci yaklaşımı bütünüyle reddeden ve kökeni itibarıyla Batılı olan bu yaklaşımın –muharref kitaplar açısından olsa da - tahrife uğramayan Kur’an açısından yıkıcı sonuçları olacağını savunanlarÜçüncü grup;varoluşsal bir durum olarak tarihsel materyallerden yararlanmak gerektiğini esasen nasih-mensuh esbab-ı nüzul gibi İslami tefsir geleneğindeki pek çok Kur’an ilminin tam olarak bu meseleyle ilgili olduğunu dolayısıyla tarihselci bakış açısının geleneğimize bütünüyle aykırı düşmediğini söyleyenler.(bu grupta yer alanların itirazı Kur’an ahkamının tarihsel addedilerek yürürlükten kaldırılması teşebbüslerinedir.)
 
25-Semantik(anlambilim) kök olarak nerden gelir?….Grekçe’den gelir.
 
26-İlmi bir disiplin olarak semantik nedir?….Bir dilin temelini oluşturan kelimeleri ayrıntılı bir şekilde tahlil ederek anlamlarını doğru bir şekilde ortaya koyma demektir.
 
27-Semantik bir kelimenin anlamını nasıl ortaya koyar?…. Semantik bir kelimenin anlamını öncelikle lügavi/etimolojik açıdan doğru bir şekilde tespit etmeye çalışır.Daha sonra bu kelimelerin kendi dönemi içerisinde geçmiş olduğu almam değişikliklerini inceler.Son aşamada ise kelimelerin tarihi süreç içerisinde kazandığı ya da kaybettiği anlamları araştırır.
 
28-Kelimelerin kendi dönemleri içerisindeki kullanımlarına nasıl ulaşılır?….eşsüremli(senkronik) incelemeyle
 
29- Kelimelerin gelişen tarihsel süreçteki kazanımlarına ya da kayıplarına nasıl ulaşılır?….artsüremli(diyakronik) incelemeyle
 
30- İyi bir tefsir yazmanın vazgeçilmez şartı nedir?….Etimoloji (kökenbilim)
 
 
الطالب المجتهد
IP
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 17Nisan2015 Saat 09:23
31-Çokanlamlılık eşanlamlılık gibi semantiğin alt konuları tefsir usulünün hangi konularında incelenir?…. Tefsir usulünün Garibu’l Kur’an vucuh nezair gibi konu başlıklarında incelenmiştir.
 
32-Semantik ilminin bir disiplin olarak kuruluşu ve geliştirilmesi kime aittir?….Batı dünyasına aittir.
 
33-Semantik ilmini başarıyla kullanan Japon bilim adamı kimdir ve eserleri nedir?….Toshihiku İzutsu Kur’an’da Allah ve İnsan İslam Düşüncesinde İman Kavramı gibi sahanın abide eserlerini kaleme almıştır.
 
34-Semiyotik ilmi nedir?….canlı varlıkların birbirleri arasında bildirişim amacıyla kullandıkları her tür işaret sistemini ele alan ilimdir.
 
35-Semantik ve semiyotik arasındaki fark?….Semantik kelimelerin anlamlarını tespit eden ve bu anlamlarda ki değişimleri inceleyen bir ilim iken bu alanla iç içe görünen semiyotik daha geniş bir sahayı ihata eder ve dilsel olsun ya da olmasın tüm işaretlerin gösterilenleri üzerinde fikirler yürütür.semiyotik tüm gösterge türleriyle ilgilendiği için hem semantikten hem de hermenötikten(yorumbilim)daha geneldir.
 
36-Semiyotik süreç kaç aşamadan oluşur?….Dört aşamadan oluşur:Algı ;koklama görme işitme ve dokunma duyularına dayana ve somut alemde var olan maddi bir şeyin duyu organlarımızla algılanmasını ifade eden duyusal düzeydir.Bilme ;söz konusu maddi şeyin semiyotik tabiatının barındırdığı zihinsel bir uğraşıyı içerir.Anlam ;işaretlerin şifrelerini çözme uğraşısıdır.bu anlama ulaşmada ilk düzeydir.Açıklama ;bazen dağınık veya yanlış olabilen anlamın açıklaması ki daha derin bir düzey içerip içermediğini bilme çabası devreye girer
 
37-Kur’an’ın mucizevi süpersentetik bir dil örgüsü olduğunu bu sebeple muhatabın Kur’an bütüncüllüğü içerisinde şık durmayan bir anlamı nasslara yükleyemeyeceğini ifade eden meşhur dilbilimci kimdir?….Abdulkahir el-Cürcani
 
38-Hermeneutik(yorumbilim) kelimesini kökeni neye dayanır?….Yunan düşüncesine dayanır.yunan mitolojisinde tanrıların mesajlarını insanlara Hermes iletir ilettiği bu mesajlara kendi yorumunu da katardı.bu sebeple yorumbilimi anlamındaki hermenötiğin köken itibarıyla bu kelimeden geldiği kabul edilir.
 
39-Hermenötiğin temel itibarıyla kaç manası vardır?….Temeli itibarıyla hermenötiğin ‘’söylemek’’ ‘’izah etmek’’ ve ‘’tercüme etmek’’anlamlarından oluşan üç manası vardır.
 
40-Hıristiyan ilahiyatında Kutsal Kitabın yorumlanması sürecine ne denir?….Teolojik hermenötik
 
41-Hermenötiğin sistematik hale gelmesi ne ile olmuştur?….batıdaki aydınlanma düşüncesine karşı geliştirilen romantik hermenötik ile olmuştur.
 
*****hermenötiğin ikinci paragrafını mutlaka okuyun tanımlar isimler üzerinden veriliyor.soru çıkmaz inş..soru olarak değil isim olarak eşleştirme yazıcam******
 
Wilhelm Dilthey- yöntembilimsel hermenötik Heidegger- varoluşçu hermenötikGadamer-felsefi hermenötikHabermas ve Apel-eleştirel/aşkın hermenötikBetti ve Hirsch-nesnel yorumsamacılık hermenötiği
 
42-Teolojik hermenötik Kur’an için uygulanabilir mi?….uygulanabilecek alanlar olsa da kitab-ı mukaddes üzerinde icra edilen bu tür edebi kritikler Kur’an için asla söz konusu olmayacaktır.Kur’an’da ilahi bir mesaj bulunduğu ve bu mesajın bir yorum aracılığı ile elde edilebileceği doğrudur.ancak Kur’an bunu tahrife uğramamış metni üzerinden sunar.metni aşan hiçbir yorumu kabul etmez.
 
43- Son dönem de adını en sık duyduğumuz batı hermenötik geleneğinden etkilendiği görülen modernist düşünür kimdir?….Fazlurrahman
 
44-Fazlurrahman’a göre İslam dünyasındaki en ciddi mesele nedir?….Eğitim.
 
45- Fazlurrahman’a göre İslam düşüncesindeki yenilenmenin özü neye bağlı?….Kur’an algılarımıza bağlı.şayet Kur’an algılarımızda bir yenilenme söz konusu olmaz ise Müslümanların özgün bir İslam düşüncesi ve buna bağlı olarak ideal anlamda bir İslami eğitim projesi ortaya koymaları mümkün olmayacaktır.
 
46- Fazlurrahman’a göre Kur’an’ı anlama ve yorumlama yöntemimiz nasıl olmalıdır?…. Kur’an’ı anlama ve yorumlama yöntemimiz ikili bir anlama faaliyetine ihtiyaç duyar.Birincisi Kur’an’ın indiği dönem gitmek ve o dönemi bir bütün olarak değerlendirmektir.bu iki aşamadan oluşur.1-ayetlerin tarihi ortamlarını ve cevap olarak geldikleri meseleleri derinlemesine tahlil etmek.2-tespit edilen bütünlük içerisinden süzerek ahlaki içtimai ilkeler çıkarmaktır.İkincisi ilk faaliyette ortaya konan çabalar sonucunda ulaşılan genel ahlaki içtimai ilkeler bu aşamada aktüel meseleler göz önüne alınarak yeniden biçimlendirilmelidir.bu da içtihat eylemidir.
 
47- Fazlurrahman’a göre hangi asırda İslam dünyasında modernleşme başlamıştır?….19.asırda
 
48- Fazlurrahman’ın eleştirilen yönleri?….geleneği eleştirirken rahat davranıp batı karşısında aynı cesareti gösterememesi kullandığı kavramların önemli bir kısmının İslam dünyasına yabancı olması içtihat anlayışında geleneksel anlayıştan farklı olarak Kur’an’ın tarihsel arka planı dikkate alması sünnetin işlevselliği konusunda geleneksel algılarla uyuşmayan görüşleri savunması.
 
49-Muhammed Arkoun Kur’an nasslarını yorumlamada hangi yöntemi kullanmıştır?…. Arkoun’un yorum sahasındaki tek çabası Arap-İslam düşüncesine tarihselci bakış açısını egemen kılabilmektir.
 
50-Hasan Hanefi’ye göre Kur’an metni yedi kategoriye sahiptir.bunlar nelerdir?….1-Kadim olan Allah kelamıdır ki künhüne vakıf olunması imkansızdır.2-Levh-i Mahfuz’da yazılı olan kelam.3-Peygambere ulaştırılması için Cibril’e verilmiş olan kelam.4-Cibril’den Peygamber’e muayyen bir zaman diliminde aktarılan kelam.5-Kulakların dinlediği dillerin okuduğu kelamdır ki Peygamberce yanlış anlamalara karşı tashihi ya da yeni bir vahiy ile değiştirilmesi söz konusuydu.6-Her asırda yorumlanan ve tefsire tabi tutulan kelam.7-Daha üst düzeyde yorumlanan kelam.
الطالب المجتهد
IP
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 17Nisan2015 Saat 09:24
51- Hasan Hanefi’ye göre İslam dünyasında öne çıkartılması gereken tefsir nasıl olmalıdır?….’’vakii/olgusal tefsir’’ olmalıdır.
 
52-Vakii tefsir nedir?….asla literal (sadece lafzın sınırları içerisinde hareket eden) bir tefsir değildir.içerik ve gaye kriterlerini göz önüne alır makasıd ve mesalih ekseninde hareket eder;çünkü zarurat-ı diniyyeyi (canın malın aklın neslin dinin korunması zarureti) bırakıp;ikinci üçüncü konulara takılmak vahyin mantalitesine terstir.
 
53-Ebu Zeyde göre Kur’an yetkinliğine nerden alır?….İnmiş olduğu dilden alır.
 
54-İslam dünyasındaki modernist düşünürler kimlerdir?….FazlurrahmanMuhammed ArkounHasan Hanefi Nasr Hamid Ebu Zeyd
 
55-Matbu Kur’an tercümelerinin ilk basımları ne zamandır?….Tanzimat fermanından sonra
 
56-Türkiye’de Türkçe Kur’an ve tefsir çalışmaları ne zaman hız kazanmıştır?….özellikle ittihatçı söylemin egemen olmasından sonra
 
57-Türkiye’de şiir şeklinde yapılan meal çalışmasına örnek verin?….Bedri Noyan - Kur’an-ı Kerim(Türkçe –şiir)
 
58-Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın meali?….Hak Dini Kur’an Dili Meali (1930’lu yıllar)
 
59-Hamdi Yazır’ın mealini kaç bölümde incelemek gerekir?….iki bölümde:ilkini; tefsirinin sadece meal kısmı oluşturuken ikincisini eserin tefsir kısmında yer alan Kur’an tercümeleri oluşturur.
 
60-Türkiye’de yapılan en özgün meal çalışması?….kendinden sonraki bütün meal çalışmalarını istisnasız etkileyen Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili Meali
 
61-Ömer Rıza Doğrul’un meali?….Tanrı Buyruğu (iki cilt 1947)
 
62-Tanrı Buyruğu temel olarak kaç bölümden oluşur?….iki:ilk bölüm ‘’birinci ayırım’’ İslam hakkında genel bilgiler vermiş tefsir usulü tarzda mukaddime yazmıştır.‘’ikinci ayırım’’ Hafız Osman hattıyla yazılmış Kur’an metninin de bulunduğu meal ve tafsir bölümüdür.
 
63- Tanrı Buyruğu genel özellikleri?….Doğu Batı kaynaklarını ayırt etmeksizin taramak suretiyle kırk yılda tamamlanmıştır.Harfi tercüme yerine tefsiri tercümeyi esas alırAkıcı ve anlaşılır bir Türkçe kullanılırSureler hakkında kısa bilgiler verir.Ayetler arsındaki bütünlüğe azami gayret gösterir.
 
64- Tanrı Buyruğu’nun eleştirilen yanı?….Mevlana Muhammed Ali’nin Kadıyani görüşünden etkilendiği itham edilmiştir.
 
65-Hasan Basri Çantay’ın meali?….Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim( 3 cilt /1953)
 
66-Neden yazmıştır?….Çantay eserin mukaddimesinde Türkçe’de kendinden önce kaleme alınmış Kur’an tercümeleri hakkında bilgiler vermiş onların eksik yönlerine işaret etmiştir.Bu meallerin gelişen zamanla birlikte yeni ihtiyaçları karşılamadığından hareketle kendisinin bir meal yazmaya koyulduğunu ifade etmiştir.
 
67-Mealinin kaynakları arasında hangi eserler vardır?….Keşşaf Mefatihu’l-Gayb Beydavi Medarikü’t-Tenzil Uyunu’t-Tefasir gibi klasik eserler vardır.
 
68-Mealci söylemlerin toplumda kabul görmesine yol açan sebepler?….İslam dünyasının Kur’an’a yabancılaşması geleneksel anlayışların Kur’an’ın zengin anlam dünyasına ulaşılmasında bir engel işlevi görmeye başlaması siyasi ve mezhebi kaygıların dinin önüne geçmesi taklitçiliğin Müslüman toplumları etkilemesi kur’an’la ilişki kurmada arap dilinin Arapça bilmeyen kitleler açısından bir problem olarak öne çıkması.
 
69-Mealcilik hareketinin diğer ismi nedir ve nasıl ortaya çıkmıştrı?….Kur’ancılık.ilk olarak Hint alt kıtasında ortaya çıkmıştır.Abdullah Çekralevi tarfından geçtiğimiz asrın başında kurulan ehlüz zikr vel kur’an hareketi hind Müslümanları başta olmak üzere İslam dünyasının birçok bölgesinde taraftar bulmuştur.
 
70-Türkiye’deki mealci kesimi etkileyen eserler nelerdir ?….1970 li yıllarda Türkçe’ye tercüme edilen Seyyid Kutub’un Fi Zilali’l Kur’an adlı tefsiri ile Yoldaki İşaretler adındaki kitabı Mevdudi’nin Tefhimu’l-Kur’an ı ile Kur’an’da DörtTerim i ve İsmail Cerrahoğlu’nun Tefsir Usulü adlı eseri.
 
71-Mealcilik hareketinin etki alanı ne zaman güç kazanmıştır?….1979’daki İran devrimi ile
 
72-Çıkardıkları süreli yayınlar nelerdir?….1980 ihtilalinden sonra Kelime dergisi 1988 yılında neşrine başlanan Kalem dergisi(mealcilik hareketinin ciddi anlamda görüşlerini yansıttığı dergi)
الطالب المجتهد
IP
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 17Nisan2015 Saat 09:24
73-Mealcilik hareketinin temel argümanı nedir?….Kur’an’ın mübin (açıklayıcı ve anlaşılır) bir metin olduğudur.Sünneti kabul etmezler.
 
****mealcilik hareketi konusunu muhakkak okuyun daha iyi anlayabilmek için74-Mealcilik hareketinin bugünkü hali?….mealcilik hareketi Türkiye’de pek çok kesimi etkisi altına almış olsa da hiçbir zaman bir ekol haline gelmediğinden bugün için homojen bir topluluk olarak mealci bir grup bulunmamaktadır.
 
75-Mealcilik hareketinin önemli bir sonucu nedir ve neye sebep olmuştur?….Müslüman entelektüeller meal okumalarından sonra dini bilgi açısından birçok konuda yetersiz olduklarını görmüşlerdir.Bu yetersizlik Türkiye’de meal-tefsir tarzı kısa tefsirlerin doğuşunu hazırlamıştır.
 
76-Meal-tefsirlerin genel özelliği?….fazla hacimli olmamaları aktüel konulara temas etmeleri anlaşılır bir dil kullanmaları
 
77-Meal –tefsir sahasında Türkiye’de neşredilmiş en önemli eserler hangileridir ?….Muhammed Esed – Kur’an MesajıMustafa İslamoğlu – Hayat Kitabı Kur’anİhsan Eliaçık- Yaşayan Kur’an
 
78-Muhammed Esed hangi düşünce ekollerinden etkilenmiştir?….rasyonel bakışta Batı düşüncesindenmetot ve düşüncesini Kur’an ve hadis ile sınırlandırma hususunda selefi düşünceden ayetleri mecazi yoruma tabi tutmada İslam kültüründensembolik yaklaşımlarda ise kısmen batı ve Hint-Pakistan alt kıtası düşünce ekollerinden etkilenmiştir.
 
79-Esed eserini hangi amaçla yazmıştır?….Kur’an’ı muasır dünyaya anlaşılır bir dille sunmak amacıyla kaleme almıştır.
 
80-Çalışmasında hangi kaynakları kullanmıştır?….Zemahşeri Fahruddin er-Razi gibi klasik Abduh gibi modern kaynakları kullamış;Kur’an’ı antropoljik psikolojik semantik ve semiyotik okumalara da tabi tutmuştur.
 
81-Özellikle batı dünyasında yaşayanlara açık anlaşılır ve üslup itibarıyla yüksek edebi karaktere sahip bir mael-tefsir yazmayı hedefleyen Esed bunu başarmış mı dır?….Arap diline derin vukufu sayesinde bunu başardığı söylenebilir.
 
82-Esed hangi yönden eleştirilmiştir?….cennet ve cehennem hakkındaki pek çok ayeti mecaza hamletmesi bazı mucizeleri ise rasyonalist bir yaklaşımla tefsir etmesi eleştirilmiştir.
 
83-Kur’an’ın nüzul sırasına göre tefsir edilmesi ne zaman ortaya çıkmıştır?….bir tefsir yazım yöntemi olarak ortaya çıkması yeni olsa da Kur’an’ı anlama yöntemi olarak Hz.Peygamber dönemine kadar uzanan bir geçmişi vardır.
 
84-Sahabe Kur’an’ı hangi yöntemle okurdu?….Sahabenin inen on ayeti hayatlarına uygulamadan diğer on ayete geçmemeleri onların nüzul sıralamasına uygun bir yöntemle okuduklarını gösterir.
 
85-Nüzul sebeplerine göre tefsir edilmesi yöntemi nasıl olur?….öncelikle surelerin tarihsel ve mekansal alt yapıları tespit edilmeye çalışılır sonra elde edilen tarihi verilerle ayet ve sureler arası ilişki ağları gözden geçirilip her ifadeyi yakın ve siyakını alarak yorumlar.
 
86-Kur’an’ı nüzul sırasına göre yorumlayan tefsirlerin en önemlilerinin ilki hangisidir?….Muhammed İzzet Derveze’nin et_Tefsiru’l-Hadis adlı eseridir.
 
87-Derveze’nin bu tefsiri yazma amacı?….modern dönemde İslam dünyasının Kur’an’ı anlama noktasında ihtiyaç duyduğu meselelerde onlara yardımcı olmaktır.özellikle Müslüman gençler arasında Kur’an’ın anlaşılması noktasında büyük bir ihtiyaç olduğunu söyler.
 
88-Derveze’nin tefsirini özgün kılan özellik?….hem bir ilim adamı olamsı hem de bir aksiyoner olmasıdır.
 
89-Derveze’nin eleştirilebilecek en ciddi görüş nedir?....Kur’an kıssalarının anlatımında önemli olanın verilmek istenen mesaj olduğunu iddia etmesidir.
 
90-Derveze’ye göre Peygamberin nübüvvetini ispat için kendisine verilen tek mucize nedir?….Kur’an
الطالب المجتهد
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,078 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası