Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
KELÂM'A GİRİŞ Ünite Özetleri - İLH2007
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netAÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS - ilahiyat forumDersler-SorularKELÂM'A GİRİŞ Ünite Özetleri - İLH2007

Mesaj icon Konu: 2. Sınıf Kelama Giriş 6. ünite özetleri

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Konu: 2. Sınıf Kelama Giriş 6. ünite özetleri
    Gönderim Zamanı: 17Nisan2015 Saat 08:44

2. Sınıf Kelama Giriş 6. ünite özetleri

 

(6. ÜNİTE)

***YENİ İLM-İ KELAM

Kelâm’ın temel konusu; Makâsıd, bunları temellendirmeye çalışan vesâildir. Vesâilin değişken olması kelâmın esnek olmasını sağlamıştır. Kelâm ilmi esneklik özelliği sayesinde kendini yenileyebilmiştir.

 

Yeni ilm-i Kelâm: Materyalizm ve pozitivizmi reddeden, dine karşı yapılan saldırıları cevaplayan, müsbet ilimden istifade edip Allah’ın varlığını ispat eden, İslam’ın akâid konularını ispat edip savunan ilim.

 

Kelâmda Yenilik Arayışları Batı Bilim ve Düşüncesindeki Değişim: Batı,19.yy ikinci yarısındaki Rönesans ile yeni döneme girmiştir. Değişimi sağlayan en önemli olay;

 

1) Kopernik’in güneş merkezli evren görüşü Aristo’nun Dünya’yı merkeze alan, tüm gezegen, yıldız, ay, güneşin Dünya’nın etrafında dönmesini ele aldığı BATLAMYUSÇU evren görüşü yerine Dünya’da dâhil tüm gezegenlerin güneş etrafında döndüğünü ele alması.

 

2)Kepler ve Galile: Kopernik’in görüşünü ilerlettiler. KEPLER; Astronomiyi fiziğin parçası olarak gördü ve fizik yasasını gök cismine uygulayan ilk kişidir. GALİLE; teleskopla ilk yıldız gözlemi yapan kişidir.

 

3)Newton: gezegenleri neyin yörüngede tuttuğuyla vs. uğraştı. Yerçekimi kanununu keşfetti. Bu yasa sayesinde gezegenlerin yeryüzünde hareket ettiğini düşündü ve “evrensel çekim yasası” adını verdi.

 

4) Francis Bacon: Tümdengelim yöntemini ve bu yöntemi kullanan Aristo, skolâstik düşünürleri eleştirdi. Bilimde kullanılacak yöntemin gözlem ve tecrübe olduğunu ileri sürdü.

 

5)Descartes: Kendinden öncekileri bilim ve matematik bilmemekle suçladı, kendisi matematiği model aldı. O’na göre iyiyi kötüden ayıran yöntem akıldır. KARTEZYEN FELSEFESİ’NİN kurucusu, ilimde sekülerleşmeye önderlik eden kişidir.

 

6) David Hume : Duyuları bilgi elde etmenin tek vasıtası olarak gördü.****fiziği yanlış zihni yanılma saydı.

 

7) İmanuel Kant : (Aydınlanma Felsefesinin kurucusudur) Aklın pasif olmadığını, bilgileri kavramlaştırdığını savunur. Duyuların ötesindeki alana Numen, tecrübeyle bilinen dış dünyaya Fenomen demiştir. Numen dünyanın kesin olarak bilinemeyeceği, aklı prensipleri reddeder. Ontolojik, kozmolojik ve teleolojik delillerle Allah’ın varlığının ispat edilemeyeceğini iddia etti. “İnanmaya yer bırakmak için bilgiyi inkâr etmek zorunda kaldım” demiştir. Dünyada mutlak iyinin olması ahlaka uygun güç (Tanrı) ile mümkündür.

 

Batıda Ortaya Çıkan Akımlar: 

 

1) POZİVİTİZM: Auguste Comte tarafından 19. yyda ortaya atılan düşüncedir. İlk Fransa’da ortaya çıkmıştır. İnsanlık tarihini 3 evreye ayırır.

1.Dini Evre- Her şeyin din ile açıklandığı evre

2-****fizik – Olaylar soyut kuvvetle açıklanır. Eşitlik, özgürlük vs…

3- Pozitif Evre-İnsanın gözlemlenebilene yöneldiği evredir. İnsan düşünce ve gelişiminin en yüksek basamağıdır. Bilim- dinin uyuşmasının mümkün olmadığını söyledi. Bütün dinleri inkâr etti ve “İNSANLIK DİNİ “ adlı dini ortaya koydu. Dinin esası bilim, hedefi düzen ve ilerlemedir.

 

2)DARWWİNİZM: Charles Darwin ‘in ortaya attığı görüştür. Tekâmül nazariyesi de denir. Darwin’in evrim teorisine katksı; ayıklama (selection) fikrini eklemesidir. Darwin’e göre, insanlar arası mücadele vardır ve en güçlü olanlar hayatta kalır. İnsan dönüşüm ve ayıklanma ilkesi gereğince insanın Türeyişi adlı eserinde insanın maymundan türediğini iddia etmiştir. Darwin; Ayıklanma ilkesi ve hayat mücadelesiyle Marx diyalektiğine· insanı değer- inancından uzaklaştırıp hayvana indirgeyerek Materyalistlere· insanı Allah’ın değerli kulu yerine tabiatın başarılı hayvanı görerek Pozitivistlere örnek olmuştur.

 

3)MATERYALİZM: maddeyi değişmeyen aktif, dinamik kabul eden ruh ve düşüncenin maddenin parçası olduğunu kabul - inkâr eden düşünce akımıdır. Tabiatı esas aldığından TABİATÇILAR denir. Öncüsü; KARL MARX ‘tır.

Marx tarihi düzeni; 1) İlkel toplum         2) Asyatik Toplum  3) Köle-toplayıcı toplum 4) Feodalizm 5) Kapitalizm Marx; Communist Manifesto ve Das Kapital eserinde kapitalizmin yıkılıp komünizmin oluşacağını dile getirmiş. Marx; ekonomi ve araçlarını “ alt yapı” felsefe, ahlak, din “üst yapı” olarak değerlendirmiş, Üst yapının alt yapı tarafından belirlendiğini söylemiştir. Kelâm ilminde yenilik arayışının sebepleri olarak başka ne eklenebilir? İslam’ın sömürgeleşmesine karşı koymak, halkı uyandırmak, içtihad kapısını açıp İslam’ın dinamik yapısını ortaya koymaktır.

 Yeni ilm-i Kelâmın Öncülleri ilim adamları İslam dünyasının gerilemesinin nedenini ilim ve eğitim sistemindeki eksikliklere buldu. Fıkıh, tefsir ve kelâmda yenilik arayışına çıktılar.

 

 ***OSMANLI

Abdüllatif el- Harputî (1842- 1914)

 Tarih-i ilm-i kelâm, Tenkihu’l- Kelâm fi akâdi ehl’il-İslam 2 eseri vardır.

Tenkihu’l-Kelâm fi akâid ehl’il- ıslam; bu eseri yazma nedeni; Darü’l-Fünun İlahiyat Fakültesinde kelâm dersi okutulurken bid’at sahiplerini susturacak kelâm kitabı olmayışıdır. Harputi; bilim ve dinin objektif kriterler kullanıldığında uzlaşabileceğini savunmuştur. Bilimde yararlanılacak veri olduğunu, dinle uzlaşılmayanların da reddedilmesi gerektiğini savunarak “EKLEKTİK “ yöntem uygulamıştır. Mütekaddimin ve Müteahhirin döneminden sonra 3. kelâm dönemini başlattığını söylemiştir. *Hiçbir şeyin madde ve maddiyatla sınırlı olmadığını, mana ve ruh alemi üzerinde de durulması gerektiğini söylemiştir.

 

 

İzmirli İsmail Hakkı

Buhrandan kurtulmak için 2 görüşün ortaya çıktığını söyler.

1- İhyacılık: Hedefi; Özüne dönerek İslam’a sokuşturulmaya çalışılan yabancı unsurları temizlemek.

2- Modernist Kanat: İslam’ın değer- ilkelerini Batı’nın düşünce kriterlerine göre yeniden yorumlayıp Batı- İslam’ı kaynaştırmayı hedefliyordu. Müslümanların saf inanç sahibi olmasını, eğitim, öğretim- tasavvur ıslahı, İslam ahlak anlayışını değiştirmek, cihat kavramını geniş kapsamlı anlamayı gerekli görüyordu.

 

Yeni ilm-i Kelâma olan ihtiyacı; başta kelâm ilmi, Yunan Felsefesi, ibn Sina gibi filozoflara, bid’atçı fırkalara karşı ortaya konulmuştur. Kelâm ilminin muhatabı değiştiği için kelâm ilmi de yeni muhatap ve yönteme göre değişmek zorundadır. İslam akâidiyle bağdaşmayan felsefi kanun kabul edilen bir delille, reddedilen bir delille kabul- reddedilmelidir. Tabiat bilimini kelâma dâhil etmek doğru değildir.

 

 

***MISIR

Napolyon’un Mısır işgaliyle yani dönem başladı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ilmi açıdan birçok katkısı olmuştur.

 **Muhammed Abduh

 Tedrisatı yeniden düzenlemeye çalışmıştır. Abduh kendi dönemindeki kelâm eğitiminden memnun değildi.· Öğrencilerin elleri ve kitapçılarda Mâturudi, Eş’ari, Bakıllâni kitapları görmemekten yakınıyordu.· Öğrencilerin üretken olmayıp ezberle yetinmesi,· İnsanlara ait görüşün nassla eşdeğer tutulup eleştirilmemesi. Abduh’un ortaya koyduğu kelâm; Toplumsal konulara ağırlık vermesini istemiştir. Yeni ilm-i Kelâm’a karşı çıkanların gerekçeleri ne olabilir? Eskide kalmış Müslümanlar arası ihtilâfı körükleyeceği, İslam toplumunda fitneye dönüşeceğini düşünüp Müslümanların inançlarını korumak için karşı çıkmışlardır.

 

*** HİNDİSTAN

 17.yy İngilizler iktisadi gayeyle Hindistan’da EAST INDIAN COMPANY adlı şirket kurarak egemen oldu. Âlimlerin bir kısmı şehri terk etti, bir kısmı beraber yaşama ılımlı baktı. Seyyid Ahmet Han, şibli Nu’mani, Emir Ali, Muhammed ikbal, Ebu’l- Kelâm Azâd başlıca âlimlerdir.

 

**Seyyid Ahmed Han

*Kelâm ilminde yenilik ihtiyacını ilk dile getiren kişidir.

*O’na göre günümüz ilmi akli kıyasa değil, tecrübe ve müşahedeye dayanır.

*Ortaya koyduğu kelâma TABİATÇI KELÂM denir. Yeni kelâm anlayışını ortaya koyarken Ehl-i Sünnet kaynağından yetinmeyip Yeni Mu’tezile ve filozof görüşlerinden de faydalanmıştır.

 

 

**Şiblî Nu’manî

* Yeni kelâm hareketinin Hindistan’daki asıl teorisyenidir.

* İlmu’l- Kelâm eserinde eski kelâmın faydasız olduğunu yeni kelâma olan ihtiyacı anlatmıştır.

* İlm-i Kelâmı Cedid eseriyle ihtiyaç duyulan kelâmı anlatmıştır.

* Nedvetü’l- Ulemâ kurduğu teşkilatın hedefi ateizmin meydan okumasına karşı yeni kelâm ilmi kurmak.

* Kelâm ilminde açık ve sade temel konuların yer alamsından yanadır. Ona göre kelâm İslam inanç esaslarını açıklamak için kullanılan metot.

* İslam’ın sade itikat yönü değil, tarihi, ahlaki, sosyal bir bütün olarak ele alınması gerektiğini düşünür.

* Mevlana'yı da kelâmcı sayar.

Yeni İlm-i Kelâm öncülerinden 5 âlim yazınız.

1) şiblî Nu’manî       2) Muhammed Abduh       3) Muhammed ikbal                      

4) Filibeli Ahmed Hilmi    5) Muhammed Hamdi Yazır

 

***YENİ KONULAR VE YENİ YAKLAŞIMLAR

Geleneksel kelâmdan farkı; ele aldığı konular ve öncelikleridir.

Bilgi ve Varlık

* Müteahhirin döneminde fazlasıyla önem verilen bu konuya yeni dönem kelâmcıları girmeyi hoş karşılamamışlar. Bu dönem kitaplarının uzun giriş ve başlangıç ilkesinden oluşuyor olması başlıca eleştiridir.*Varlık konusu da detaylı biçimde ele alınmamıştır. şibli Nu’mani varlık konusunda diğerlerine göre farklı bir yerde durur. Ulûhiyet: Mutezile de tevhid temel prensiptir. Allah’ın varlığı konusunda Mutezile, Eş’ari, Mâturidiler hudüs, gaye, nizam ve imkân delilini kullanmışlardır.

 

Muhammed Abduh; Allah’ın varlığını ispatta imkân deliline başvurmuştur. Seyyid Ahmed Han; felsefi delili kullanmıştır. Muhammed İkbal; Kant’ın etkisinde kalıp hüdus, imkân, gaye, nizam hiçbirinin Allah’ın varlığını ispat edemeyeceğini savunmuştur. Pozitivizmin duyuları esas alması, akıl- habere yer vermemesi eleştirilmesine neden olmuştur. Peygamberlik: şibli Nu’mani ve Seyyid Ahmed Han peygamberliği Allah vergisi değil, çalışıp kazanmayla elde edileceğini savunmuşlar. İzmirli İsmail Hakkı, Muhammed Abduh, Reşid Rıza Allah vergisi olduğunu savunmuşlardır. Şibli, Kuran’daki olağanüstü olayların akla aykırı olmadığını savunurken Seyyid Ahmed Han hadislerdeki hissi mucizeleri inkâr eder.

 

Yenilikler ve Farklılıklar Klasik Kelâm Konularının ihmal edilmesi: 

· Müslümana fayda sağlayacak bilgiler aktarılmak istenilmiştir.

· Gazali ve müteahhirin sonrası kelâmcılardaki bilgi ve varlık konularına fazla yer verilmemiştir.

· Aristo mantık- felsefesine yer vermeyip etkisi kırılmak istenilmiştir.

· Ulûhiyetle ilgili mezhepler arası tartışma konusu olan sıfatlar konusuna da girilmek istenilmemiştir.

· Kader konusundan da uzak durmak istemişlerdir.

· Meâd ( ahiret) konularına da az girilmiştir.

 

Eleştirel Zihniyetin Gelişmesi ve Mezhep Taassubunun Kırılması

· İzmirli İsmail Hakkı dini metin dışı hiçbir âlimin görüş ve sözünün eleştiri dışı olmadığını söyler.

· Şibli Nu’mani fıkıhtakine benzer içtihat kelâmda da yapılmalıdır. İnanç alanında taklit caiz değildir denildiği halde bu kural uygulanmamıştır. Geleneksel Kelâmda Yer Alamayan Konulara Yer Vermesi: 

· İnançların yanı sıra dinin bireysel ve toplumsal esaslara yer vermişlerdir.

· Bu dönem kelâmcılar insan hakkına verdiği önemi ortaya çıkarmaya bir yandan da İslam imajını korumaya çalışmışlar. Yeni ilm-i Kelâm Döneminde bu konuların ön planda olma nedeni? Materyalist ve ateist akımların İslam’ın bu yönüne saldırmaları. Kelâmcılar; insan hayatı- yaşama hakkına önem verir. Irk üstünlüğü gözetmeden bütün toplulukları aynı statüde görür. İslam Tarihi boyunca Müslümanları diğer dinlere karşı gösterdiği hoşgörü... Bu konular önceki kelâm kitabında yer verilmeyen konulardır.

*Kadın hakları ve kadının sosyal konumuna ilişkin eleştirilere de cevap vermişlerdir. Roma hukukunda kadın kocasının mülkü olarak görülürdü. İslam kadına her tür hakkı vermiştir. İslam’ın Allah- kul arası vasıta kabul etmemesi, diğer dinlerde de ruhbanlık olması, İslam’ın üstünlüğünü gösterir. İslam’ın nübüvvet anlayışı da diğer dinlerin nübüvvet anlayışından üstündür

الطالب المجتهد
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,084 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası