Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Sakarya İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: İSLAM AHLAK FELSEFESİ

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
muallim sani
Aktif Üye
Aktif Üye


Kayıt Tarihi: 12Ocak2010
Gönderilenler: 108

Alıntı muallim sani Cevapla bullet Konu: İSLAM AHLAK FELSEFESİ
    Gönderim Zamanı: 17Nisan2011 Saat 00:18

İSLAM AHLAK FELSEFESİ

1 )Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlak felsefesi bağlamında doğrudur?
I. dinler sabit bir ahlak anlayışı sunarlar
II. ahlak anlayışı siyasal yapı ve değişikliklerden etkilenir
III. üretim biçimlerimiz ahlak alanında etkide bulunur

II, III
Yalnız II
I, II
Yalnız I
I, II, III

2Mutezile tevellüd teorisiyle hangi soruna çözüm getirmeye çalışmaktadır?
Emr bil Maruf nehyi anil münker ilkesini temellendirmeye
 
ALLAH’ın irade ve adaletinin mutlaklığını temellendirmek
 
İnsanın belirlenmişlik ve özgürlük arasındaki ikilemini çözmeye
 
İnsanın fiillerinin ortaya çıkışı ve sorumluluğunu temellendirmek
 
İnsan fiillerinin zaman içerisinde oluşumunu açıklamak

3 ) Aşağıdakilerden hangisi Mutezile için doğrudur?
I). Mutezile’nin adalet prensibi insan hürriyeti ilkesini gerektirir.
II). Mutezileye göre insanın iyiyi ve kötüyü aklen bilebilmesi ALLAH’ın adaletinin bir tezahürüdür.
III). Mutezile’ye göre Yüce ALLAH iradesinde hiçbir şeyle sınırlı değildir.


 
II, III
 
Yalnız III
 
Yalnız I
 
I, II, III
 
I, II

4 )
Kelami ahlak aşağıdakilerden konulardan hangisi ile birincil derecede ilgilenmez?

Erdemlerin tasnifi
 
İyilik ve kötülük
 
ALLAH’ın iradesi
 
Kader
 
İnsanın iradesi

5 ) “Kul iyi veya kötü fiillerinin yaratıcısıdır ve yaptıklarından dolayı gelecek hayatta mükafat ve ceza hak edecektir.” Bu görüş hangi okula aittir?

Eşari
 
Cebriyye
 
Mutezile
 
Maturidi
 
Cehmiyye

6 )
“ALLAH yeryüzündeki her fiil veya oluşun fâilidir. İradî fiiller insana sadece mecazî olarak atfedilir” görüşü aşağıdaki fırkalardan hangisine aittir? 
Maturidi
 
Hanefi
 
Cebriler
 
Eşari
 
Mutezile
7 )
Aşağıdaki şıklardan hangisi Kelami ahlakın özelliklerinden birisi değildir?
 
Cedeli yöntemi kullanmaları
 
Ahlaki önermelerin mantıki konumlarını araştırmayı öncelemeleri
 
Dini metinlerdeki ahlaki ifadelerin nasıl anlaşılması gerektiğini önemsemeleri
 
Bireyin toplum içindeki rollerini tespit
 
Diğer kelami okulların eleştirisine önem verme

8 )  Aşağıdaki şıklardan hangi şık dini ahlakın özelliklerini yansıtmaktadır?
I). Kur’an ve sünneteki ahlaki ve dini öğretilerin aktarımı
II). Hz. Peygamber ile sahabelerin hayatlarının ve örnek davranışlarının öğretilmesi
III). ALLAH’ın iradesi ve kulun seçimi arasında denge kurma
 
I, II, III
 
II, III
 
I, II
 
Yalnız III
 
Yalnız I

9 ) Eşarilere göre İstitâat nedir?
 
ALLAH'ın insanda fiili işleme gücünü bil kuvve olarak vermesi ve kulun fiili tercihiyle yapmasıdır.
 
Kulun fiilinin mutlak hakimi olması ve tercihlerinde hür olmasıdır.
 
ALLAH'ın insanda fiili işleme kudret ve hürriyetini vermemesi, kulun fiilinin ALLAH’ın mutlak kudretine uygun olarak fiilini ortaya koymasıdır.
 
ALLAH'ın insanda fiili işlemek kudretini yaratması ve kulun bu gücü dilediği anda kullanması ve bundan dolayı fiilinden sorumlu olmasıdır.
 
ALLAH'ın insanda fiili işlemekte olduğu anda ve ancak o fiili yapmaya elverişli olarak yarattığı, bu sebeple zıt değerde iki fiilden birini serbestçe kullanmaya elverişli olmayan bir kudrettir
 
10 )
Cebrîler insan için doğru ve yanlışın kaynağı olarak neyi görür?
 
Bilim
 
Akıl
 
Toplumun uzlaşımı
 
ALLAH’ın iradesi
 
Örf ve adet

11 )
Mutezile’nin Yüce ALLAH hakkında kullandıkları hikmet terimiyle neyi kast etmektedir. 
ALLAH’ın iradesinin mutlaklığını
 
ALLAH’ın fiillerinin sorgulanamaz oluşunu
 
ALLAH’ın felsefe ve hikmetin kaynağı oluşunu
 
ALLAH’ın tüm fiillerinin bir gaye üzerine oluşunu
 
ALLAH’ın bilgisinin müteal oluşunu

12 ) Aşağıdakilerden hangisi sufi ahlakının ayır edici bir özelliği olarak görülebilir?

Müslüman bireyin dünya ile ilişkisini düzenlemek öncelikli sorunu olmuştur.
 
Tanrı iradesi kavramı üzerine odaklaşır.
 
Kader konusu öncelikli sorunudur.
 
Kuran ve sünnetteki ahlaka dair ifadelerin anlaşılması öncelikli sorunudur.
 
Müslüman bireyin aile içindeki rollerini tespit eder

13 )Hayvanlarla mukayeseli düşünüldüğünde insanda ahlak alanı nasıl ortaya çıkmaktadır?

İnsanın davranışları iç güdüyle ortaya çıktığı için ahlak alanı ortaya çıkmaktadır.
 
İnsan tüm fiillerini düşünme sonucu gerçekleştirdiği için ahlak alanı ortaya çıkmaktadır.
 
İnsan davranışlarının ortaya çıkmasında akıl, dürtü, arzu ve istekler hep beraber etkili olduğu için ahlak alanı ortaya çıkmaktadır.
 
İnsanın davranışları hayal gücüyle gerçekleştirdiği için ahlak alanı ortaya çıkmaktadır.
 
İnsanın davranışları sadece dini değerlerle ortaya çıktığı için ahlak alanı ortaya çıkmaktadır.

14 )Eş’arîler doğru ve yanlışın  mükellefe yüklediği sorumluluk bakımından fiilleri hangi kritere göre tasnif ederler?


 
Örf
 
Tanrı iradesi
 
Akıl
 
Zevk
 
Fayda

15 )“Gerçek hürriyet tam kulluktadır” sözüyle Sufi Kuşeyri neyi kast etmektedir?


 
Hürriyetin değil kulluğun hayatın anlamı bakımından önemli oluşu
 
Kulun üzerinde ALLAH'tan başka hiçbir şeyin etkili olmaması
 
Sufilerin hürriyet sorununu hiç önemsemediklerini
 
Kulun yetilerini yetkince kullanmasını
 
Hürriyetin kullukla başlayan bir hedef olduğunu


16 )İslam Dinin Arap toplumunun ahlak yapısı üzerindeki etkilerini aşağıdaki şıklardan hangisi ifade etmektedir ?

Bireyselleşmeyi vurgulamıştır
 
Tasarruf kavramını merkeze getirmiştir.
 
Arap ahlakını bedevi kabile ölçeğinden evrensel boyuta çıkarmıştır.
 
Arap ahlakının ekonomik boyutunda keskin düzenlemeler getirmiştir
 
Aile ahlakını tamamen dönüştürmüştür

17 ) “Güçlü bir devlet yapısının bulunmadığı bir toplumdaki ahlak anlayışıyla güçlü bir devletin olduğu toplumdaki ahlak anlayışlarının farklı olması bunun en güzel örneğidir. Veya tarım toplumundaki ahlak alanının değer ve buna uygun davranış kalıplarıyla sanayi toplumundaki değer ve buna uygun davranış kalıplarının farklı olması kaçınılmazdır. Yine sosyal yapıdaki değişikliğe örnek olarak, çekirdek aile anlayışının yaygın olduğu bir toplum, geleneksel geniş ailenin yaygın olduğu toplumlar arasında ahlak anlayışlarının değişiklik göstermesi kaçınılmazdır. Yine buna şehir ve kırsal alandaki yaşam biçimlerinin ahlak alanına farklı şekillerde etkide bulunduğunu da ekleyebiliriz. Yine tarihte köle ve cariyeliğin meşru kabul edildiği toplumlardaki aile ahlakının ve rollerin dağıtımının çok farklı olduğunu öngörebiliriz”.
 

Yukarıdaki metnin ana vurgu ve amacı nedir?  Şehir hayatındaki ahlak anlayışının köye ve kasabada olan ahlak anlayışından farklılığını göstermek 
  Köle ve cariyelerin hiçbir ahlaka tabi olmadığını göstermek 
  Devletin ahlak alanını etkilediğini ve bu bağlamda ahlaki değerlerin nasıl değiştiğini göstermek 
 
Ahlak alanın sosyal, siyasal ve ekonomik yapılardaki değişimlerle etkileşim halinde olduğunu göstermek 
  Sosyal yapıdaki değişikliklerin aile anlayışını değiştirdiğini ve bununda geleneksel ahlakı değiştirdiğini göstermek 

18 )Fahreddin Razi’ye göre insanın arzu ve isteklerinin konusu nedir?


 
Mutlak bir özgürlüğe kavuşmak
 
Müstagni olmak
 
Kaygıyı gidermek
 
Sınırsız bilgi ve güç elde etmek
 
ALLAH aşkına ulaşmak

19 )Eşariler kulun fiiliyle ALLAH’ın iradesi arasındaki ilişkiyi çözümlemek için hangi kavramı istihdam ederler?


 
Fiili yaratma
 
Tevlid
 
Kesb
 
Cüzi irade
 
Adalet

20 ) Sufiler fena kavramından neyi kast ederler?

Tanrı ve kulun iradesi ilişkisi bağlamında ALLAH iradesinin mutlaklığını kavrayış
 
Tam bir ALLAH korkusunun kalpte yerleşmesi
 
Tüm dünya mallarından vaz geçme ve yokluk hali
 
Kalbinde dünya sevgisine yer vermeme
 
ALLAH aşkı peşinde koşan sufinin kendi benliğini yok etmesi

21 )Tasavvufta seyru süluk kavramı aşağıdakilerden hangisine işaret eder?


 
İnsanın mertebelerinin Kuran ve Sünnetten çıktığına
 
İslam ahlakının en yüksek model oluşuna
 
İnsanın manevi oluşumun bir süreç olduğuna
 
İnsanın ahlakının değişmez oluşuna
 İnsanlarla melekler arasındaki yapı farklılığınaDüzenleyen muallim sani - 17Nisan2011 Saat 00:21
IP
usamecolak
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 10Mayıs2008
Gönderilenler: 0

Alıntı usamecolak Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 17Nisan2011 Saat 18:44
Teşekkürler.
acı_davam
IP
dilaragulzar
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 07Kasım2007
Konum: Batman
Gönderilenler: 0

Alıntı dilaragulzar Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 18Ocak2012 Saat 00:15
şükrann..
IP
usamecolak
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 10Mayıs2008
Gönderilenler: 0

Alıntı usamecolak Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 19Ocak2012 Saat 00:19
İslam Ahlak Felsefesi Özetlerini İsteyen Arkadaş Olursa Gönderebilirm. Selamlar.
acı_davam
IP
capadokya279
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 02Mayıs2012
Konum: Nevşehir
Gönderilenler: 0

Alıntı capadokya279 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 02Mayıs2012 Saat 00:09
usame kardeşim elinde ders notları varsa paylaşırsan çok makbule gecer
IP
caferceylan
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 21Temmuz2011
Gönderilenler: 0

Alıntı caferceylan Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 02Mayıs2012 Saat 11:38
Usame kardeşim bana da gönderebilirsen çok sevinirim.
IP
usamecolak
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 10Mayıs2008
Gönderilenler: 0

Alıntı usamecolak Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 04Mayıs2012 Saat 17:05
PDF FORMATINDA ÖZETİMİZ VAR AMA NASIL YÜKLENİR BİLMİYORUM. HİÇ DOSYA YÜKLEMEDİM.
acı_davam
IP
capadokya279
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 02Mayıs2012
Konum: Nevşehir
Gönderilenler: 0

Alıntı capadokya279 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 05Mayıs2012 Saat 23:38
arkadaşlar i.ahlak felsefesi----- i.tarihi---- felsefe tarihi---------- i.hukuku1 derslerinden özet yada ders notu olan varsa bi zamet myl gönderirse çok ikrama gecer
capadokya279mail adresi vermek yasaktır
IP
capadokya279
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 02Mayıs2012
Konum: Nevşehir
Gönderilenler: 0

Alıntı capadokya279 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 05Mayıs2012 Saat 23:38
myl dresim benm kendi nikim
IP
usamecolak
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 10Mayıs2008
Gönderilenler: 0

Alıntı usamecolak Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 08Mayıs2012 Saat 01:54
Arkadaşlar! Çok özür diliyorum sizlerden. Eski ilitam sisteminde İslam Felsefesi Tarihi dersi Vardı, yukarıda ben islam ahlak felsefesi olarak yazmışım. affınıza sığınıyorum. Ayrıca capodakya maıl adresıne 2 adet özet gönderdim. selamlar.
acı_davam
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,090 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası