Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Sakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: İSLAM HUKUKU II SORULARI

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
dede korkut
Aktif Üye
Aktif Üye


Kayıt Tarihi: 10Eylül2009
Konum: Bartın
Gönderilenler: 107

Alıntı dede korkut Cevapla bullet Konu: İSLAM HUKUKU II SORULARI
    Gönderim Zamanı: 14Nisan2011 Saat 22:42

İSLAM HUKUKU II

1 ) Lukata ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Lukata onu bulan kişinin elinde kayıtsız şartsız emanet hükmündedir.
Lukata onu bulan kişinin mülkiyetine geçer.
Lukatayı elinde bulunduran kişi, bu malı hakimin izni olmaksızın kullanması durumunda malın kullanım bedelini tazmin etmekle yükümlüdür.
Lukata bulan kişi bu malı temellük kasdıyla eline geçirmesi durumunda gâsıb hükmündedir.xxx
Lukatayı elinde bulunduran kişi o malın menfaatine malik olur.

2 ) Aşağıdakilerden hangisi "Şahısvarlığı Haklarını" tanımlar?

Şahıs varlığı hakları bir şahsın, şahsî hak niteliğindeki tüm haklarını ifade eder.
Şahısvarlığı hakların bir şahsın sahip olduğu tüm haklara ve yükümlülüklere verilen addır.
Şahısvarlığı hakları bir şahsın manevî değere sahip, para ile ölçülemeyen haklarıdır. xxxx
Şahısvarlığı hakları malvarlığı haklarının bir türüdür.
Şahısvarlığı hakları bir şahsın para ile ölçülebilen ve başka şahıslara devredilebilen haklarıdır.

3 ) Aşağıdaki "hak" tanımlarından hangisinde hakkın, hakkın süjesi olan şahıs ile hakkın objesi olan fayda arasında hukuk düzeni tarafından korunan bir bağ olduğu vurgulanmaktadır.

Hak Şâri'in kişiler için tanıdığı faydadır.
Hak Şâriin benimsemesiyle sabit olan ve Şâriin himaye ettiği şeydir.
Hak Şeriatın fert için tanıdığı malî faydadır
Hak Şeri’atta insan veya ALLAH için üçüncü şahıs üzerinde sabit olan şeydir.
Hak Şeriatın belirli bir yararı gerçekleştirmek üzere başkasından bir îfânın gerekmesi veya bir şey üzerinde bir yetki şeklinde benimsediği bir aidiyettir. xxxxx

4 ) Semen ve kıymet kavramlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Semen bir malın kıymetinden daha az olabilir ancak daha fazla olamaz.
Semen bir malın taraflar arasında anlaşılan bedelidir, kıymet ise bir malın piyasa değeridir.xxx
Kıymet kıyemî malların, semen ise mislî malların bedeline verilen addır.
Semen ve kıymet aynı anlamda kullanılan iki kavramdır.
Semen ve kıymet kavramları ancak kıyemî mallarla ilgili olarak sözkonusu olur.

5 ) Mubah malların ele geçirilerek mülkiyet altına alınması hangi kavramla ifade edilir.

Mukâyaza
İbâhâ
İhrâz xxxx
Hakku’t-temellük
Hakku’t-taleb

6) Cümledeki boşluğu aşağıdaki seçeneklerden uygun olanıyla doldurunuz.
Kişinin zimmetine taalluk eden mâlî yükümlülüklere ........... adı verilir.

tazmîn
mükellefiyet
aynî hak
mazmûn
deyn xxxx


7) Mal-Menfaat ayrımında malın hangi niteliği göz önünde bulundurulur?

Malın fiziki varlığı.xxxxx
Malın menkûl veya gayr-ı menkûl olması.
Maldan faydalanılmasının mubah olması.
Malın mütekavvim olması.
Malın artmaya elverişli olması.

8 ) Malın"Tüketilen Mal (İstihlâk Edilen Mal)-Kullanılan Mal" ayrımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Tüketilen malların kullanımları onların maddî varlığının ortadan kalkması sonucunu doğurur.xxxx
Tüketilen mallar kıyemî mallardır.
Tüketilen malların iâre olarak verilmeleri mümkündür.
Tüketilen malların ivazlı mübadelesinde fâiz yasağı hiçbir surette sözkonusu olmaz
Tüketilen mallar mislî mallardır.

9 ) Aşağıdakilerden hangisi “mislî mal-kıyemî mal” ayrımının sonuçlarından biridir?

Mislî mallar misilleri ile tazmin edilirler.xxxxxx
Kıyemî mallar mislî mallar ile mübâdele edilemez.
Mislî ve Kıyemî mallar râyiç bedelleri üzerinden tazmin edilirler.
Faiz yasağı ancak kıyemî mallarda sözkonusu olur.
Mislî mallar ister misilleri ister kıymetleri ile tazmin edilebilirler.

10 ) Aşağıdakilerden hangisi “Kul Hakkının” baskın olduğu “Müşterek Hakların” örneklerindendir?

Zimmet borçları
Zina iftirası (kazif) cezası
Kısas hakkı xxxxxxxxx
Hırsızlık cezası
Alacak hakları

11 ) Hanefî Mezhebine göre belirli bir menkûl mallın vakfı aşağıdaki durumlardan hangisinde geçerli olur?
Menkûl malın ortak mülkiyete konu bir mal olması
Menkûl malın gayr-ı mümeyyiz bir kişi tarafından vakfedilmiş olması.
Menkûl malın vakfı konusunda yerleşik bir örfün buluyor olması.xxxxxxxxxx

Menkûl malın vâkıf tarafından ölümüne bağlı bir şekilde vakfetmesi.
Menkûl malın bi-gayrıhî mazmûn bir mal olması.

12 ) Bir akarın (arsa) satılması durumunda, o akarı kiralayarak üzerine bir ev yapan kişi ile o araziye bitişik komşu akar sahibi arasında şufa hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Bina sahibi ve komşu akar sahibi aynı statüde şufa hakkına sahiptirler.
Yalnızca bina sahibinin şufa hakkı vardır.
Yalnızca komşu akar sahibinin şufa hakkı vardır. xxxxxxxxxxxx

Komşu akar sahibinin şufa hakkı bina sahibinin şufa hakkından önce gelir.
Bina sahibi komşu akar sahibine göre öncelikli olarak şufa hakkına sahiptir.13 ) Bir malın şufa hakkına dayanarak mülkiyetine sahip olma durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Şufa hakkı satılan malın râyiç bedeli ile alıcıya maliyet bedelinden hangisi yüksek ise onu ödemekle yükümlüdür.
Şufa hakkı sahibi satılan malın yalnızca râyiç bedelini ödemekle yükümlüdür.
Şufa hakkı sahibi bedel konusunda alıcı ile yeni bir anlaşma yapmak zorundadır.
Şufa hakkı sahibi satıcı ile üzerinde anlaşacağı bedeli ödemekle yükümlüdür.
Şufa hakkı sahibi satılan mal için alıcının ödemiş olduğu maliyet bedelini ödemekle yükümlüdür. xxxxx

14 ) Aşağıdaki cümlede boşluğa hangi ifade getirilmelidir?
“ …. zimmete sahip olma niteliğini ifade eden bir kavramdır."

Vücûb ehliyeti xxxxxxxxxxxxxx
El-hukûku’l-mücerrede
Hakku’l-teallî
Eda ehliyeti
Deyn

15 ) Cümledeki boşluğu aşağdaki seçeneklerden uygun olanı ile doldurunuz.
Gerçek anlamda vakıf olmayıp, devlet arazisi veya gelirlerinin belirli bir cihete tahsis edilmesi şeklinde kurulan vakıflara ........... vakıf adı verilir
.

irsâdî xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zürrî
mevkûf
muhayyer
ehlî

16 ) Aşağıdakilerden hangisi menfaatin bedel karşılığı temliki olan icârenin bağlayıcı (lâzım), menfaatin bedelsiz temliki olan iârenin ise bağlayıcı olmayan (gayr-ı lâzım) bir akit olmasının hukuki sonuçlarındandır?

Bir malı iâre olarak alan kişi bunu bir başkasına icâre olarak veremez.
Bir malı icâre ile alan kişi bu malı bir başkasına iâre olarak veremez. xxxxxxxxxxxxx
İâre alan kişi iâre aldığı malı bedelsiz olarak bir başkasına kullanmak üzere veremez.
İâre alan kişi iâre aldığı malı bedel karşılığında bir başkasına kullanmak üzere verebilir.
İâre alan kişi iâre aldığı malı bedel karşılığında ancak kısa bir süre için bir başkasına kullanmak üzere verebilir.

17 ) Rehinle ilgili olarak “Hapis Hakkı” hangi anlama gelir?

Mürtehinin râhinin vermeyi vaat ettiği rehni mahkeme yoluyla elde etme hakkı.
Mürtehinin alacağının tamamını tahsil edene dek rehni elinde tutma hakkı. xxxxxxxxx
Râhinin borcunu ödememesi durumunda mürtehinin mahkemeye müracaat ederek râhinin borcunu ödeyinceye kadar hapiste tutulmasını talep hakkı.
Râhinin, rehnedilen malı mürtehine teslim etmeden önce elinde tutma hakkı.
Râhinin rehni teslim etmeden önce rehinden cayma yetkisi.
18 ) Bir Eşya Hukuku kavramı olan “nisbî hak” ifadesinde nisbîlikten kastedilen anlamı aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?

I. Nisbî hak, hakkın bakış açısına göre değişen bir kavram olduğunu ifade eder.
II. Nisbî hak bir hakkın herkese değil, belirli bir kişiye karşı ileri sürülebilir bir hak olduğunu ifade eder.xxxxxx
III. Nisbî haklar bir eşya ile ilgili hakladır.
IV. Nisbî haklar aynî hakların bir bölümünü oluşturur.
V. Nisbî haklar mülkiyet hakkının kavramıyla aynı anlamda kullanılır.

19)Rehinle teminat altına alınan hakkın(merhun bih) mazmun bi gayrihi olmaması şartını aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?

A merhun bihin ancak haksız bir fiil sonucu tazmin yükümlülüğü doğuran bir hak olması
B merhun bihin başka bir şey ile doğrudan teminat altına alınmamış olmasıxxxxxxxxxx
C merhun bihin gayri lazım bir akdin konusu olması
D merhun bihin tazmin yükümlülüğü doğuran bir hak olmaması
E merhun bihin tazmin yükümlülüğü doğurmayan bir hak olması

20)Aşağıdakilerden hangileri “sınırlı ayni haklar” kavramında “sınırlı” kelimesiyle ifade edilmek temel anlamdır?

A bir malın sınırlarının belirli olması
B bir mal üzerindeki yetkilerin nisbi olması
C bir malın üzerindeki yetkilerin kamu menfaati sebebiyle sınırlandırılmış olması
D bir mal üzerindeki yetkilerin sınırlı olmasıxxxxxxxxxxxxx
E bir mal üzerindeki mutlak yetkinin akit ile sınırlandırılmış olması

21)Aşağıdaki ifadelerden hangisi zimmet kavramıyla ilgili olarak söylenebilir?

A kişi ancak mal varlığı kadar zimmet borcuna sahip olabilir
B zimmet fukahanın ittifakıyla kişinin ölümyle sona erer
C ehli zimmetin zimmet akdinden yararlanabilmeleri için vücup ehliyetine sahip olmaları gerekir
D hanefi mezhebine göre zimmet kişinin vefatıyla sona ermez, ciddi derecede zedelenirxxxxxxxxx
E zimmetin kişinin doğumuyla başladığı konusunda fukaha arasında ihtilaf söz konusu değildir.

22)Cümledeki boşluğu aşağıdaki uygun kelimelerden biriyle doldurunuz.

“ …...... Mezhebine göre kiralanmış bir malın menfaati vakfedilebilir”

Maturîdî
****Mâlikî xxxxxxxxxxxxxx
Hanbelî
Hanefî
Şâfiî

23) Aşağıdakilerin hangisi Hanefî Mezhebine göre menfaatlerin mütekavvim mal olarak değerlendirilmemesinin sonuçlarındandır?

Manfaatler satım akdine konu olamazlar.
Menfaatler ancak menfaatlerle mübâdele edilebilir.
Menfaatler ancak misilleriyle tazmin olunur.
Menfaatlerin haksız kullanımı tazmin yükümlülüğü ortaya çıkarmaz. xxxxxxxxxxxx
Menfaatlerin tazmini kıymetleri üzerinden yapılır.
24)“İslam Hukuku” kavramıyla ilgili olarak hakkında aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur.

I. İslam Hukuku kavramı klasik dönemde sınırları belirlenmiş ve köklü bir şekilde kurallar üzerine oturtulmuş bir kavramdır.
II. İslam Hukuku kavramı fıkhın tüm konularını içine alacak bir çerçeveye sahiptir.
III. İslam Hukuku kavramı klasik dönem Fıkıh kavramını tam olarak karşılar.
IV. İslam Hukuku kavramı modern dönemde oluşturulmuş bir kavramdır.
V. İslam Hukuku kavramı fıkhın kapsamı içinde yeralan ibâdet konularını büyük oranda içine almaz.

IV ve V xxxxxxxxxxxxxxxxx

I ve IV
I ve II
I
II ve V

25 )Rehinle teminat altına alınan hakkın (merhûn bih) mazmûn bi-gayrihî olmaması şartını aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?

Merhûn bihin gayr-ı lâzım bir akdin konusu olması.
Merhûn bihin bir başka şey ile doğrundan teminat altına alınmamış olması. xxxxxxxxxxxxx

Merhûn bihin ancak haksız bir fiil sonucu tazmin yükümlülüğü doğuran bir hak olması.
Merhûn bihin tazmin yükümlülüğü doğurmayan bir hak olması.
Merhûn bih’in tazmin yükümlülüğü doğuran bir hak olmaması.

26 )Hanefî Mezhebine göre kural olarak menkûl malların vakfedilmesi câiz değildir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Bina araziden bağımsız olarak vakfedilebilir ancak ağaçlar araziden bağımsız olarak vakfedilemez.
Bina ve ağaçlar vakfedildiğinde bunlara bağlı bulunan arazi doğrudan vakfedilmiş olur.
Bina ve ağaçlar hiçbir şekilde vakfedilemezler.
Bina ve ağaçlar ancak üzerindeki arazi ile birlikte vakfedilebilirler. xxxxxxxxxxx

Bina ve ağaçlar üzerinde bulundukları araziden bağımsız olarak vakfedilebilirler.

27 )Aşağıdakilerden hangisi irtifak haklarından değildir?

Hakku isâleti’s-selc
Hakku’ş-şirb
Rehin xxxxxxxxxxxxxxx
Hakku’l-mesîl
Hakku’t-teallî

28 )Aynî hak kavramı hakkında aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

I. Aynî hak bir mal üzerindeki yetkiyi ifade eder.
II. Aynî haklar ancak belirli bir çevreye karşı ileri sürülebilir.xxxxxxxxxxxx
III. Mülkiyet hakkı bir aynî haktır.
IV. İrtifak hakları aynî hak çeşitlerindendir.
V. Aynî haklar sınırlı ve sınırsız aynî haklar şeklinde ikiye ayrılır.

I, III, IV ve V
II
III ve V
I
I ve III

29)Aşağıdakilerden hangisi bir "Sınırlı Aynî Hak" çeşididir?

Âriye
Geçiş Hakkı xxxxxxxxxxxxxxx
Önalım hakkı
Vedîa
Şufa

30)Şahsî hak kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I. Şahsî hak kavramı bir şahsın kanun tarafından korunan menfaatlerinin tümünü ifade eder.
II. Şahsî hak kavramı bir hakkın belirli bir şahıstan talep edilebileceğini ifade eder.
III. Şahsî hak bir mal üzerindeki zilyedlik ilişkisini ifade eder.
IV. Şahsî hak ve nisbî hak aynı anlamda kullanılır.
V. Şahsî hak nisbî hak kavramından daha geniş bir yetkiyi ifade eder.

II
IV
III ve V
II ve IV xxxxxxxxxxx
I ve V

31)Özel Hukuk kuralları ...................kavramları sayesinde kişilerin birbirleriyle olan hukuki lişkilerini düzenler.
Cvp: nisbi hak ve borç

32)"milk-ibaha-hukuk" la ilgili bi soru
cevap:İbaha kişiye milk veya hak nitelikli bireysel yetki vermeyen, salt izin ve ruhsatları ifade eden bir kavramdır.

33)Cümledeki boşluğu aşağıdaki uygun kelimelerden biriyle doldurunuz.

Ebû Hanîfye göre vakıf …......... bir tasarruftur.

mevkûf
lâzım
gayr-ı lâzım xxxxxxxxxxxxxx
gayr-ı sahîh
bağlayıcı

34) mülkiyeti ile aynı anlama gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Mücerred Mülkiyet
Şuyû Halinde Mülkiyet
Deyn mülkiyeti
Menfaat Mülkiyeti
Rakabe mülkiyeti ****xxxxxxxxxxx

IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,096 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası