Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Sakarya İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri  

Mesaj icon Konu: İSLAM HUKUKU II SORU-CEVAPLARI

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Sayfa   2 Sonraki >>
Yazar Mesaj
uzat elini
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 24Kasım2009
Konum: Elazığ
Gönderilenler: 0

Alıntı uzat elini Cevapla bullet Konu: İSLAM HUKUKU II SORU-CEVAPLARI
    Gönderim Zamanı: 13Nisan2011 Saat 18:43

Hukuku II Sınav Soruları 1 ) Lukata ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  Lukata onu bulan kişinin elinde kayıtsız şartsız emanet hükmündedir.
  Lukata onu bulan kişinin mülkiyetine geçer.
  Lukatayı elinde bulunduran kişi, bu malı hakimin izni olmaksızın kullanması durumunda malın kullanım bedelini tazmin etmekle yükümlüdür.
  
Lukata bulan kişi bu malı temellük kasdıyla eline geçirmesi durumunda gâsıb hükmündedir.
  Lukatayı elinde bulunduran kişi o malın menfaatine malik olur.

2 ) Aşağıdakilerden hangisi "Şahısvarlığı Haklarını" tanımlar?


  Şahıs varlığı hakları bir şahsın, şahsî hak niteliğindeki tüm haklarını ifade eder.
  Şahısvarlığı hakların bir şahsın sahip olduğu tüm haklara ve yükümlülüklere verilen addır.
  
Şahısvarlığı hakları bir şahsın manevî değere sahip, para ile ölçülemeyen haklarıdır.
  Şahısvarlığı hakları malvarlığı haklarının bir türüdür.
  Şahısvarlığı hakları bir şahsın para ile ölçülebilen ve başka şahıslara devredilebilen haklarıdır.

3 ) Aşağıdaki "hak" tanımlarından hangisinde hakkın, hakkın süjesi olan şahıs ile hakkın objesi olan fayda arasında hukuk düzeni tarafından korunan bir bağ olduğu vurgulanmaktadır.


  Hak Şâri'in kişiler için tanıdığı faydadır.
  Hak Şâriin benimsemesiyle sabit olan ve Şâriin himaye ettiği şeydir.
  Hak Şeriatın fert için tanıdığı malî faydadır
  Hak Şeri’atta insan veya ALLAH için üçüncü şahıs üzerinde sabit olan şeydir.
  
Hak Şeriatın belirli bir yararı gerçekleştirmek üzere başkasından bir îfânın gerekmesi veya bir şey üzerinde bir yetki şeklinde benimsediği bir aidiyettir.

4 )  Semen ve kıymet kavramlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  Semen bir malın kıymetinden daha az olabilir ancak daha fazla olamaz.
  
Semen bir malın taraflar arasında anlaşılan bedelidir, kıymet ise bir malın piyasa değeridir.
  Kıymet kıyemî malların, semen ise mislî malların bedeline verilen addır.
  Semen ve kıymet aynı anlamda kullanılan iki kavramdır.
  Semen ve kıymet kavramları ancak kıyemî mallarla ilgili olarak sözkonusu olur.

5 ) Mubah malların ele geçirilerek mülkiyet altına alınması hangi kavramla ifade edilir.


  Mukâyaza
  İbâhâ
  İhrâz
  Hakku’t-temellük
  Hakku’t-taleb


6) Cümledeki boşluğu aşağıdaki seçeneklerden uygun olanıyla doldurunuz.

Kişinin zimmetine taalluk eden mâlî yükümlülüklere ........... adı verilir.


  tazmîn
  mükellefiyet
  aynî hak
  mazmûn
  
deyn

7) Mal-Menfaat ayrımında malın hangi niteliği göz önünde bulundurulur?


  Malın fiziki varlığı.
  Malın menkûl veya gayr-ı menkûl olması.
  
Maldan faydalanılmasının mubah olması.
  Malın mütekavvim olması.
  Malın artmaya elverişli olması.

8 ) Malın"Tüketilen Mal (İstihlâk Edilen Mal)-Kullanılan Mal" ayrımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  
Tüketilen malların kullanımları onların maddî varlığının ortadan kalkması sonucunu doğurur.
  Tüketilen mallar kıyemî mallardır.
  Tüketilen malların iâre olarak verilmeleri mümkündür.
  Tüketilen malların ivazlı mübadelesinde fâiz yasağı hiçbir surette sözkonusu olmaz
  Tüketilen mallar mislî mallardır.

9 ) Aşağıdakilerden hangisi “mislî mal-kıyemî mal” ayrımının sonuçlarından biridir?


  
Mislî mallar misilleri ile tazmin edilirler.
  Kıyemî mallar mislî mallar ile mübâdele edilemez.
  Mislî ve Kıyemî mallar râyiç bedelleri üzerinden tazmin edilirler.
  Faiz yasağı ancak kıyemî mallarda sözkonusu olur.
  Mislî mallar ister misilleri ister kıymetleri ile tazmin edilebilirler.

10 ) Aşağıdakilerden hangisi “Kul Hakkının” baskın olduğu “Müşterek Hakların” örneklerindendir?


  Zimmet borçları
  Zina iftirası (kazif) cezası
  Kısas hakkı
  Hırsızlık cezası
  Alacak hakları

 

11 ) Hanefî Mezhebine göre belirli bir menkûl mallın vakfı aşağıdaki durumlardan hangisinde geçerli olur?

  Menkûl malın ortak mülkiyete konu bir mal olması
  Menkûl malın gayr-ı mümeyyiz bir kişi tarafından vakfedilmiş olması.
  
Menkûl malın vakfı konusunda yerleşik bir örfün buluyor olması.
  Menkûl malın vâkıf tarafından ölümüne bağlı bir şekilde vakfetmesi.
  Menkûl malın bi-gayrıhî mazmûn bir mal olması.

12 ) Bir akarın (arsa) satılması durumunda, o akarı kiralayarak üzerine bir ev yapan kişi ile o araziye bitişik komşu akar sahibi arasında şufa hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  Bina sahibi ve komşu akar sahibi aynı statüde şufa hakkına sahiptirler

  Yalnızca bina sahibinin şufa hakkı vardır.
  Yalnızca komşu akar sahibinin şufa hakkı vardır.
  Komşu akar sahibinin şufa hakkı bina sahibinin şufa hakkından önce gelir.
  Bina sahibi komşu akar sahibine göre öncelikli olarak şufa hakkına sahiptir.

13 ) Bir malın şufa hakkına dayanarak mülkiyetine sahip olma durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  Şufa hakkı satılan malın râyiç bedeli ile alıcıya maliyet bedelinden hangisi yüksek ise onu ödemekle yükümlüdür.
  Şufa hakkı sahibi satılan malın yalnızca râyiç bedelini ödemekle yükümlüdür.
  Şufa hakkı sahibi bedel konusunda alıcı ile yeni bir anlaşma yapmak zorundadır.
  
Şufa hakkı sahibi satıcı ile üzerinde anlaşacağı bedeli ödemekle yükümlüdür. 

  Şufa hakkı sahibi satılan mal için alıcının ödemiş olduğu maliyet bedelini ödemekle yükümlüdür.

14 ) Aşağıdaki cümlede boşluğa hangi ifade getirilmelidir?
 
“ …. zimmete sahip olma niteliğini ifade eden bir kavramdır."


  
Vücûb ehliyeti
  El-hukûku’l-mücerrede
  Hakku’l-teallî
  Eda ehliyeti
  Deyn

15 ) Cümledeki boşluğu aşağdaki seçeneklerden uygun olanı ile doldurunuz.

Gerçek anlamda vakıf olmayıp, devlet arazisi veya gelirlerinin belirli bir cihete tahsis edilmesi şeklinde kurulan vakıflara ........... vakıf adı verilir.


  irsâdî
  zürrî
  mevkûf
  muhayyer
  ehlî

16) Aşağıdakilerden hangisi menfaatin bedel karşılığı temliki olan icârenin bağlayıcı (lâzım), menfaatin bedelsiz temliki olan iârenin ise bağlayıcı olmayan (gayr-ı lâzım) bir akit olmasının hukuki sonuçlarındandır?  İâre alan kişi iâre aldığı malı bedel karşılığında ancak kısa bir süre için bir başkasına kullanmak üzere verebilir. 
  İâre alan kişi iâre aldığı malı bedelsiz olarak bir başkasına kullanmak üzere veremez. 
  İâre alan kişi iâre aldığı malı bedel karşılığında bir başkasına kullanmak üzere verebilir. 
 
Bir malı iâre olarak alan kişi bunu bir başkasına icâre olarak veremez
  Bir malı icâre ile alan kişi bu malı bir başkasına iâre olarak veremez. 

 

 

 

17) Şahsî hak kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

 
I. Şahsî hak kavramı bir şahsın kanun tarafından korunan menfaatlerinin tümünü ifade eder.
II. Şahsî hak kavramı bir hakkın belirli bir şahıstan talep edilebileceğini ifade eder.
III. Şahsî hak bir mal üzerindeki zilyedlik ilişkisini ifade eder.
IV. Şahsî hak ve nisbî hak aynı anlamda kullanılır.
V. Şahsî hak nisbî hak kavramından daha geniş bir yetkiyi ifade eder.
  
II  
IV
III ve V
II ve IV

I ve V
 

 

18) Rehinle teminat altına alınan hakkın(merhun bih) mazmun bi gayrihi olmaması şartını aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?


 merhun bihin ancak haksız bir fiil sonucu tazmin yükümlülüğü doğuran bir hak olması
 
merhun bihin başka bir şey ile doğrudan teminat altına alınmamış olması
 merhun bihin gayri lazım bir akdin konusu olması
 merhun bihin tazmin yükümlülüğü doğuran bir hak olmaması
 merhun bihin tazmin yükümlülüğü doğurmayan bir hak olması

19)Aşağıdakilerden hangileri “sınırlı ayni haklar” kavramında “sınırlı” kelimesiyle ifade edilmek temel anlamdır?


 bir malın sınırlarının belirli olması
 bir mal üzerindeki yetkilerin nisbi olması
 bir malın üzerindeki yetkilerin kamu menfaati sebebiyle sınırlandırılmış olması

 bir mal üzerindeki yetkilerin sınırlı olması
 bir mal üzerindeki mutlak yetkinin akit ile sınırlandırılmış olması

20)Aşağıdaki ifadelerden hangisi zimmet kavramıyla ilgili olarak söylenebilir?

 kişi ancak mal varlığı kadar zimmet borcuna sahip olabilir
 zimmet fukahanın ittifakıyla kişinin ölümyle sona erer
 ehli zimmetin zimmet akdinden yararlanabilmeleri için vücup ehliyetine sahip olmaları gerekir

 hanefi mezhebine göre zimmet kişinin vefatıyla sona ermez, ciddi derecede zedelenir
 zimmetin kişinin doğumuyla başladığı konusunda fukaha arasında ihtilaf söz konusu değildir.

 

21) Cümledeki boşluğu aşağıdaki uygun kelimelerden biriyle doldurunuz.
 
“ …...... Mezhebine göre kiralanmış bir malın menfaati vakfedilebilir”

   
Maturîdî
   
Mâlikî
   
Hanbelî
   
Hanefî
   
Şâfiî

 

22) Aşağıdakilerin hangisi Hanefî Mezhebine göre menfaatlerin mütekavvim mal olarak değerlendirilmemesinin sonuçlarındandır?
 
Manfaatler satım akdine konu olamazlar.
   
Menfaatler ancak menfaatlerle mübâdele edilebilir.
   
Menfaatler ancak misilleriyle tazmin olunur.
   
Menfaatlerin haksız kullanımı tazmin yükümlülüğü ortaya çıkarmaz.
   
Menfaatlerin tazmini kıymetleri üzerinden yapılır

 

23) “İslam Hukuku” kavramıyla ilgili olarak hakkında aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur.
I. İslam Hukuku kavramı klasik dönemde sınırları belirlenmiş ve köklü bir şekilde kurallar üzerine oturtulmuş bir kavramdır.
II. İslam Hukuku kavramı fıkhın tüm konularını içine alacak bir çerçeveye sahiptir.
III. İslam Hukuku kavramı klasik dönem Fıkıh kavramını tam olarak karşılar.
IV. İslam Hukuku kavramı modern dönemde oluşturulmuş bir kavramdır.
V. İslam Hukuku kavramı fıkhın kapsamı içinde yeralan ibâdet konularını büyük oranda içine almaz.

    
IV ve V ???   
I ve IV  
I ve II   
I   
II ve V

 

 24)Özel Hukuk kuralları ...................kavramları sayesinde kişilerin birbirleriyle olan hukuki lişkilerini düzenler.

Cvp: nisbi hak ve borçDüzenleyen uzat elini - 14Nisan2011 Saat 02:23
IP
mehmed67
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 07Eylül2009
Konum: Zonguldak
Gönderilenler: 0

Alıntı mehmed67 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 14Nisan2011 Saat 00:25

İSLAM HUKUKU II

 

 1 ) Lukata ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Lukata onu bulan kişinin elinde kayıtsız şartsız emanet hükmündedir.
  Lukata onu bulan kişinin mülkiyetine geçer.
  Lukatayı elinde bulunduran kişi, bu malı hakimin izni olmaksızın kullanması durumunda malın kullanım bedelini tazmin etmekle yükümlüdür.
  
Lukata bulan kişi bu malı temellük kasdıyla eline geçirmesi durumunda gâsıb hükmündedir.xxx
  Lukatayı elinde bulunduran kişi o malın menfaatine malik olur.

2 ) Aşağıdakilerden hangisi "Şahısvarlığı Haklarını" tanımlar?

  Şahıs varlığı hakları bir şahsın, şahsî hak niteliğindeki tüm haklarını ifade eder.
  Şahısvarlığı hakların bir şahsın sahip olduğu tüm haklara ve yükümlülüklere verilen addır.
  
Şahısvarlığı hakları bir şahsın manevî değere sahip, para ile ölçülemeyen haklarıdır. xxxx
  Şahısvarlığı hakları malvarlığı haklarının bir türüdür.
  Şahısvarlığı hakları bir şahsın para ile ölçülebilen ve başka şahıslara devredilebilen haklarıdır.

3 ) Aşağıdaki "hak" tanımlarından hangisinde hakkın, hakkın süjesi olan şahıs ile hakkın objesi olan fayda arasında hukuk düzeni tarafından korunan bir bağ olduğu vurgulanmaktadır.

  Hak Şâri'in kişiler için tanıdığı faydadır.
  Hak Şâriin benimsemesiyle sabit olan ve Şâriin himaye ettiği şeydir.
  Hak Şeriatın fert için tanıdığı malî faydadır
  Hak Şeri’atta insan veya ALLAH için üçüncü şahıs üzerinde sabit olan şeydir.
  
Hak Şeriatın belirli bir yararı gerçekleştirmek üzere başkasından bir îfânın gerekmesi veya bir şey üzerinde bir yetki şeklinde benimsediği bir aidiyettir. xxxxx

4 )  Semen ve kıymet kavramlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Semen bir malın kıymetinden daha az olabilir ancak daha fazla olamaz.
  
Semen bir malın taraflar arasında anlaşılan bedelidir, kıymet ise bir malın piyasa değeridir.xxx
  Kıymet kıyemî malların, semen ise mislî malların bedeline verilen addır.
  Semen ve kıymet aynı anlamda kullanılan iki kavramdır.
  Semen ve kıymet kavramları ancak kıyemî mallarla ilgili olarak sözkonusu olur.

5 ) Mubah malların ele geçirilerek mülkiyet altına alınması hangi kavramla ifade edilir.
 

 Mukâyaza
  İbâhâ
 
 İhrâz
xxxx
  Hakku’t-temellük
  Hakku’t-taleb

6) Cümledeki boşluğu aşağıdaki seçeneklerden uygun olanıyla doldurunuz.
Kişinin zimmetine taalluk eden mâlî yükümlülüklere ........... adı verilir.
 

 tazmîn
  mükellefiyet
  aynî hak
  mazmûn
  
deyn xxxx7) Mal-Menfaat ayrımında malın hangi niteliği göz önünde bulundurulur?
  

Malın fiziki varlığı.xxxxx
  Malın menkûl veya gayr-ı menkûl olması.
  Maldan faydalanılmasının mubah olması.
  Malın mütekavvim olması.
  Malın artmaya elverişli olması.

8 ) Malın"Tüketilen Mal (İstihlâk Edilen Mal)-Kullanılan Mal" ayrımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  
Tüketilen malların kullanımları onların maddî varlığının ortadan kalkması sonucunu doğurur.xxxx
  Tüketilen mallar kıyemî mallardır.
  Tüketilen malların iâre olarak verilmeleri mümkündür.
  Tüketilen malların ivazlı mübadelesinde fâiz yasağı hiçbir surette sözkonusu olmaz
  Tüketilen mallar mislî mallardır.

9 ) Aşağıdakilerden hangisi “mislî mal-kıyemî mal” ayrımının sonuçlarından biridir?

  Mislî mallar misilleri ile tazmin edilirler.xxxxxx
  Kıyemî mallar mislî mallar ile mübâdele edilemez.
  Mislî ve Kıyemî mallar râyiç bedelleri üzerinden tazmin edilirler.
  Faiz yasağı ancak kıyemî mallarda sözkonusu olur.
  Mislî mallar ister misilleri ister kıymetleri ile tazmin edilebilirler.

10 ) Aşağıdakilerden hangisi “Kul Hakkının” baskın olduğu “Müşterek Hakların” örneklerindendir?

  Zimmet borçları
  Zina iftirası (kazif) cezası
  Kısas hakkı xxxxxxxxx
  Hırsızlık cezası
  Alacak hakları

 11 ) Hanefî Mezhebine göre belirli bir menkûl mallın vakfı aşağıdaki durumlardan hangisinde geçerli olur?
  Menkûl malın ortak mülkiyete konu bir mal olması
  Menkûl malın gayr-ı mümeyyiz bir kişi tarafından vakfedilmiş olması.
  Menkûl malın vakfı konusunda yerleşik bir örfün buluyor olması.xxxxxxxxxx

  Menkûl malın vâkıf tarafından ölümüne bağlı bir şekilde vakfetmesi.
  Menkûl malın bi-gayrıhî mazmûn bir mal olması.

12 ) Bir akarın (arsa) satılması durumunda, o akarı kiralayarak üzerine bir ev yapan kişi ile o araziye bitişik komşu akar sahibi arasında şufa hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 

 Bina sahibi ve komşu akar sahibi aynı statüde şufa hakkına sahiptirler.
  Yalnızca bina sahibinin şufa hakkı vardır.
  Yalnızca komşu akar sahibinin şufa hakkı vardır. xxxxxxxxxxxx
  Komşu akar sahibinin şufa hakkı bina sahibinin şufa hakkından önce gelir.
  Bina sahibi komşu akar sahibine göre öncelikli olarak şufa hakkına sahiptir.


 

 

 

 

 

13 ) Bir malın şufa hakkına dayanarak mülkiyetine sahip olma durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 

 Şufa hakkı satılan malın râyiç bedeli ile alıcıya maliyet bedelinden hangisi yüksek ise onu ödemekle yükümlüdür.
  Şufa hakkı sahibi satılan malın yalnızca râyiç bedelini ödemekle yükümlüdür.
  Şufa hakkı sahibi bedel konusunda alıcı ile yeni bir anlaşma yapmak zorundadır.
  Şufa hakkı sahibi satıcı ile üzerinde anlaşacağı bedeli ödemekle yükümlüdür.
  Şufa hakkı sahibi satılan mal için alıcının ödemiş olduğu maliyet bedelini ödemekle yükümlüdür. xxxxx

14 ) Aşağıdaki cümlede boşluğa hangi ifade getirilmelidir?
 “ …. zimmete sahip olma niteliğini ifade eden bir kavramdır."

  Vücûb ehliyeti xxxxxxxxxxxxxx
  El-hukûku’l-mücerrede
  Hakku’l-teallî
  Eda ehliyeti
  Deyn

15 ) Cümledeki boşluğu aşağdaki seçeneklerden uygun olanı ile doldurunuz.
Gerçek anlamda vakıf olmayıp, devlet arazisi veya gelirlerinin belirli bir cihete tahsis edilmesi şeklinde kurulan vakıflara ........... vakıf adı verilir.

  irsâdî xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  zürrî
  mevkûf

 muhayyer
  ehlî

 

16 ) Aşağıdakilerden hangisi menfaatin bedel karşılığı temliki olan icârenin bağlayıcı (lâzım), menfaatin bedelsiz temliki olan iârenin ise bağlayıcı olmayan (gayr-ı lâzım) bir akit olmasının hukuki sonuçlarındandır?

  Bir malı iâre olarak alan kişi bunu bir başkasına icâre olarak veremez. 
  Bir malı icâre ile alan kişi bu malı bir başkasına iâre olarak veremez.  xxxxxxxxxxxxx
  İâre alan kişi iâre aldığı malı bedelsiz olarak bir başkasına kullanmak üzere veremez. 
  İâre alan kişi iâre aldığı malı bedel karşılığında bir başkasına kullanmak üzere verebilir. 
  İâre alan kişi iâre aldığı malı bedel karşılığında ancak kısa bir süre için bir başkasına kullanmak üzere verebilir.

 

17 ) Rehinle ilgili olarak “Hapis Hakkı” hangi anlama gelir?

  Mürtehinin râhinin vermeyi vaat ettiği rehni mahkeme yoluyla elde etme hakkı. 
  Mürtehinin alacağının tamamını tahsil edene dek rehni elinde tutma hakkı. xxxxxxxxx
  Râhinin borcunu ödememesi durumunda mürtehinin mahkemeye müracaat ederek râhinin borcunu ödeyinceye kadar hapiste tutulmasını talep hakkı. 
  Râhinin, rehnedilen malı mürtehine teslim etmeden önce elinde tutma hakkı. 
  Râhinin rehni teslim etmeden önce rehinden cayma yetkisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ) Bir Eşya Hukuku kavramı olan “nisbî hak” ifadesinde nisbîlikten kastedilen anlamı aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?
I. Nisbî hak, hakkın bakış açısına göre değişen bir kavram olduğunu ifade eder.
II. Nisbî hak bir hakkın herkese değil, belirli bir kişiye karşı ileri sürülebilir bir hak olduğunu ifade eder.xxxxxx
III. Nisbî haklar bir eşya ile ilgili hakladır.
IV.  Nisbî haklar aynî hakların bir bölümünü oluşturur.
V. Nisbî haklar mülkiyet hakkının kavramıyla aynı anlamda kullanılır.

19)Rehinle teminat altına alınan hakkın(merhun bih) mazmun bi gayrihi olmaması şartını aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?


A merhun bihin ancak haksız bir fiil sonucu tazmin yükümlülüğü doğuran bir hak olması
B merhun bihin başka bir şey ile doğrudan teminat altına alınmamış olmasıxxxxxxxxxx
C merhun bihin gayri lazım bir akdin konusu olması
D  merhun bihin tazmin yükümlülüğü doğuran bir hak olmaması
E merhun bihin tazmin yükümlülüğü doğurmayan bir hak olması

20)Aşağıdakilerden hangileri “sınırlı ayni haklar” kavramında “sınırlı” kelimesiyle ifade edilmek temel anlamdır?


A bir malın sınırlarının belirli olması
B bir mal üzerindeki yetkilerin nisbi olması
C bir malın üzerindeki yetkilerin kamu menfaati sebebiyle sınırlandırılmış olması
D bir mal üzerindeki yetkilerin sınırlı olmasıxxxxxxxxxxxxx
E bir mal üzerindeki mutlak yetkinin akit ile sınırlandırılmış olması

21)Aşağıdaki ifadelerden hangisi zimmet kavramıyla ilgili olarak söylenebilir?

A kişi ancak mal varlığı kadar zimmet borcuna sahip olabilir
B zimmet fukahanın ittifakıyla kişinin ölümyle sona erer
C ehli zimmetin zimmet akdinden yararlanabilmeleri için vücup ehliyetine sahip olmaları gerekir
D hanefi mezhebine göre zimmet kişinin vefatıyla sona ermez, ciddi derecede zedelenirxxxxxxxxx
E zimmetin kişinin doğumuyla başladığı konusunda fukaha arasında ihtilaf söz konusu değildir.

 

22)Cümledeki boşluğu aşağıdaki uygun kelimelerden biriyle doldurunuz.
 
“ …...... Mezhebine göre kiralanmış bir malın menfaati vakfedilebilir”

Maturîdî   
****Mâlikî   xxxxxxxxxxxxxx
Hanbelî   
Hanefî   
Şâfiî

 

23) Aşağıdakilerin hangisi Hanefî Mezhebine göre menfaatlerin mütekavvim mal olarak değerlendirilmemesinin sonuçlarındandır?

   Manfaatler satım akdine konu olamazlar.   
Menfaatler ancak menfaatlerle mübâdele edilebilir.   
Menfaatler ancak misilleriyle tazmin olunur.   

Menfaatlerin haksız kullanımı tazmin yükümlülüğü ortaya çıkarmaz. xxxxxxxxxxxx
Menfaatlerin tazmini kıymetleri üzerinden yapılır.

 

 

 

 

24)“İslam Hukuku” kavramıyla ilgili olarak hakkında aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur.


I. İslam Hukuku kavramı klasik dönemde sınırları belirlenmiş ve köklü bir şekilde kurallar üzerine oturtulmuş bir kavramdır.
II. İslam Hukuku kavramı fıkhın tüm konularını içine alacak bir çerçeveye sahiptir.
III. İslam Hukuku kavramı klasik dönem Fıkıh kavramını tam olarak karşılar.
IV. İslam Hukuku kavramı modern dönemde oluşturulmuş bir kavramdır.
V. İslam Hukuku kavramı fıkhın kapsamı içinde yeralan ibâdet konularını büyük oranda içine almaz.

 IV ve V   xxxxxxxxxxxxxxxxx

I ve IV   
I ve II   
I   
II ve V

 

25 )Rehinle teminat altına alınan hakkın (merhûn bih) mazmûn bi-gayrihî olmaması şartını aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?

Merhûn bihin gayr-ı lâzım bir akdin konusu olması.   
Merhûn bihin bir başka şey ile doğrundan teminat altına alınmamış olması.   xxxxxxxxxxxxx
Merhûn bihin ancak haksız bir fiil sonucu tazmin yükümlülüğü doğuran bir hak olması.   
Merhûn bihin tazmin yükümlülüğü doğurmayan bir hak olması.   
Merhûn bih’in tazmin yükümlülüğü doğuran bir hak olmaması.

26 )Hanefî Mezhebine göre kural olarak menkûl malların vakfedilmesi câiz değildir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Bina araziden bağımsız olarak vakfedilebilir ancak ağaçlar araziden bağımsız olarak vakfedilemez.   
Bina ve ağaçlar vakfedildiğinde bunlara bağlı bulunan arazi doğrudan vakfedilmiş olur.   
Bina ve ağaçlar hiçbir şekilde vakfedilemezler.   
Bina ve ağaçlar ancak üzerindeki arazi ile birlikte vakfedilebilirler.   xxxxxxxxxxx
Bina ve ağaçlar üzerinde bulundukları araziden bağımsız olarak vakfedilebilirler.

27 )Aşağıdakilerden hangisi irtifak haklarından değildir?

Hakku isâleti’s-selc   
Hakku’ş-şirb   
Rehin   xxxxxxxxxxxxxxx
Hakku’l-mesîl   
Hakku’t-teallî

28 )Aynî hak kavramı hakkında aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?
 
I. Aynî hak bir mal üzerindeki yetkiyi ifade eder.
II. Aynî haklar ancak belirli bir çevreye karşı ileri sürülebilir.xxxxxxxxxxxx
III. Mülkiyet hakkı bir aynî haktır.
IV. İrtifak hakları aynî hak çeşitlerindendir.

V. Aynî haklar sınırlı ve sınırsız aynî haklar şeklinde ikiye ayrılır.

I, III, IV ve V

II
III ve V

I
I ve III

 

29)Aşağıdakilerden hangisi bir "Sınırlı Aynî Hak" çeşididir?

Âriye  
Geçiş Hakkı  xxxxxxxxxxxxxxx
Önalım hakkı  
Vedîa  
Şufa

30)Şahsî hak kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?


I. Şahsî hak kavramı bir şahsın kanun tarafından korunan menfaatlerinin tümünü ifade eder.
II. Şahsî hak kavramı bir hakkın belirli bir şahıstan talep edilebileceğini ifade eder.
III. Şahsî hak bir mal üzerindeki zilyedlik ilişkisini ifade eder.
IV. Şahsî hak ve nisbî hak aynı anlamda kullanılır.
V. Şahsî hak nisbî hak kavramından daha geniş bir yetkiyi ifade eder.
 
II  
IV  
III ve V  
II ve IV xxxxxxxxxxx
I ve V

 

31)Özel Hukuk kuralları ...................kavramları sayesinde kişilerin birbirleriyle olan hukuki lişkilerini düzenler.
Cvp: nisbi hak ve borç

 

32)"milk-ibaha-hukuk" la ilgili bi soru

cevap:İbaha kişiye milk veya hak nitelikli bireysel yetki vermeyen, salt izin ve ruhsatları ifade eden bir kavramdır.

 

33)Cümledeki boşluğu aşağıdaki uygun kelimelerden biriyle doldurunuz.
 
Ebû Hanîfye göre vakıf …......... bir tasarruftur.


  mevkûf 
  lâzım 
  gayr-ı lâzım  xxxxxxxxxxxxxx
  gayr-ı sahîh 
  bağlayıcı 

 

34) mülkiyeti ile aynı anlama gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  Mücerred Mülkiyet   
 Şuyû Halinde Mülkiyet   
Deyn mülkiyeti   
Menfaat Mülkiyeti   
Rakabe mülkiyeti  ****xxxxxxxxxxx

IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 07:55


Amazon Prime Video is the official app for this popular service from Amazon that lets you stream dozens of movies and TV shows completely legally. To be clear, amazon.com/mytv  Amazon Prime works quite similarly to Netflix and HBO GO.The Amazon My TV Code program requires the customer to have an Amazon account and a streaming device or TV. Amazon Prime Video is available on almost all streaming devices like Roku, Amazon Fire TV, Chromecast. amazon.com/mytv For this you just have to go to Amazon and activate amazon with the help of amazon activation code. You can visit our website amazon.com/mytv  for details of the entire process.
IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 07:55

Amazon Prime Video is one of the best platforms to watch movies and TV shows continuously on the internet. amazon.com/mytv You can now watch your favorite shows not only on your laptop or computer but also on your Smart TV and streaming sticks. It is also available on a few selected set-top boxes at a cheaper cost.amazon.com/mytv  is the most ideal website to activate the Amazon Prime Video subscription on users’ Smart TVs. Once the registration is done successfully, people can select their TV cable service provider, amazon.com/mytv log in to their user account and enjoy their favorite Amazon Prime videos on the devices.

IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 07:55

Switch on your Smart TV. Now, on the homepage, go to your Amazon Prime App, or, if you don’t have it then download it from your app store or play store. amazon.com/mytv Now, open the app and go to the sign-in option. You will receive an amazon code, visit amazon.com/mytv  and enter amazon activation code on your smartphone or laptop.Search your Smart TV’s app store or the Amazon Prime app. Download and add it to the channel. amazon.com/mytv Open the app and click on amazon my tv the ‘Register on the Amazon website’ link.

IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 07:55

Amazon is a video streaming service available for Amazon Prime members. amazon.com/mytv  With an eligible Amazon Prime membership, you have access to thousands of Prime Video titles at no additional cost.One of the most popular platform for video streaming now a days is amazon prime video competiting directly with Netflix and many others. amazon.com/mytv While there is no doubt that prime video is increasing its daily subscribers day by day, amazon.com/mytv We have also noticed people facing issues activiating their primevideo services using primevideo mytv.

IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 07:56

Enter the link amazon.com/mytv on your browser. Input your login details to log in to your Amazon Prime video account. A new screen will open which will ask for the “ Amazon Prime Verification Code . amazon.com/mytv Amazon Prime is a subscription service that caters to the media needs of people through the   platform. Notifies visitors about topics such as Register TV, Amazon Prime TV, and MyTV code. To register your device on the Amazon website you go to our website and enter the given code. The program requires the customer to have an Amazon account and a streaming device or TV. amazon.com/mytv Amazon Prime Video is available on almost all streaming devices like Roku, Amazon Fire TV, Chromecast. For this, you just have to go to Amazon   with the help of the amazon activation code.  You can visit our website for details of the entire process. You can do this by installing the  Video application on your smart TV, or the digital media player or video game console connected to your TV by visiting the link provided by us in the de cription.


IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 07:56

Start now and set up Amazon Prime Video on your devices. Register your Smart TV, streaming media player, or any other device to watch now thousands of movies and videos in HD quality. amazon.com/mytv Amazon Mytv Enter Code For Tv Registration now offers you several coupons to save money. amazon.com/mytv If you want to take full advantage of your Amazon Prime account please link it to your TV and thank us later. Simply head on over to amazon.com/mytv visit here.

IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 07:56
Amazon Prime Video administration on your Smart TV or gushing gadget ought to be effective. This gives you boundless access to huge amounts of films and TV appears, both for yourself and your friends and family. the actuation procedure is so basic and clear that everybody can enact Amazon Prime Video on amazon.com/mytv  and amazon.com/mytv is the best site to initiate the Amazon Prime Video membership on clients' Smart TVs. When the enrollment is done effectively, individuals can choose their TV link specialist organization, sign in to their client account and make the most amazon.com/mytv  of their preferred Amazon Prime recordings on the gadgets.

IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 07:57
Amazon prime video is accessible on practically all spilling gadgets like Roku, Amazon Fire TV, Chromecast, and some more. You need to just actuate your amazon prime video by visiting Amazon.com/mytv and  Amazon Prime is a membership administration furnished by the amazon with boundless amusement with loads of different advantages. No one at any point envisioned a membership administration with Amazon.com/mytv  these advantages.Amazon Prime through Amazon.com/mytv  is available to proprietors of gushing stages and gadgets like Chromecast, Fire TV, Amazon TV, and Roku, among others.

IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 07:57

Amazon Prime through Amazon.com/mytv is accessible to owners of streaming platforms and devices like Chromecast, Fire TV, Amazon TV, and Roku, among others. Amazon.com/mytv Amazon Prime Video service on your Smart TV or streaming device should be successful. thisAmazon.com/mytv  gives you unlimited access to tons of movies and TV shows, both for yourself and your loved ones. the activation process is so simple and straightforward that everyone can activate Amazon Prime Video on Amazon.com/mytv  You can visit our website for more information.

IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 07:58

Open the Amazon app on your TV. Amazon.com/mytv Sign in with your newly created Amazon Prime account. Amazon.com/mytv There will be a 6 letter code on your TV screen. Enter the code shown on the TV screen in the activation window on your PC.Amazon.com/mytv  visit the amazon mytv website  Amazon.com/mytv  and enter the 6 digit code displayed on your tv, sign in to amazon prime account to register device.

If you are a person whose eyes open wide when finding new TV shows or movies to watch, then Amazon Prime is just for you. Amazon.com/mytv If you are a person whose eyes open wide when finding new TV shows or movies to watch, then Amazon Prime is just for you. Amazon.com/mytv Amazon Prime Video is a streaming services provided to Amazon Prime members. click  Amazon.com/mytv  here. How to activate Amazon prime on TV using   . Amazon Prime is the largest distributor of films, web series, drams etc in the world.

IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 07:58

Amazon Prime is a paid subscription which gives you access to a large range of services  fast delivery, unlimited video streaming, Amazon.com/mytv exclusive access to deals, amongst others.   allows its subscribers unlimited streaming of movies and TV shows. Amazon.com/mytv Amazon Web Services Scalable Cloud Computing Services: Amazon.com/mytv Audible Download Audio Books DPReview Digital Photography  IMDb Movies, TV & Celebrities  Shopbop Designer Fashion Brands  Amazon Business Everything For Your Business. visit. 
IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 07:58

To watch online prime videos on devices like computers, laptops, smartphones, and smart tv. Amazon.com/mytv You need to enter the 6 digit amazon activation code at Amazon.com/mytv  or primevideo.com/mytv to watch the prime video for free. Amazon.com/mytv watch amazon prime episodes on your device to sign in or create a new amazon account using email and password.

IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 07:58
Amazon.com mytv is a registration portal of Amazon.com/mytv Amazon Prime from which members can watch thousands of movies and TV shows. Amazon.com/mytv The instant video service can only be watched after registering your device with Amazon.com/mytv a simple subscription code.

IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 07:59

Amazon Instant Video application  Amazon.com/mytv on your LG TV or Blu-ray Player and then Prime Instant Video to start watching. Amazon.com/mytv Amazon.com mytv is a registration portal of Amazon Prime Amazon.com/mytv from which members can watch thousands of movies and TV shows. Amazon.com/mytv Amazon Prime on your Roku, Amazon Fire TV, Amazon.com/mytv Chromecast, and similar amazon.com/mytv streaming devices.

IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 07:59

If you are a person whose eyes open wide when finding new TV shows or movies to watch, Amazon.com/mytv then Amazon Prime is just for you. If you are a person whose eyes open wide when finding new Amazon.com/mytv TV shows or movies to watch, then Amazon Prime is just for you. Amazon Prime Video is a streaming services provided to Amazon Prime members. Amazon.com/mytv click here. How to activate Amazon prime on TV using.

Amazon Prime is a paid subscription which gives you access to a large range of services  fast delivery, unlimited video streaming, Amazon.com/mytv exclusive access to deals, amongst others.  allows its subscribers unlimited streaming of movies and TV shows. Amazon.com/mytv Amazon Web Services Scalable Cloud Computing Services: Audible Download Audio Books DPReview Digital Photography  IMDb Movies, TV & Celebrities  Shopbop Designer Fashion Brands  Amazon.com/mytv Amazon Business Everything For Your Business. visit

IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 09:30


To download Norton Security Online, you will need your Xfinity User ID and password. xfinity norton download Simply download Norton Security Online and enter your Xfinity User ID and password when asked. xfinity norton You will then also be prompted to create a Norton Account. Please enter in your information when prompted during Norton Security Online’s installation.Xfinity locates offline financial deals for authorized Internet, video and mobile services. You can activate Xfinity Authorized by visiting the website xfinity norton  And with xfinity you can get the service you need offline. You can visit our website xfinity.com/authorize for more information.Düzenleyen mahi01 - 28Kasım2020 Saat 09:31
IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 09:31

Get the most out of Xfinity from Comcast by signing in to your account. xfinity norton download Enjoy and manage TV, high-speed Internet, phone, and home security services that work seamlessly together — anytime, anywhere, on any device.Xfinity is the brand name of Computer Definition Comcast for its cable TV, Internet and telephony services. xfinity norton download  is a trade name of Comcast Cable Communications, LLC, a subsidiary of the Comcast Corporation, used to market consumer cable television, internet, telephone, and wireless services provided by the company. xfinity.com/authorize Using the Xfinity My Account app and credit card or your bank account information, you can pay your bills and customize your WiFi network name and password, troubleshoot and personalize your devices.

IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 09:31

Once you establish a temporary Internet connection and if the welcome message does not appear automatically to begin setup, activate your Xfinity account. To activate, open the web browser and go to xfinity.com/authorize  and get information.Anytime it is easier to manage your services online with XFINITY My Account. xfinity.com/authorize With XFINITY My Account you can spend more time so that you can enjoy your entertainment.To activate an Xfinity Gateway go to its official website that is xfinity authorize and Explore best deals online for Internet, Video and Mobile services. xfinity.com/authorize Enjoy entertainment, stay connected, and get the service you need online.

IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 09:31

Xfinity Authorize and xfinity.com/authorize is an official website that help users to activate Xfinity Gateway. User can get the best plans online for the Internet, video and mobile services too. xfinity.com/authorize Get the package of entertainment by connecting with it and also get any services online whatever you need.Learn how to activate the Xfinity Stream Beta app on Roku. xfinity.com/authorize Activate xfinity from xfinity authorize website using activation code and if you face any issues, contact support team.
IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 09:32


Xfinity self install and get troubleshooting support at xfinity selfinstall.xfinity.com/authorize  This document provides resources to walk you through installation and activation of the equipment and services included in your xfinity.com/authorize Xfinity Self-Install Kit and You can find this in your Xfinity folder.Let's activate xfinity device. Visit xfinity.com/authorize from another device such as a mobile phone, tablet, or desktop. From the web browser, enter the six-digit xfinity stream authorized code provided to the Roku device. xfinity.com/authorize And stream your favorite shows and movies anytime, anywhere with Xfinity Stream. Watch TV series and top rated movies live by authorizing or certifying Xfinity TV.

IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 09:32
Enter your xfinity code and manage TV, high-speed internet, phone and home security services. Xfinity is the name given to most of Comcast's consumer services. xfinity.com/authorize Comcast launched its Comcast services as Xfinity in 2010. Xfinity authorized on your computer and you can visit our website for more information. xfinity.com/authorize Install Xfinity Stream on your Roku streaming device. Download Xfinity Stream on Roku and activate xfinity stream on roku. And stream all your 200+ channels. xfinity.com/authorize To learn how to activate xfinity on Roku TV setup , visit our website.

Install Xfinity Stream on your Roku streaming device. xfinity.com/authorize Download Xfinity Stream on Roku and activate xfinity stream on roku. And stream all your 200+ channels.xfinity.com/authorize  To learn how to activate xfinity on Roku TV setup , visit our website.
IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 09:32
Amazon Prime through primevideo.com/mytv is accessible to owners of streaming platforms and devices like Chromecast, Fire TV, Amazon TV, and Roku, among others. Amazon Prime Video service on your Smart TV or streaming device should be successful. primevideo.com/mytv This gives you unlimited access to tons of movies and TV shows, both for yourself and your loved ones. the activation process is so simple and straightforward that everyone can activate Amazon Prime Video on primevideo.com/mytv amazon my tv.
IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 09:32
If you eagerly wanted to know what is amazon prime video then the answer is amazing. It is more than a fast delivery option. Amazon Prime is a subscription service provided by the primevideo.com/mytv  with unlimited entertainment with lots of other benefits.Here is a detailed guide on primevideo.com/mytv  registration, how you can get the activation code to activate Prime video on your smart TVs. primevideo.com/mytv Using a computer, go to primevideo.com/mytv  Sign-in with an active e-mail address and password or click Create your Amazon account.

IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 09:33


Here is a detailed guide on primevideo.com/mytv registration, how you can get the activation code to activate Prime video on your smart TVs.Using a computer, go to primevideo.com/mytv  Sign-in with an active e-mail address and password or primevideo.com/mytv click Create your Amazon account.

IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 09:33
Amazon Prime TV, and MyTV code. To register your device on the Amazon website you go to our website and enter the given code. primevideo.com/mytv The program requires the customer to have an Amazon account and a streaming device or TV. Amazon Prime Video is available on almost all streaming devices like Roku, Amazon Fire TV, Chromecast. primevideo.com/mytv For this, you just have to go to Amazon   with the help of the amazon activation code. You can visit our website for details of the entire process. You can do this by installing the   primevideo.com/mytv Video application on your smart TV, or the digital media player or video game console connected to your TV by visiting the link provided by us in the de cription.
IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 09:33
On your mobile device or computer, go to primevideo.com/mytv Sign in to your Amazon account. primevideo.com/mytv Enter the code shown on your TV in to the Amazon website. Prime Video gives you two ways to instantly stream Videos on your Android TV device. primevideo.com/mytv Buy or rent your favorite titles or join Amazon Prime and get unlimited access to award-winning Prime Originals as well primevideo.com/mytv as thousands of movies and TV shows at no additional cost.

IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 09:33


Amazon Prime Returns & Replacements Manage Your Content and Devices Amazon Assistant Help English United States. primevideo.com/mytv Amazon Music Stream millions of songs: Amazon Advertising Find, attract, and engage customers: primevideo.com/mytv Amazon Drive Cloud storage from Amazon: 6pm Score deals on fashion brands: AbeBooks Books, art & collectibles: primevideo.com/mytv ACX Audiobook Publishing Made Easy: Alexa Actionable Analytics.

IP
mahi01
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 06Temmuz2020
Konum: İzmir
Gönderilenler: 763

Alıntı mahi01 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2020 Saat 09:34

Prime Video gives you two ways to instantly stream Videos on your Android TV device. primevideo.com/mytv Buy or rent your favorite titles or join Amazon Prime and get unlimited access to award-winning Prime Originals as well primevideo.com/mytv as thousands of movies and TV shows at no additional cost.More about Prime Video Unlimited FREE fast delivery, video streaming & more Prime members enjoy unlimited free, fast delivery on eligible items,  primevideo.com/mytv video streaming, ad-free music, exclusive access to deals & more.

IP

Sayfa   2 Sonraki >>
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,086 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası