Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Sakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: DİN EĞİTİMİ 2011 nisan vize quiz

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
keremmali
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 05Mart2009
Konum: Samsun
Gönderilenler: 0

Alıntı keremmali Cevapla bullet Konu: DİN EĞİTİMİ 2011 nisan vize quiz
    Gönderim Zamanı: 13Nisan2011 Saat 11:06

Din Eğitimi (quiz-vize soruları)

1-)Türkiye’de DKAB derslerinin hukuki statüsü ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Türkiye’den din dersinin zorunlu olarak okutulması uzun yıllar süren farklı tecrübelerin sonucudur.

Türkiye’de DKAB derslerinin hukuki statüsü anayasa ile belirlenmiştir.

Türkiye’deki DKAB derslerinin hukuki statüsünün Avrupa’da örnekleri yoktur.

Türkiye’de 1982 öncesinde farklı statüde din dersleri okutulmuştur.

 AİHM, DKAB dersinin hukuki statüsünü değil yeterince katılımcı ve eleştirel olmamasını eleştirmektedir.

 

2-)Aşağıdakilerden hangisi eğitimbilim yönü ağırlıklı bir din eğitimi için söylenemez?

Din eğitiminin belirli bir din ve coğrafya ile sınırlı olmayan bir bilimsel disiplin olması için bu niteliği önemlidir.

 Din eğitiminin, eğitim bilimleri içerisinde dünyada kabul gören bir akademik disiplin olmasına katkı sağlayacak niteliktedir.

 Kullandığı metotların objektif ve evrensel nitelikte olması bir bilim dalı olarak kabul edilmesini kolaylaştırır.

 Dini boyut önemsenmez.

 Eğitim bilimlerin metodolojisini önceler.

 

3-)Osmanlı döneminde devlet içerisinde dini ve ilmi örgütlenmeyi temsil eden kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Şeriye ve Evkaf Vekaleti

Sadrazamlık

Divan-ı Hümayun

Şeyhülislamlık

Diyanet İşleri Reisliği

 

4-)Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sunmuş olduğu hizmetlerden birisi değildir?

Yayın hizmetleri

İbadet ve cami hizmetleri

Din dersi müfredatın hazırlanması

Fetva hizmetleri

İrşad ve tebliğ hizmetleri

 

5-)Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Türkiye’de DKAB dersleriyle ilgili 2000 yılından sonra özellikle program geliştirme açısından önemli adımlar atılmıştır.

İlköğretim okullarında dördüncü sınıftan itibaren programda haftada iki saat yer alır.

1982 anayasası ile ilk ve ortaöğretim okullarında zorunlu hale getirilmiştir.

Öğrencilere İslam dinini benimsetmeyi amaçlar.

1990 yılından itibaren Hıristiyan veya Musevi öğrencilerin velileri başvurdukları takdirde bu dersten muafiyet hakları vardır.

 

6-)Osmanlıda medreselerin gerilemesi ile ilgili olarak hangisi daha doğru bir yargıyı ifade eder?

Osmanlıda askeri başarısızlıklar medrese sisteminin bozulmasının sonucudur.

Osmanlıda sadece medrese teşkilatı bozulmuştur

Osmanlıda medreselerin bozulması bir bütün olarak devlet sistemindeki bozulma ile birlikte değerlendirilmelidir.

Osmanlıda ilk bozulan kurum medrese olmuştur

Osmanlıda devlet sisteminin batılılaşması medreselerin bozulmasının bir sonucudur.

 

7-)I – İlim övülür ve önemi anlatılır

II – Öğrenciye ilmi nasıl kullanacağına dair öğütler verilir

III – Öğrencinin akademik başarıları aktarılır

IV – Hangi kitaplar için icazet verildiği belirtilir

V – İcazeti veren kurumun ve hocanın onayları bulunur 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri icazette bulunan unsurlardandır.

II - III – IV – V

I – II – III – IV

II – III

IV – V

II – III – IV

 

 

8-)Hangisi Kohlberg’in ahlaki gelişim kuramının özelliklerinden birisi değildir?

Bireyin hiyerarşik bir sırayla altı farklı ahlaki evreyi geçtiğini öngörür.

Teorinin geliştirilmesinde ahlaki muhakemeyi sorgulayan ikilemler kullanılmıştır.

Bireyin ahlaki gelişimi ile bilişsel gelişimi arasında paralellik kurar.

Ahlaki gelişim için bireyin katılımcı etkileşim ortamlarında bulunması önemser.

Ahlaki gelişim hayatın çeşitli dönemlerinde yaşanan karmaşalar sayesinde gerçekleşir.

 

9-)Piaget’in teorisinde organize olmuş davranış kalıpları olarak tanımlanan ve çocuğun çevreden gelen uyaranları anlamlı kılmak için kullandığı referans çerçevelerine ne ad verilir?

Biliş

Şemalar

Uyumsama

Cognition

Adaptasyon

 

10-)Hangisi din ve vicdan hürriyetinin bir sonucu olamaz?

İbadet etme, uygulama

Dini inanç veya kanaatlerini açıklama ve yayma

Farklı inançları dönüştürmek için gerektiğinde şiddet uygulama

İnancını öğretme

Bir dine veya inanca sahip olma

 

11-)Hangisi Kohlberg’in ahlaki gelişim kuramına yöneltilen eleştirilerden birisi değildir?

Demokratik liberalizmi en üst ahlaki aşama olarak sunması 

Gerçek davranışı gözlemekten çok, ahlaki muhakeme ile ilgilenmesi nedeniyle insanların düşündükleri ve söyledikleri ile yaptıklarının farklılık gösterebileceği gerçeği ile çelişmesi

Sivil itaatsizliği teşvik eden bir yaklaşım benimsemesi

Araştırmanın belirli ülkelerde yürütmüş olmasına karşın bulgularını tüm insanlara genellemesi

Ahlaki gelişimi insanın çocukluk döneminde yaşadığı birtakım olaylara takılıp kalan bir süreç olarak açıklaması.

 

12-)Hangisi Kohlberg’e göre gelenek öncesi düzeyde bulunan bir çocuktan beklenen tutum olamaz? 

Babasının vaat ettiği ödülü kazanmak için faydasını düşünmeden kitap okuma

İyilik yaptığı kişilerden karşılığını bekleme

Ana-babası kızmasın düşüncesiyle nazik davranma

Davranışların sonuçlarına göre karar verme

Kural ve kanunların işlevselliğini sorgulama

 

13-)Hangisi ahlaki gelişim süreci ile yakından ilişkili kavramlardan birisi değildir?

Karakter

Kişilik

Zekâ

Disiplin

Vicdan

 

14-)Aşağıdakilerden hangisi ergenlik öncesi çocuklara ALLAH kavramını öğretmede yanlış öğretici tutumudur?

ALLAH sevgisini öğretim faaliyetinin temel taşı yapmak.

Somuttan soyuta, kolaydan zora gitmek.

Çocukların sorularına sabırla ve hoşgörülü biçimde cevaplar vermek.

Çocuğun veya çevresindeki kişilerin yaşantısından ilgili örnekleri kullanmak.

Cennet ve cehennem örnekleri ile ALLAH’ın adaletini kavratmak.

 

15-)

I- Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin ilk ve ortaöğretimde okutulan zorunlu dersler arasında olmasını düzenlemesi

II- İmam hatip liselerini ortaöğretimde yer alan hem mesleğe hem de yükseköğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumları olarak tescil etmesi

III- İmam hatip liselerinin öğrenim sürelerini dört yıl olarak belirlemesi

1973 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 32. maddesinin önemi yukarıdakilerden hangisi ya da hangileridir?

Yalnız II

Yalnız I

II ve III

Yalnız III

I ve II

 

16-)Din eğitimi ve insan hakları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası uygulamalar göz önüne alındığında hangi düşünce savunulabilir görülmemektedir?

Din öğretiminde farklı grupların diğer din anlayışlarıyla bir araya gelmeden kendi daireleri içinde öğretim yapmaları karşılıklı hoşgörü ve anlayışı artırmaktadır.

 Din öğretimi aracılığıyla bir arada yaşama şuuruna katkı yapılabilir.

 Din öğretiminde zorunlu modelin insan haklarına saygılı, tüm vatandaşları kapsayan, kültüre dayalı bir model olması gerekmektedir.

 Dinler, toplumlarda var olan bir gerçekliktir ve benimsetilmeye çalışılmaksızın her vatandaşın bu konuda bir kültüre sahip olması istenir.

Din dersinde bir din veya mezhep esas alınıp benimsetilmeye çalışılırken diğer din ve mezhep mensupları veya inanmayanlar bu derse girmeye zorlanıyorsa, bu din ve vicdan özgürlüğü açısından problem oluşturmaktadır

 

17-)I- Zorunlu eğitimin kesintisiz sekiz yıla çıkarılması

II- Yükseköğretime geçişte katsayı sisteminin getirilmesi

III- Din görevlilerine ihtiyacın azalması

1998 yılından sonra İmam Hatip Liselerinin öğrenci sayılarının azalmasında yukarıdaki nedenlerden hangisi ya da hangilerinin etkisi vardır?

II ve III

Yalnız II

I, II ve III

I ve II

Yalnız I

 

18 ) Cumhuriyetin ilk yıllarında okullardaki din dersleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Lise ikinci kademede din dersleri 1930 yılına kadar devam etmiştir.

1924 İlkokul programında Kur'an-ı Kerim ve Din dersleri 2, 3, 4 ve 5. sınıflarda haftada ikişer saat yer almıştır.

Lise programlarının birinci devresinin 1. ve 2. senelerinde (bugünkü ilköğretim 6 ve 7. sınıflar) Din Bilgisi" adıyla birer saat din derslerine yer verilmiştir.

Şehir ilkokullarındaki din dersleri 1927-1928 eğitim-öğretim yılından itibaren, 3, 4 ve 5. sınıflarda birer saat yer almıştır.

Okullardaki din dersleri 1933’ten itibaren -1939’a kadar köy okulları hariç- öğretimin hiçbir kademesinde 1949 yılına kadar yer almamıştır.

 

19 )Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cumhuriyet dönemindeki tarihçesiyle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.

Anayasa'nın 136. Maddesi, 1961 Anayasası'ndakilere ek olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na "milletçe dayanışma ve bütünleşme" görevini de yüklemiştir.

1925 tarihli 677 sayılı kanun gereğince tekke ve zaviyelerin kapatılması sonucu, Diyanetin bu yerlerin yönetimi ve buralarda görevli şeyhler ve diğer hizmetlerle ilgili yetkileri ortadan kalkmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı halen 1965 yılında yapılan ve 13 maddesi iptal edilmiş bir yasayla yönetilmektedir.

1931 yılında cami ve mescitlerin idaresi ile din görevlileri, Vakıflar Umum Müdürlüğü'ne devredilmiş, bu durum 1965 yılına kadar devam etmiştir

1965 tarihli 633 sayılı Kanun ile önceki hukuki statüden farklı olarak İslam dininin ‘ahlak’ konularında da toplumu aydınlatmak görevi Diyanete verilmiştir.

 

20 ) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü ile ilgili maddelerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Bu maddelere göre herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı vardır.

Bu hak din ya da inancını değiştirme özgürlüğüyle, din ya da inancını tek başına veya topluca ve açık ya da özel olarak ibadet, öğretme, uygulama ve gözetme yoluyla açıklama özgürlüğünü de kapsar.

Devlet eğitim ve öğretim ile ilgili üzerine aldığı görevleri yerine getirirken, anne ve babaların çocuklarına kendi dini ve felsefi inançlarına uygun olan bir eğitim ve öğretimin verilmesini isteme haklarına saygı gösterir.

Din ve inancını açıklama özgürlüğü sınırsız bir özgürlük değildir.

Türkiye bu maddeleri koşulsuz kabul etmiştir.

 

21-)I- Bireyin davranışlarında amaçlanan yönde değişiklik meydana getirilmesi

    II- Bireyin davranışındaki değişikliğin kendi yaşantıları yoluyla gerçekleşmesi

    III- Planlı ve programlı bir süreç olması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, yapılan eğitim tanımlamalarının ortak özelliklerindendir?

Yalnız I

I, II ve III

Yalnız III

I ve III

II ve III

 

1-)Hangisi ahlak kavramı ile ilgili yanlış bir yargı belirtmektedir?

Ahlâkın; bilişsel, davranışsal ve duygusal olmak üzere üç temel yönü vardır.

Ahlak kavramı etik ile eş anlamlı kullanılır.

Ahlak iyi-kötü konularında bilinçli yargılama ve karar vermeyi sağlayan bilişsel yapıdır.

Ahlak birey davranışları arasında istemli ya da istemsiz ayrımı yapmadan onları yargılar.

Ahlak kişilerin toplumda uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallarıdır.

 

2-)Aşağıdakilerden hangisi DKAB derslerine yöneltilen eleştirilerden birisi değildir?

DKAB derslerinin yeterince eleştirel, objektif ve çoğulcu olmaması

Devlet okullarında zorunlu din derslerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olması

İslam dininin Anadolu’ya özgü farklı bir yorumu olarak değerlendirilen Aleviliğin DKAB programlarında yeterinde yer almaması

Zorunlu din derslerinin din ve inanç özgürlüğünü hiçe sayması nedeniyle laiklik ilkesine aykırı olması

Anayasada DKAB dersinin bir kültür dersi olarak öngörülmesine rağmen din eğitimini içeren bazı unsurlar barındırması

 

3-)I- Eğitim sistemi içerisindeki din eğitimine son vermiştir.

II- 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan bir kanundur.

III- Kanun orta ve yüksek öğretim düzeyinde mesleki din eğitimi yapılmasını emreden hükümler içermektedir.

IV- Halen yürürlükte olan ve 1982 Anayasasının 174. maddesi ile de güvence altına alınan bir kanundur.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I ve II

II, III ve IV

III ve IV

Yalnız II

I, II ve IV

 

4 )Hangisi ahlaki yeteneğin kaynağına dair görüşlerden değildir? 

Kişisel gelişimi modellemeye dayalı öğrenmelerle açıklayan sosyal öğrenme kuramı

Rousseau’nun asil yabani fikrine dayanan doğuştan masumiyet düşüncesi

Bireyin doğuştan iyi veya kötüye yönlendirilebilecek bir fıtratla doğduğunu belirten Kur’an düşüncesi.

Bireyin doğuştan ne iyi ne de kötü herhangi bir eğilim getirmediğini belirten tabula rasa (boş levha) düşüncesi

İnsan doğuştan bencillik, saldırganlık ve cinsellik ile ilgili negatif eğilimlerle doğduğunu belirten psikanaliz yaklaşım

 

5-)Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet tek parti döneminde (1923-1946) din eğitimi uygulamaları açısından birçok sorun yaşanmasının nedenlerinden birisi değildir?

Aşırı seküler anlayışın bazı elitler üzerindeki tesiri

Halkın devlet tarafından sunulan din eğitimini kabul etmemesi

Devletin laik niteliğinin din eğitimi ve hizmetleri sunmaya engel olduğu anlayışı

Ulus devlet inşa sürecine geleneksel din anlayışının zarar verebileceği endişeleri

Pozitivist düşüncenin etkin olması

 

6-)Günümüzde din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin ilk ve ortaöğretimde okutulan zorunlu dersler arasında olmasının en büyük hukuki dayanağını aşağıdakilerden hangisidir?

1980 Anayasasının 24. maddesi

Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 12. maddesi

Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 32. maddesi

İlk ve ortaöğretim Temel Kanunu

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

 

1-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda medreselerin gerilemesinin temel sebeplerinden birisi olarak söylenemez?

  Modern tarzda eğitim yapan okulların açılması 

  Öğrenci isyanları sonucunda halk nazarındaki itibarını kaybetmesi 

  Arapçanın araç ilim olmaktan çıkıp amaçsallaştırılması 

  İyi medreselerin belirli merkezlerde toplanmış olması 

  Görevlendirmelerde liyakatin gözetilmemeye başlanma

 

2-Hangisi Osmanlının son dönemlerinde kurulan mektepler ve medreseler ile ilgili yanlış bir yargıdır?

  Mektepler devlet tarafından açıldığı gibi azınlıklar ve batılı ülkeler tarafından da açılmıştır. 

  Mektepler medreselerden farklı olarak eğitim bakanlığına bağlıdır 

  Mektepler bürokrasiye eleman yetiştirme yanında ziraat, ticaret gibi mesleğe yönelik eğitim de yapmıştır. 

  Mektepler tama

 

3-Aşağıdakilerden hangisi formal eğitim için söylenemez?

  Planlı ve programlıdır, varılmak istenen hedefler belirlidir. 

  Eğitimin amaçları profesyonel kişiler eliyle geliştirilmeye çalışılır. 

  Olumlu davranışların kazandırılması esastır. 

  Yer, mekan veya eğitimin gerçekleştiği ortam belirli değildir. 

  Profesyonelce hazırlanmış eğitim araç ve gereçleri kullanılır.

 

4-

I- Din eğitiminin ilahiyat ya da eğitim bilimle ilişkilendirilmesi

II- Örgün veya yaygın din eğitimi alanlarından birinin ön plana çıkarılması

III- Din eğitimine yüklenen amaçların aynı olması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri din eğitimi kavramının tanımlanmasındaki farklılaşmanın nedenlerinden sayılabilir?

I ve III

I II ve III

II ve III

I ve II

Yalnız I

 

5- Türkiye’de din eğitiminin üniversite çatısı altında müstakil bir bilim dalı olması ne zaman gerçekleşmiştir?

1980 ihtilal sonrası yüksek din öğretiminin yeniden şekillendirilmesi sırasında

 

6-Piaget’in bilişsel gelişim teorisi eğitim alnına uygulandığında aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?

Öğrencilerin olaylar ve nesnelerle etkileşim kurabilmesi için öğrenme süreçlerine etkin biçimde katılması sağlanmalıdır.

Öğrenme yaşantıları çocuğun içinde bulunduğu gelişim evresinin bilişsel özelliklerine uygun olarak düzenlenmelidir.

Eğitim yaşantıları hayattan ayrı olarak prog

 

7-Hangisi Piaget’in bilişsel gelişim teorisinde somut işlemler döneminin özelliklerindendir? 

Nesne devamlılığının kalıcılığı bu dönemde kazanılmaya başlanır.

Genelleme, analoji, tümevarım ve tümdengelim gibi analitik düşünme becerileri etkileşim kurulan çevrelerin yeterliliğine bağlı olarak en üst düzeyde gelişmiştir

Çocuklar bu dönemde mantıksal kuralları ve sınıflandırmaları sadece somut olay ve objelere uygulayabilmektedir. 

 

8-Aşağıdakilerden hangisi İslam eğitim tarihi açısından yanlış bir yargı ifade etmektedir?

  İlk dönemlerde İslam eğitim tarihi İslam’ın tebliği süreci ile yakından ilişkilidir. 

  İslam eğitim tarihi kurumları ve özellikleri yönünden birbirinden farklı dönemleri içine alır. 

  İslam eğitim tarihi sadece İslami ilimlerin öğretildiği bir süreci ifade eder. 

  İslam eğitim tarihi Hz. Muhammed’e tebliğ görevinin verilmesi ile başlayan bir süreçtir. 

  İslam eğitim tarihi genel eğitim içinde belli coğrafya ve dönemde yapılan eğitimi ifade eder. 

 

9-Hz. Muhammed dönemi eğitim faaliyetleri açısından hangisi doğru değildir?

İlk dönem Müslümanlar arasında eğitim faaliyeti olarak Kur’an’ın yazımı ve öğretilmesi önemli yer tutardı.

İslam’ın ilk yayıldığı coğrafyada okuryazarlık oldukça yaygındı.

Kur’an birçok ayetle eğitim öğretimi özendirmiştir.

Hz. Muhammed eğitimi teşvik etmiştir.

İlk Müslümanların yaşadıkları coğrafyada kurumsallaşmış bir eğitimden söz edilemez.

 

 

10- Aşağıdakilerden hangisi Türkçede eğitim kavramına karşılık gelecek şekilde kullanılan kavramlardan birisi değildir?

  Maarif 

  Tedrisat 

  Talim 

  Malumat 

  Terbiye 

 

11- Kavram, beceri, düşünce ve tutum gibi öğrenmelerin tümünün sosyal çevreden geldiğini belirten ve bilişsel gelişimi ağırlıklı olarak sosyal etkileşime dayalı öğrenmelerle açıklayan düşünür hangisidir?

Elkind

Jerome Bruner

Goldman

Lev Vygotsky

Jean Piaget

 

12-Hangisi bilişsel gelişimi doğru tanımlar?

Motor öğrenmeler sonucu ortaya çıkan davranış değişikliklerine bilişsel gelişim denir.

Düşünme, anlama ve kavrama yeteneğinde ortaya çıkan gelişmelere bilişsel gelişim denir.

Çocukta olgunlaşmaya bağlı olarak meydana gelen duygusal gelişime bilişsel gelişim denir.

Çocuğun öğrenmeler sonucunda edindiği yeni yeteneklere bilişsel gelişim denir.

Bireyin yeni durumlara adaptasyonunu sağlamak için geliştirdiği öğrenme yeteneğidir.

 

IP
keremmali
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 05Mart2009
Konum: Samsun
Gönderilenler: 0

Alıntı keremmali Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 13Nisan2011 Saat 11:07
arkadaşlar tekrar düzenledim genelde aynı sorular çıkıyor gibi...kolay gelsin

IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,070 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası