Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Sakarya İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: KURAN TERCÜME TEKNIKLERI

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
muallim sani
Aktif Üye
Aktif Üye


Kayıt Tarihi: 12Ocak2010
Gönderilenler: 108

Alıntı muallim sani Cevapla bullet Konu: KURAN TERCÜME TEKNIKLERI
    Gönderim Zamanı: 13Nisan2011 Saat 00:40

 

 

KURAN TERCÜME TEKNİKLERİ

1 )Aşağıdakilerden hangisi tercümenin sözlük manaları arasında yer almaz?


 
Bir sözü, kendi dilinden başka bir dile tefsir edip açıklamak
 
Kendisine ulaşılmayan kişiye bir sözü tebliğ etmek
 
Bir eserin bölüm başlıklarını düzenlemek 
 
Bir sözü, söylendiği dilde tefsir edip açıklamak
 
Sözün ulaşmadığı kimseye onu ulaştırmak

2 ) I. Okuyucuyu metnin lisanının anlam kazandığı canlı konuşma ortamına götürmek
     II. Metni okuyucunun dil dünyasına getirmek
    III. Metnin dil dünyası ile okuyucunun dil dünyası arasında aracılık yapmak
Tercüme ile özgün metin arasındaki dilsel ilişki bakımından, tercüme ameliyesi ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

I, II ve III
 
Yalnız I
 
Yalnız II
 
I ve II
 
II ve III
3 )
Kainat içerisinde en şerefli varlık olarak yaratılan insana ALLAH tarafından verilen ve onu diğer yaratılmışlardan ayıran en üstün iki vasıf aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Akıl ve Dil
 
İşitme ve Tatma
 
Akıl ve İşitme
 
Dil ve Dokunma
 
Dil ve Görme

5 ) Mu’cize ile ile ilgili söylenen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Peygamberlere, insanların inanmalarını sağlamak için mu’cizeler verilmiştir.
 
Kur’ân mu’cizesi, kıyamete kadar devam edecek ebedî bir mu’cizedir.
 
Bütün peygamberlerin mucizeleri hissidir (sadece bulundukları döneme hitap eden özellikler içerir).
 
Mu’cizelerin en büyük özelliği, peygamberi davasında haklı çıkarmak, onu te’yit etmektir.
 
Her peygamber, kendi dönemindeki insanlar arasında yaygın olan ve rağbet gören hususlarda mu’cizeler serdetmiştir

6 )
Hz. Peygamberin davet mektuplarını gönderdiği sahabeler ve gittikleri ülkeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

Bizans Kralı Heraklius-Hatib b. Ebi Beltaa
 
Mısır hükümdarı Mukavkıs-Huzeyfetu’s-Sehmî
 
İran Kralı Kisra-Dihyetu’l-Kelbî
 
Habeşistan kralı Necaşî-Amr b. Umeyye ed-Damrî
 
Bizans Kralı Heraklius-Huzeyfetu’s-Sehmî


 

7 ) Namazda Kur’ân’ın tercümesinin okunmasıyla ilgili aşağıdaki mezhep görüşlerinden hangisi doğru değildir? 
Arap dilinin dışında bir lisanla Kur’ân’ın kıraati caiz değildir.
 
Kur’ân’daki bir lafız Arapça bir lafızla değiştirilirse de kıraat caiz olmaz. 
Fatihayı Arapça okumaktan aciz kalan kimsenin güzel eda eden birine uyması vacip olur.
 
Arapça okumaya güç yettiremeyen herkes Kur’ân’ı kendi diliyle okuyabilir.
 Arapçanın dışında bir dilde kıraat kâfi değildir, kıraat yerine geçemez.

8 ) Hz. Peygamber devrinde Kur’ân’ın tercümesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Hz. Peygamberin davet mektuplarını götüren elçiler muhtemelen mektuplarda geçen ayetleri tercüme etmişlerdir.
 
Hz. Peygamber kendisine müracaat eden yabancılar için Kur’ân’ın tercüme edilmesini istemiştir.
 
Ca’fer b. Ebi Talib’in Necaşî’nin huzurunda okuduğu ayetler tercüme edilmiş olabilir.
 
İranlı bazı Müslümanlar Selman-ı Farisî’den Fatiha sûresinin Farsça tercümesini yazmasını istemeleri üzerine o, Fatiha’yı Farsçaya tercüme etmiştir.
 
Şayet cinler Arapça konuşmuyorlarsa Hz. Peygamberden dinledikleri Kur’ân’ı kavimlerine tercüme etmişlerdir.

9 ) Hz. Peygamberin çevredeki hükümdarlara gönderdiği elçiler ve davet mektuplarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Yapılan bu tercümeler modern tercüme akımına başlangıç teşkil etmesi ve kaynaklık yapması açısından önemlidir.
 
Elçiler gönderildikleri milletin dilini ve o muhiti biliyorlardı.
 
Elçilerce yapılan tercümeler ileride Kur’ân’ın tercümesi hareketini tasvip edenler tarafından delil olarak kabul edilmiştir.
 
Yapılan bu davetlerin hepsine müspet cevap verilmiştir.
 
Elçiler tarafından yapılan tercümeler şifahi ve irticalidir, yazıya geçirilmemiştir. 
10 )
Elmalılı, “Besmele” ile ilgili verdiği meâllerden hangisini tercih etmektedir?


Rahmân, Rahim ALLAH ismi ile
 
Besmeleyi terceme etmeye kalkışmayıp, her zaman aslına göre söylenmeli
 
Rahmân Rahim olan ALLAH adına
 
Rahmân-ı Rahîm olan ALLAH ismi ile
 
Çok merhamet edici bir Rahmân olan ALLAH’ın ismi ile

 

11 )
وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ Ayetinde altı çizili kelimenin önünde hazfedilen (zikredilmeyen) harf aşağıdakilerden hangisidir.


 
و
 
كى
 
ان
 
ل
 


12 )“…وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ” âyetindeki altı çizili cümlenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
Büsbütün eli açık da olma 
  Elinin içindekini gösterme 
  Cimri olma 
  Savurgan ol 
  Elini boynuna bağlama 

13) İ’caz ve mucize ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?  İ’caz, bir kimsenin aczini ortaya çıkarmak, birini aciz kılmak demektir. 
  İ’caz, aciz bulmak manasına gelir. 
  İ’caz, if’âl vezninde bir masdardır. 
  İ’caz, za’f mânâsına gelen a’cz kökünden türemiştir. 
 
İ’caz masdarı ile mu’cize kelimeleri Kur’ân’da birkaç ayette geçmektedir

14 )Kur’ân meâlleri arasındaki eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?


İzmirli İsmail Hakkı, Yeni Meâlli Türkçe Tefsir 
  Ömer Rıza Doğrul, Tanrı Buyruğu 
  Debbağzâde Âyıntâbi Muhammed et-Tefsirî, Terceme-i Tefsîr-i Tibyan 
  İsmail Ferruh, Tefsîr-i Mevâkib/Terceme-i Tefsîr-i Mevâhib 
  Hasan Basri Çantay, Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerim

15 )“Lafzî yahut manevî bir karîne (sebep, ipucu) bulunmasıyla ibareden bir harfin, kelimenin veya cümlenin eksiltilmesine  ………… denir.   
İ’caz
   
Kasr
   
Hasr
   
Hazif
   
Mucize

I.Bu dönemde Kur’ân’ın tamamını ihtiva eden tercümelerin sayısı azdır.
II. XIX. Yüzyılda neşredilen tercümelerin tamamı Tanzimatın ilanından (1839) öncedir.
III. Bu eserlerin Türkçeleri, oldukça ağır ve ağdalıdır.
IV. Kur’ân’ın tamamını ihtiva eden tercümelerin hepsi de bir tefsir içerisinde yer almaktadır.
 
XIX. Yüzyılda neşredilen Türkçe Kur’ân tercümeleri ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden doğru olanlar hangi şıkta verilmiştir?


 
I, III ve IV
 
Yalnız I
 
II ve IV
 
Yalnız II
 
I, II veIII

17 ) Tercüman ve mütercim ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
    

Mütercim, konuşulanları anında çeviren kişidir.
Tercüman kelimesi
ترجم fiilinden türemiş bir ism-i fâildir.
 Mütercime “dil tefsircisi” de denilebilir.
 
Mütercim, yazılı bir metni bir dilden başka bir dile yazıyla aktarır.
 Tercümân, çeviri işini yazılı olarak yapar.

18 )tercümenin şartlarından değildir?

Tercüme edilen metin diğer dile akıcı bir üslupla aktarılmalıdır.
 Tercümede her iki dildeki zamir ve bağlaçlar arasında uyum bulunmalıdır.
 Mütercim dilin kendine has hususiyet ve üsluplarını kavramalıdır.
 Mütercim her iki dilin kurallarını bilmelidir.
 Tercüme asılla bütünleşebilmelidr

 Düzenleyen muallim sani - 16Nisan2011 Saat 23:44
IP
muallim sani
Aktif Üye
Aktif Üye


Kayıt Tarihi: 12Ocak2010
Gönderilenler: 108

Alıntı muallim sani Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 16Nisan2011 Saat 23:32

19 )Meallerdeki parantez içi açıklamaların sebeplerinden en önemlisi ……..  üslûbudur.


 
Türkçe’nin gramerinin farklı oluşu
 
Tekrar
 
Hazf
 
Anlatım
 
Tercümenin zorluğu

20) “….وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا” âyetindeki altı çizili cümlenin en uygun meali aşağıdakilerden hangisidir?


 
son derece pişman olduklarında
 
Ellerindeki düşürüldüğü vakit…
 
ellerini dizlerine vurup da,
 
ellerine düşürüldüğünde
 
başları elleri arasına düşürüldü

 

21) “…. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ” Ayetinde altı çizili kelimenin önünde hazfedilen (zikredilmeyen edat aşağıdakilerden hangisidir

ف                ان         ما           ل

22
)“Lafzî yahut manevî bir karîne (sebep, ipucu) bulunmasıyla ibareden bir harfin, kelimenin veya cümlenin eksiltilmesine  ………… denir.


 
Hazif      Mucize      Kasr     İ’caz     Ha

 

 

23 )“….وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ” âyetindeki altı çizili kısmın en isabetli çevirisi aşağıdakilerden hangisidir.


 
“……ve anı bir on ile temamladık”
 
“….
ve ona bir on gece daha katdık.
 
. “….ve ona bir on daha ekledik”
 
“Ve onu on geceye tamamladık”
 
“… ve onu bir on gün ile tamamladık"

 

 

IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,078 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası