Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Sakarya İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: TASAVVUF II

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
muallim sani
Aktif Üye
Aktif Üye


Kayıt Tarihi: 12Ocak2010
Gönderilenler: 108

Alıntı muallim sani Cevapla bullet Konu: TASAVVUF II
    Gönderim Zamanı: 12Nisan2011 Saat 18:15

Tasavvuf II Sınav Soruları

1) '' Osmanlı Devletinin ilk kuruluşunda medresenin yanında bir de tekkenin tesis edilmesi, diğer bir ifadeyle Dursun Fakih'in yanında bir de mutasavvıfın bulunması, devletin tasavvuf ve tarikatlara verdiği önemi göstermesi bakımından dikkat çekicidir.''
Bu dönemde Dursun Fakih'le birlikte ismi anılan mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?


Şeyh Muhlis Baba
Elvan Çelebi
Şeyh Edebali
Baba İlyas Çelebi
Şeyh Aşık Paşa

2 )
Tekkelerin Edebiyat Fakültesi olarak nitelendirilmesi ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
 
Tekkeler Edebiyat alanında İsmâil Dede Efendi gibi bir dâhî yetişmiştir.
 
Tekke Edebiyatı, genellikle hece veznini kullanan mutasavvıflarca temsil edilmiştir ki, bunlara örnek olarak; Yunus Emre, Eşrefoğlu Rûmî, Hacı Bayram Velî, Üftâde, Aziz Mahmud Hüdâyî ve Erzurumlu İbrahim Hakkı’yı verebiliriz.
 
Tekkeler şiirde ve edebiyatta en mühim simaların yetiştiği mekânlar olmuşlardır.
 
Tekke edebiyatında konu olarak genellikle, ALLAHın birliği yani Tevhid, Hz. Peygamber sevgisi, seyr u sülûk esasları, ahlaki umdeler ve aşk gibi konular en çok ele alınan mevzular olmuştur.
 
Tekkelerden Divan edebiyatı mensubu şairler de yetişmiştir. Bunlara da örnek olarak; Şeyhî, Nev'î, Atâyî, Nef'î, Nizamî, Nailî, Nâbî, Fuzûlî, Bakî, Nahîfî, Neşâtî, Fasîh, Hayretî, Yenişehirli Avnî ve Şeyh Galip Dede gibi meşhur divan şairlerini örnek olarak verebiliriz.

3 ) Tarikatların sosyal faaliyetleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
 

Tarikat mensuplarının bir çok iç savaş ve çekişmelerde halklar arasında arabulucu rolü oynamaları.
 
İslam diyarlarının işgale uğraması veya düşman saldırılarına maruz kalması sırasında tarikat erbabının direniş ve yurdu düşmana karşı savunması.
 
Seyyah dervişler vasıtasıyla İslam’ın diğer Müslüman ülkelere yayılması.
İslam mücahitlerinin ulaşamadığı uzak diyarlara İslam’ın yayılması.
 

İslam mücahitlerince fethedilen toprakların İslamlaştırılması ve bu topraklarda yaşayanların gönüllerinin İslam’a ısındırılması.

4 ) Tekkelerin sosyal fonksiyonları bağlamında bazı tekkeler “Tecrit Yeri” vazifesi yapmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu tekkelerden biridir?
 
Üsküdar Karacaahmet Tekkesi
 
Üsküdar Nasuhî Efendi Tekkesi
 
Üsküdar Cüzzamlılar Tekkesi
 
Üsküdar Miskinler Tekkesi
 
Aksaray Olanlar Tekkesi

5 ) Aşağıdaki kavramlardan hangisi Tasavvuf tarihinde tekke için kullanılan isimlerden değildir?
 
Asitane
 
Zaviye
 
Savmaa
 
Ribat
 
Küveyr


6 )
Aşağıdakilerden hangisi tekelerin sosyal faaliyetlerinden biri değildir

 
İmaret
 
Mektep
 
Mescid ve Cami
 
Kervansaray
 
Hapishane


7 ) Aşağıdakilerden hangisi Bayramiliğin özelliklerinden biri değildir

 
Bayramî silsilesi, Hamîdüddîn Aksarayî’ye bağlı olarak, Halvetiyye ve Nakşibendiyye silsilelerine ulaşır.
 
Bayramiyye’de irşad usûlü, esmâ zikrine dayanır.
 
Bayramî tacı başlangıçta on iki dilimli iken, bizzat Hacı Bayram Velî tarafından altı dilimli beyaz çuhaya dönüştürülmüştür. Tacın boyu, başlangıçta namazda sütrelik edecek kadar uzun iken sonraları kısaltılmıştır. Tacın tepesinde birbirinin içinde bulunan ve “gül” denilen üç daire, tevhidin üç mertebesine işaret eder.
 
Hacı Bayram-ı Velî’nin vefatından sonra tarikat, Şemsiyye (Akşemseddin ve Melâmiyye Dede Ömer Sikkînî) adlarında iki kola ayrılmıştır.
 
Anadolu dışında Balkanlara da yayılan Bayramiyye, Halvetiyye ve Nakşibendiyye izleri taşır.

8 ) Aşağıdakilerden hangisi Nakşbendiliğin özelliklerinden biri değildir?
 
İlk sekiz düsturu Abdülhâlık Gucduvânî tarafından tanzim edilen on bir esas, Nakşibendiyye’de tasavvufî eğitimin temel unsurları olarak kabul edilir.
 
Nakşibendiyye’nin faaliyet gösterdiği bölgelerden birisi de Anadolu ve Balkanlar’dır. Ahrâriyye ve Müceddidiyye’nin yanı sıra “Kâsâniyye” de bu bölgelerde faaliyette bulunmuştur.
 
Nakşibend’in vefâtından sonra halifeleleri Hâce Muhammed Pârsâ (ö.1419), Hâce Alâeddin Attâr ve Mevlânâ Yâkub Çerhî (ö.1448) tarikatı yayan önemli mutasavvıflardır.
 
Muhammed Bahâeddin Nakşibend’in şeyhleri, sesli (cehri) zikri tercih ettikleri halde kendisi sessiz (hafi) zikri tercih etmiştir.
 
Nakşibendiyye’nin önemli bir esası “Devran”dır.

9 ) Bahâeddin Nakşibend ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır
 

Nakşibendiyye’nin kurucusu Muhammed Bahâeddin, Buhârâlı olduğu için “Buhârî” nisbesiyle ve küçüklüğünde babası ile birlikte nakışçılık yaptığı için “Nakşbend” lakabıyla anılır. Bu lakaba nispetle kurduğu tarikata da “Nakşibendiyye” denilmiştir.
 
Hâce Muhammed Bahâeddin, müritlerine dinî kaidelere uymayı, takvayı ve azimetle amel etmeyi ısrarla tavsiye eder; velîlik derecelerine bu şekilde ulaşılabileceğini söylerdi.
 
Bahâeddin Nakşibend’in kendisinden çok önce vefat etmiş olan Alâeddin Attâr tarafından da manen yetiştirildiği kabul edilir.
 
Muhammed Bahâeddin, 1318’de Buhara yakınlarındaki Kasr-ı Hinduvân’da (Kasr-ı Ârifân) dünyaya geldi.
 
Muhammed Bahâeddin Nakşibend, kendisine silsilesini soran bir kişiye “Silsile ile kimse bir yere ulaşamaz” demiş ve asıl olanın sadakat ve samimiyet olduğunu vurgulamıştır

10 )
Aşağıdakilerden hangisi Mevleviliğin özelliklerinden biri değildir?
 
Mevleviyye, şubesi olmayan bir tasavvuf yoludur. Sadece “veled” ve “şems” meşrepleri vardır.
 
Mevlevî yolunun en önemli iki özelliği “sema” ve “çile”dir.
 
Mevleviyye’de çile (halvet), 100 gündür. Çileye giren bir Mevlevî dervişi, bu süre içinde tekkede bulunmak zorundadır, orayı izinsiz terk edemez.
 
Mevleviyye, XIII. yüzyılın sonlarında Konya’da, Mevlânâ Celâleddin Rumî adına oğlu Sultan Veled tarafından tesis edilmiş bir tasavvuf yoludur.
 
Mevleviyye, idari merkez Konya’da kalmak şartıyla, Fatih Sultan Mehmed döneminde İstanbul’a giren ilk tarikatlardan birisidir.


11 ) Bedeviyye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
Bedevî hırkası ile tarikatın alem ve sancağı kırmızıdır.
 
Bedeviyye, Ahmed el-Bedevî (ö. 675/1276) tarafından kurulan ve daha çok Mısır’da yaygın olan bir tarikattır.
 
Bedeviyye’nin Mısır kültüründeki yeri, Bektaşîliğin Anadolu ve Rumeli’deki tesirine benzetilebilir.
 
Bedeviyye Mısır dışında da bir çok ülkede özellikle Hindistan’da yaygınlık kazanmıştır.
 
Tarikat silsilesi Hasan-ı Basrî vasıtasıyla Hz. Ali’ye ulaşır

12 )  Aşağıdakilerden hangisi XVI-XIX. Asırlarda belli başlı tasavvufî olaylardan biri değildir?
 
XVII. yüzyılda medreselerle birlikte tekkelerin de gerilemeye başladığı görülmekte, ehil olmayan bazı kişilerin şeyh oğlu olmak avantajı ile tekkelere postnişin olarak tayin edildiğine sıkça rastlanmaktadır.
 
XVIII. yüzyılda gerileyen tekke ve medrese eğitimine rağmen, Bursalı İsmail Hakkı ve Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi iz bırakan iki büyük mutasavvıf yetişmiştir.
 
Kadızâdeler ile Sivâsîzâdeler arasındaki fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıkları zaman zaman tartışmalara neden olmuştur.
 
Yeniçeri Ocağı’nın 1838 yılında kaldırılması üzerine, Bektaşî tekkeleri de kapatılmış ve şeyhliklerine Nakşî, Kâdirî ve Mevlevî halifeler tayin edilmiştir.
 
XVI. yüzyıl Osmanlı ülkesinde düşünce hürriyetinin bir meyvesi olarak İbnü’l-Arabî’nin Şeyhü’l-İslâm İbn Kemal fetvasıyla aklan¬masından sonra özellikle şiir ve edebiyatta “vahdet-i vücud” fikrinin yaygınlaştığı yıllardır.

 

13 )Aşağıdakilerden hangisi Halvetiyye’nin kollarından biri değildir?

Şemsiyye-Şemseddin Ahmed Sivâsî (ö.1597)
 
Kâsâniyye: Ahmed Kâsânî (ö.1542)
 
Ahmediyye-Ahmed Şemseddin Marmaravî (ö.1504)
 
Cemâliyye-Cemâl Halvetî (ö.1493)
 
Rûşeniyye-Dede Ömer Rûşenî (ö.1486)

 

 

14 )Şazaliyye tarikatı hakkında yanlış tır?

Mensup olduğu ailenin nesebi Hz. Hasan’a ulaşır.

Nisbesini irşad faaliyetine başladığı İfrîkıye’deki Şâzile (Şâzele) beldesinden alır.

Şâzelî, İstanbul halk folkloründe fırıncıların pîri olarak kabul edilmiştir. Eski İstanbul’da birçok fırında, “Her sabah besmeleyle açılır dükkânımız; Hazret-i Şâzelî’dir pîrimiz üstâdımız” levhası asılı bulunurdu
 

Ebü’l-Hasen eş-Şâzelî, 593 (1197) yılında Kuzey Afrika’nın en batısında yer alan Sebte (Ceuta) şehri yakınlarındaki Gamâre’de doğdu.
 

Şâzelî eser telif etmemekle birlikte Hakîm et-Tirmizî’nin Hatmü’l-evliyâ’, Ebû Tâlib el-Mekkî’nin Kûtü’l-kulûb, İmam Gazzâlî’nin İhyâ’u ‘ulûmi’d-dîn, Kuşeyrî’nin er-Risâle…gibi kitaplara özel ilgi gösterdi ve bunları derslerinde şerhetti.


15 ) Mevlevilik hakkında hangisi yanlış?

Mevlânâ, babasının vefatından sonra eğitimine dokuz yıl kadar Seyyid Burhaneddin Muhakkık Tirmizî’nin gözetiminde devam etti.
 
Mevlânâ, Muhakkık Tirmizî’den sonra Şems-i Tebrizî ile tanıştı.
 
Mevleviyye’nin kurucusu Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî, Belh şehrinde dünyaya geldi.
 
Mevlânâ, Zerkûbî’nin ölümünden sonra Sultan Veled ile aynı sohbeti devam ettirmeye çalıştı.
 
Mevlânâ, Şems’den sonra sevgi ve muhabbetini Selahaddin Zerkûbî’ye hasretti ve onunla teselli buldu.

16 )Aşağıdakilerden hangisi Yeseviyye’nin özelliklerinden biri değildir?
 

Yeseviyye’de halvet uygulaması önem arz eder ve kendine has bir usûlü vardır.
 
Mürid hiçbir zaman kimseyi şeyhinden üstün bilmemeli ve ona mutlak teslim olmalıdır.
 
Şeyhlerin, özellikle şeyhinin sırlarını ve kerametlerini muhafaza etmek ve onları ifşa etmemek.
 
Yeseviyye’de bir sâlikin kemâl sahibi olmayı arzulaması, Cenâb-ı Hakk’a ulaşmayı istemesi (vuslat), korku ve ümit arasında bir halde olması ve zikre devam etmesi gerekir.
 
Yeseviyye’de zikir hafî olup “hatme” adıyla anılır.

 

17 )Halvetiyye ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?


Halvetiyye’de seyru sülûk yedi isimle (lâ ilâhe illallah, ALLAH, hû, hak, hay, kayyûm, kahhâr) yapılır.
   
Haftanın belli günlerinde Halveti tekkelerinde sesli olarak topluca icra edilen zikre “sema” ve “hatm-i hâce” gibi isimler verilir
   
Tarikatın tüm esaslarını tam olarak tespit eden ve tarikatı daha geniş bir coğrafyaya yayan mutasavvıf ise, “ikinci kurucu şeyh” (pîr-i sânî) ve “Halvetiyye Tâifesinin Seyyidi” olarak anılan Seyyid Yahya Şirvânî (ö.1457 veya 1463-64) olmuştur.
   
Halvetiyye’nin temeli, XIV. yüzyılın ikinci yarısında Harezm bölgesinde, silsilesi Sühreverdiyye’ye bağlanan Kerîmüddin Ahî Muhammed Halvetî (ö.1350) tarafından atıldı.
   
Kurucusu Kerîmüddin Ahî Muhammed Halvetî’nin yeğeni ve halifesi Ömer Halvetî’dir.

18 )Kadiriyye ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Kâdiriyye’yi Anadolu’ya ilk defa Abdülkadir Geylânî’nin torunlarından Hüseyin Hamevî getirmiştir.
   
Kâdiriyye, Abdülkâdir Geylânî tarafından Bağdat’ta kurulmuş bir tasavvuf yoludur.
   
Kâdiriyye, Endonezya’dan Kuzey Afrika’ya, Sibirya’dan Afrika içlerine kadar yayılmıştır.
   
İslâm dünyasının en eski ve en yaygın tarikatlarından birisi olarak kabul edilen Kâdiriyye, XIII-XV. asırlar arasında Osmanlı Devleti dışındaki Müslüman ülkelerde gelişimini farklı kolları sayesinde gerçekleştirmiştir.
   
Kâdiriyye’yi İstanbul’a getiren İsmail Rûmî (ö.1631)’dir. İsmail Rûmî’nin İstanbul’da yaptırdığı Tophane tekkesi, bu yolun Anadolu’daki merkezi konumundadır.

19)  “XII-XIII. asırlara genel olarak bakıldığında tarikatların tekevvün dönemi olarak dikkati çeker.”
Aşağıdaki tarikatlardan hangisi bu dönemde kurulmamıştır?


 Çiştiyye 
  Kâdiriyye 
  Yeseviyye 
  Rifâiyye 
 
Halvetiyye

 

 

 20 )Aziz Mahmud Hüdayi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


 
Tekkesi, İstanbul’un en önemli tasavvuf ve kültür merkezlerinden biri olarak hizmet görmüş; buradan pek çok ilim ve fikir adamı, şeyh ve musikişinas yetişmiştir.
 
Celvetiyye’nin kurucusu Aziz Mahmud Hüdâyî, 1541’de İstanbul’da doğdu.
 
Vefat ettiğinde altmışa yakın halifesi bulunduğu rivayet edilen Aziz Mahmûd Hüdâyî, halifeleri ve yazdığı otuz kadar eseriyle Anadolu ve Balkanlar’daki dinî-tasavvufî hayat üzerinde derin tesirler bırakmış ve bu şekilde şöhreti günümüze kadar ulaşmıştır.
 
Hüdâyî, üç yıl gibi kısa bir sürede seyru sülûkünü tamamladıktan sonra şeyhi tarafından çocukluk yıllarını geçirdiği Sivrihisar’a halife olarak tayin edildi.
 
Trakya ve Balkanlar’da bir süre

21 )Rifaiye ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.
 

Rifâiyye, Kâdiriyye gibi Horasan kökenli bir tarikattır.
 
Bu yolun mensupları zikir ve âyin usûlü olarak “sesli” (cehrî) ve “ayakta” (kıyâmî) zikir usûlünü benimsemişlerdir.
 
Tarikatta riyazet ve mücâhedeye çok önem verilir.
 
Rifâî kıyam zikri coşkun ve hareketlidir ve zikir içinde Rifâiyye’ye mahsus olan “burhan” gösterisi vardır.
 
Kıyam zikrine uygun musiki icra edilir. Kalbî “ism-i Hay” ve “ism-i Celâl” zikirlerinde ney de üflenir.

 22 )
Aşağıdakilerden hangisi Nakşbendiyye kollarından biri değildir?

  Ahrâriyye: Ubeydullah Ahrâr  
  Melâmiyye: Muhammed Nûru’l-Arabî  
  Müceddidiyye: Ahmed Fûrûk-i Sirhindî  
  
Şemsiyye: Ahmed Şemseddin Sivâsî  
  Hâlidiyye: Mevlana Hâlid-i Bağdadî  

23 )Aşağıdaki eserlerden hangisi Abdülkadir Geylânî’ye ait değildir?


  el-Füyûzâtu’r-rabbâniye fî evrâdi’l-Kādiriyye 
  el-Fethu’r-rabbânî ve’l-feyzü’r-rahmânî 
 
Fütühatü’l-Mekkiyye 
  Fütûhu’l-gayb 
  el-Gunye li-tâlibî tarîki’l-hak 

 24 )Hacı Bektaşi Veli'nin eserlerinden değildir?
-makalat
-tefsir-i fatiha
-şerh-i besmele
-nesayih-i hacı bektaşi veli
-menakibül arif

25 )Sufiler tasavvufun gayesi hakkında aşağıdakilerden hangisini söylememişlerdir?

ALLAH korkusunun kalbe yerleşmesi
 
Güzel ahlak
 
Adil olmak

 
ALLAH sevgisi
 
Marifetullah

26 ) Kadiriyye’de toplu zikir hangi şekilde icra edilir?

Hafî ve Cehrî
 
Hafî-Kıyâmî
 
Hafî-Kuûdî
 
Cehrî-Kuûdî
 
Cehrî-Kıyâmî


27 ) Hacı Bektaşi Veli ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

Hacı Bektâş Veli o zamanki adıyla Sulucakarahöyük, bugünkü adıyla Nevşehir’e yerleşmiştir. Burada 1171 yılında vefat etmiş ve türbesi buradadır.
 
Âşıkpaşazâde’nin kaydettiğine göre Hacı Bektâş-ı Velî ve kardeşi Menteş’in, Baba İlyas Horasanî’ye intisap ettikleri; Elvan Çelebi ve Eflâkî’nin beyanlarına göre de Hacı Bektâş’ın halifelik makamına kadar yükseldiği anlaşılmaktadır.
 
Vefâî şeyhi Baba İlyas’ın halifesi olup Horasan erenlerindendir.
 
Hacı Bektâş-ı Velî, Bektâşiyye’nin kurucusu kabul edilen bir Türkmen şeyhidir.
 
XIII. yüzyılda Cengiz istilâsı sebebiyle Anadolu’ya vuku bulan derviş göçleri arasında, aynı mektebe mensup Yesevî veya Haydarî dervişlerinden biri olarak Anadolu’ya gelmiştir.

28 )  Aşağıdaki isimlerden hangisi XIV. ve XV. Asır mutasavvıflarından biri değildir?

Nakşibend Muhammed Bahâeddin Buhârî
 
Hacı Bayram-ı Velî
 
Yunus Emre
 
-Hacı Bektaş-ı Velî
 
Dâvûd-i Kayserî

29) Sa’diyye’nin kurucusu Sa‘deddin el-Cebâvî (ö.575/1180) ile ilgili aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

Sa‘deddin el-Cebâvî’nin yol kesen haydutları terbiye ve irşad maksadıyla aralarına katıldığı söylenir.
 
Sa‘deddin el-Cebâvî’nin tarikat silsilesi biri vehbî, diğeri kesbî olmak üzere iki koldan Hz. Peygamber’e (s.a.) ulaşır.
 
Nesebi baba tarafından Hz. Ömer’e, anne tarafından Hz. Ebu Bekir’e ulaşır.
 

Sa‘deddin el-Cebâvî’nin başta akıl hastaları olmak üzere birçok hastayı tedavi ettiği, öte yandan vahşi ve zehirli hayvanlar üzerinde tasarrufta bulunmak gibi kerametleri olduğu rivayet edilir.
 
Dedelerinden biri olan Şeybân’a nisbetle “Şeybânî”, tekkesini kurup faaliyet gösterdiği Şam’ın Cebâ köyüne izâfetle “Cebâvî” nisbeleriyle bilinir. Türkçe’de ve bazı Batı dillerinde Cebâvî nisbesi daha çok “Cibâvî” şeklinde kullanılmaktadır.

 

 

30) Abdülkadir Geylânî’nin tasavvufi görüşleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Zühd, bedenin değil ruhun özelliğidir. İtibar manaya olduğu için mâsivâdan yüz çevirme bedenle değil, gönülle olur.
 
Abdülkâdir Geylânî’nin tasavvufî görüş ve düşünceleri, dinin zahirî hükümlerine titizlikle bağlı kalma esasına dayanır.
 
Semâ‘ı meşru görmekle birlikte bir sûfînin müşâhede ettiği derunî hallerin dini ölçülerin dışına taşmamasını şart koşmuştur.
 
O, İbn-i Arabi tarafından sistemleştirilen tasavvuf anlayışını geliştirmiş, dinin zahirî hükümlerine bağlılık konusunda son derece titiz davranmıştır.
 

Abdülkâdir Geylânî’ye göre kalbin arınması, bilginin hayata geçirilmesine ve ibadetlerin samimi ve gösterişten uzak (ihlâslı) bir şekilde yerine getirilmesine bağlıdır.

31) Çiştiyye ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

Çiştiyye’de tasavvufî düşüncenin temelini “vahdet-i vücûd” kavramı oluşturur.
 
Çiştiyye tarikatı mensupları ilk dönemlerinde, Şeyh Şehâbeddin es-Sühreverdî’nin Avârifü’l-maârif’ini tarikatlarının temel kitabı olarak benimsemişlerdi. Hücvîrî’nin Keşfü’l-mahcûb’u da çok rağbet gösterdikleri bir eserdir.
 
Çiştiyye, Muînüddin Hasan el-Çiştî’ye nisbet edilen İran’ın ilk ve en büyük tarikatıdır.
 
Çiştiyye tarikatının tarihi “büyük şeyhler” dönemi (1200-1356), taşra hankahları dönemi (XIV-XV. yüzyıllar), Sâbiriyye kolunun doğuşu ve gelişmesi dönemi (XV. yüzyıldan itibaren) ve Nizâmiyye kolunun ortaya çıkışı (XVIII. yüzyıl) olmak üzere dört bölümde değerlendirilir.
 
Adını, asıl kurucusu Hâce Ebû İshak eş-Şâmî’nin şeyhi Mimşâd ed-Dîneverî’nin emriyle yerleştiği Herat yakınlarındaki Çişt köyünden alır.Düzenleyen muallim sani - 16Nisan2011 Saat 23:54
IP
uzat elini
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 24Kasım2009
Konum: Elazığ
Gönderilenler: 0

Alıntı uzat elini Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 16Nisan2011 Saat 01:07

Aşağıdakilerden hangisi Yeseviyye’de tasavvufi anlayışın temelini oluşturan kavramlardan değildir?

Sehâvet

Sema

Tevekkül ve Tefekkür

Mârifetullah

Fenâ fillahDüzenleyen uzat elini - 16Nisan2011 Saat 01:11
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,086 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası