Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Sakarya İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: DİN FELSEFESİ II

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
muallim sani
Aktif Üye
Aktif Üye


Kayıt Tarihi: 12Ocak2010
Gönderilenler: 108

Alıntı muallim sani Cevapla bullet Konu: DİN FELSEFESİ II
    Gönderim Zamanı: 11Nisan2011 Saat 22:07

DİN FELSEFESİ

1-"ölümü düşüncenden sil ve gözlerini hayata çevir."diyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a- spinoza
b-kindi
c-protogoras
d-hegel
e-kant

2
-"insan yaptığından başkasını yapamaz"o halde "başka türlüde hareket edebilirim" inancı bir yanılmadan ibarettir diyen birisi aşıdakilerden hangisini savunmuş olur.?
a-nihilizm
b-patalizm
c-panteizm
d-
sıkı determinizm
e-ılımlı determinizm

3- Ölüm korkusu aşağıdaki nedenlerden hangisinden kaynaklanmamaktadır?

İnsanın sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin yitirilmesinden
İnsanın sevdiği insanları ve ailesini geride bırakmasından
Çok zor şartlar altında ruhların teslim edilmesinden
Ölümün acı veren bir hadise olduğu düşüncesinden
Ahrette insanın geçmiş ve gelecekteki bütün akrabılarıyla karşılamasından

4- Aşağıdaki kavramlardan hangisi ''ölümsüzlük'' ile ilgili bir ifade değildir?


Haşr
İadetü'l- halk
Neşet-i saniye
eş-Şeri'a
Ma'ad

5- ''Ölümle ilgili korku ve endişeyi yenmenin en kolay yolu, ölüm düşüncesinden kaçmakla değil ölümü sürekli olarak düşünmekle mümkündür.'' görüşünü aşağıdakilerden hangisi savunmuştur?

Stoacılar
Meşailer
İşrakiler
Kartezyenler
Yeni Eflatuncular6- Aşağıdakilerden hangisi felsefe tarihinde ölümsüzlük ile ilgili ileri sürülen gerekçelerden biridir?

   
e)
Ahlaki gerekçeler
   
b) Tarihi gerekçeler
   
a) İktisadi gerekçeler
   
d) Hissi gerekçeler
   
c) Felsefi gerekçeler

) Aşağıdaki ifadelerden hangisi “ateizm” ifadesi ile ilgili değildir?

 
d) Allahsız
 
e) Zındık
 
b) İlhad
 
a
) Deist
 
c) Tanrı tanımaz


8 )Aşağıdakilerden hangisi “pozitif ateizmi” ifade etmektedir?


 
d)
Kişinin düşünerek ve tartışarak Tanrı'nın var olmadığını öner sürmesi
 

b) Kişinin inanma ve inanmama arasında nötr kalması
 
a) Kişinin Tanrı’yı hayatına sokma gereğini duymaması
 
e) Kişinin tabiatta bulunan her şeyi Tanrı kabul etmesi
 
c) Kişinin inanma ile inanmamayı düşünerek birini tercih etmesi


9) “Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu hakkında hiçbir şey bilmediğini, dolayısıyla bu konuda hiçbir şey söyleyememeğini öne süren kişi” aşağıdaki anlayışlardan hangisine sahiptir?


b) Panteizm
 
a)
Agnostisizm
 
c) Pan-enteizm
 
d) Deizm
 
e) Teizm

10) Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi “sınırlı kudret” anlayışını savunmuştur?


a) Hegel
 
b) Spinoza
 
e) İbn Hazm
 
c)
M. İkbal
 
d) Gazali

11) Bütün yapıp edilenlerin kişinin kendisinin de  yaptıkları dahil olmak üzere harici sebeplere bağlayan aşağıdaki kavramlardan hangisi ile anılabilir? 
d) Panteist
 
c) Deist
 
a) Fatalist
 
b)
Determinist
 
e) Pesimist


12) Katı determinizm”in kabul edilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söylemez?


 
e)
Kısmen de olsa insan tercihlerde bulunabilir
 
a) Sorumluluktan bahsetmenin hiçbir anlamı yoktur
 
c) "Suçlu" nun bir anlamı olmadığı gibi "masum'un da bir anlamı yoktur
 
b) Caniyi de kınayamayız; caniyi linç eden insanları da
 
d) İnsan hiçbir şekilde kendi iradesini kullanarak tercihlerde bulunamaz


13) Platon’a göre kötülüğün sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
e) İnsanlar kendi iradeleri ile kötülüğü yapmaktadırlar
 

b) Kötü ruhlar tarafından yapılmaktadır
 
d) ALLAH tarafından yapılmaktadır
 
a) İnsanların yaptıklarına karşılık verilen cezadır
 
c) Kötülüğün ademiliğinden kaynaklanmaktadır14) Aşağıdakilerden hangisi peygamberin özelliklerinden değildir?

d) Her insan gibi ölmeleri
 

b
) İstediklerinde mucize göstermeleri
 
a) Yaşadıkları toplumun içinden seçilmiş birer insan olup toplumla aynı dili konuşmaları
 
c) Dünya işleriyle meşgul olmaları
 
e) Sadık, dürüst, yaratana saygılı, yaratılmışlara şefkatli kimseler olmaları
 


15) Aşağıdaki peygamberlerden hangisi aynı dönemde yaşamamıştır

e) Hz. Davud ile oğlu Hz. Süleyman
 
d) Hz. Musa ile kardeşi Hz. Harun
 
c) Hz. Ya'küb ile oğlu Hz. Yusuf
 

a) Hz. Yunus ile Hz. Salih
 
b) Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail ve Hz. Lut

16 ) “Her olayın bir takım yakın ve uzak sebeplere bağlı olarak ortaya çıktığını, ortaya çıktıktan sonra da bizzat o olayın bir takım başka olaylar için bir sebep olduğunu ve bütün olup-bitenlerin “kozal bir açıklama”sının yapılabileceğini -en azından teorik bir imkan olarak- kabul eden” anlayış aşağıdakilerden hangisidir?                        

 

b) Determiniz 
  a) Ateizm 
  d) Fatalizm 
  c) Panteizm 
  e) Teizm 
 

17) İnsanların kasıt ve ihmallerinin neden olmadığı kötü durumlara ………………….. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


 
c) Metafiziksel kötülük
 
b) Ahlaki kötülük
 
a) İradi kötülük
 
e) Evrensel kötülük
 

d) Doğal kötülük


 

18)"Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır" diyen akım aşağıdakilerden hangisidir?


 
e) Cebriler

 
d) Mu'tezile
 
b) Eşariler
 
a) Maturidiler
 
c) Hanbeliler


19) Aşağıdakilerden hangisi dua etmenin sebeplerinden biri değildir?


ALLAHın iradesinde değişiklik yapma arzusu
Zühd
Ölüm tehlikesi
Bir sıkıntının ortadan kalkmasını arzulamak
ALLAH'a karşı duyulan derin sevgi

20) Mucizenin nübüvvete delil olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisini taşıması gerekmez?

Peygamberlerden zuhur etmesi
Tabiat kanunlarına aykırı olması
İddiaya uygun bir şekilde meydana gelmesidir
Tehaddi ile birlikte gerçekleşmesi

İnsanları şaşırmayacak şekilde gerçekleşmesi

21) Aşağıdakilerden hangisi peygamber kavramıyla ilişkili değildir?

Yalvaç
Huda
Resul
Mürsel
Nebi

 

 

22)Aşağıdakilerden hangisi dua bağlantılı olarak tartışılmıştır?
Yaratılış teorisi
Kuantum teorisi?
İzafiyet teorisi
Yeter-sebep prensibi
Nedensellik ilkesi

23)
Ateist olmakla suçlanan ancak "bir insanın gerçek anlamda ateist olabilmesi için hiçbir ahlaki ideale sahip olmaması gerektiğini'' ifade eden filozof aşağıdakilerden hangisidir?


  a) Russel 
  e)
Spinoza  
  c) Kant 
  b)
Fichte 
  d) Hegel 

24)Aşağıdakilerden hangisi dua için söylenebilir?

e) Yapı bakımından vahye benzemekle beraber, yukarıdan aşağıya doğru olan bir durumdur
 
a)
Yapı bakımından vahye benzer, ancak bunda konuşma doğrultusu yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya doğrudur
 
c) ALLAH ile insan arasındaki bu lisanî münasebetin tek taraflı olmasıdır
 
d) ALLAH ile insan arasındaki münasebette insanın pasif olmasıdır
 
b) ALLAH ile insan arasında cereyan eden yukarıdan aşağıya, ALLAH'tan insana doğru olan bir çeşit özel konuşmadır

 

25) Aşağıdakilerden hangisinde dua ile vahiy arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde ortaya koymaktadır?
 

 
d)Her ikisinde de insan, doğrudan doğruya ALLAH'a hitap etme vasıtasına sahip değildir
 
a) Dua yukarıdan aşağıya, vahiy aşağıdan yukarıya bir iletişim yoludur
 
b)
Dua, vahiy gibi olağan üstü şartlar altında ve özel bir biçimde meydana gelir. ****
 
c) Her ikisinde de insan, doğrudan doğruya ALLAH'a hitap etme vasıtasına sahiptir
 
e) Her ikisinde de insan aktif durumdadı

26)“Kötülük, maddenin ilahi nizamı tam olarak kabul edip yansıtacak bir kuvvete sahip olmamasından doğmaktadır” diyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?


 
a) Swinburne
 
d) Gazali
 
b) Platon
 
c)
Farabi
 
e) Kant

27)Alemin "mümkün âlemler arasında en iyisi, en güzeli ve en tamı olduğunu" söyleyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?


 
b) Aristoteles
 
c) Farabi
 
d)
Gazali
 
e) Swinburne
 
a) Kindi

28)akıl ile felsefeyi uzlaştırmaya çalışan filozof kimdir
c.kindi

29 )Aşağıdakilerden hangisi nebi olduğunu iddia eden bir kimsenin ALLAH tarafından tasdik edilmesinin veya yalanlanmasının yollarından biridir?  a) Takriri tasdik 
  b) Fiili tasdik
 
  d) Rüya yoluyla tasdik 
  e) Tasavvuri tasdik 
  c) Dolaylı anlatımla olan tasdik

30 ) Batı felsefesinde "teodise" ifadesini meşhur eden filozof aşağıdakilerden hangisidir?


  d) Gazali 
  e) Leibniz

  b) Nietzsche 
  a) Kant 
  c) Spinoza 

31 )Aşağıdaki filozoflardan hangisi dine ve hatta vahyin imkanına itiraz ettiği halde akla dayalı bir teizmi savunmuştur.
i.sina
f.razi
hegel
ebu bekir er razi

paul tillich

32 )İslam felsefe tarihinde nübüvvetle aklı uzlaştırmaya çalışan ilk filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A kindi????????

B gazzali
C i.sina
D i.rüşd
E farabi

33 )
Aşağıdaki akımlardan hangisi peygamberlik için mucizenin gerekli olduğunu ileri sürmüşlerdir?
A kerramiyye
B mutezile
C ibadiyye
D maturidilik

E kaderiyeDüzenleyen muallim sani - 15Nisan2011 Saat 01:02
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,083 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası