Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Sakarya İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: TASAVVUF SORU-CEVAPLARI

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
uzat elini
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 24Kasım2009
Konum: Elazığ
Gönderilenler: 0

Alıntı uzat elini Cevapla bullet Konu: TASAVVUF SORU-CEVAPLARI
    Gönderim Zamanı: 02Aralık2010 Saat 00:12
                                   TASAVVUF
1-Reşahât Aynü’l-hayât adlı eser aşağıdaki tarikatlardan hangisini konu edinir?
 
Halvetiyye
 
***Nakşbendiyye*** 
Şâziliyye
 
Melâmiyye
 
Kadiriye

2-islâmın ruh eğitimi demek olan tasavvufun, genel eğitim konusu ile münasebetinin bulunması gayet tabiidir. Değişik ruh yapılarına sahip insanları durumlarına göre nasıl terbiye ettiğini tetkik etmek, tasavvufun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve İslâm’ın eğitim yönü hakkında fikir verecektir.”
Yukarıdaki ifadeler tasavvuf ile hangi ilmin irtibatını göstermektedir?
 
Tasavvuf-Sosyoloji
 
Tasavvuf-Psikoloji
 
**Tasavvuf-Terbiye***
 
Tasavvuf-Siyaset
 
Tasavvuf-Ahlak

3-Mistik düşüncelerdeki benzerlik ve farklılıklar göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
 
Bütün büyük dünya dinlerinde mistisizmin ifade ediliş biçimleri arasında bir hayli fark vardır.
 
Farklı dinlerdeki mistik tecrübeleri ifade eden kavramların bazı ortak yanları bulunmaktadır.
 
Dünyadaki bütün mistik doktrinler birbirinin tamamen aynı olan kavramsal yapılar içermez.
 
**Mutlak hakikat tecrübesi her zaman aynı kavramla ifade edilmiştir.****
 
Tecrübe ve anlayışta belirgin bir şekilde birlik görülür.

4-Peygamber’in (s.a.), “Gelecekte dünyanın genişleyeceğini, bolluğa kavuşacağını görüyorum. Bolluk zamanında ipek perdeler ve atlas yastıklar kullananlar çıkacak. Sizden birinizin boynunun vurulması, dünyaya dalmasından daha iyidir.” dediği sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
 
**Abdurrahman b. Avf****
 
Hz. Ömer
 
Selman-ı Fârisî
 
Sa’d b. Ebî Vakkâs
 
Hz. Ali

5- Tasavvvuf Klasik eseri sayılan ve Kuşeyrî ve Gazzâlî gibi mutasavvıflara kaynaklık eden eser aşağıdakilerden hangisidir?
 
Keşfü’l-mahcûb
 
Hatmü’I-velâye
 
**Riâye li-hukûkıllah****
 
el-Luma’
 
Kûtü’l-kulû

6-Şiblî, Haris Muhâsibî, Cüneyd ve Zünnûn gibi ilk mutasavvıflar, semâı medhetmişler, semâ meclislerine devam etmişler, Serrâc, el-Luma'da; Ebû Bekir Kelâbâzî, et-Taarruf'ta; Kuşeyrî, Risâle'de; Gazzâlî, İhyâ'da; Sühreverdî, Avârifu'l-maârif’te bu konuya yer vermiş ve uzun değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
Yukarıdaki ifadeler Tasavvufun hangi alanla irtibatına işaret etmektedir
 
Tasavvuf -Mimari
 
**Tasavvuf –Musiki****
 
Tasavvuf -Sosyoloji
 
Tasavvuf -Terbiye
 
Tasavvuf -Eğitim

7-Aşağıdakilerden hangisi Ashabın zühdi hayatının esaslarından değildir?
 
Daha çok kılık kıyafet, yeme-içme gibi dünya nimetlerine değer vermeme
 
ALLAH’a karşı teslimiyet ve tevekkül içinde olma
 
**Ticaret yapıp kazandıklarından bir kısmını tasadduk etme***
 
Zikir ve nafile ibadetle meşgul olma
 
İbadet ve tefekkür için tenha yerleri tercih etme

8- Aşağıdakilerden hangisi Tasavvuf kelimesine kök olarak öne sürülen başlıca kelimelerden değildir?


 
***Asr-ı saadetteki ashâb-ı suffenin Saff-ı evvel’inden
 
Ense saçı ve kıl demek olan sûfetü'l-kafâ’dan
 
Yün anlamına gelen sûf’tan
 
Duruluk ve temizlik anlamına gelen safa ve safvet’ten
 
Kendilerini halka hizmete veren Benu's-sûfe’den
9-Aşağıdaki Tasavvuf ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?


 
İslâm Peygamberi'nin şahsında temsîl ettiği manevî otoritenin, müesseseleşmiş ve günümüze kadar yaygınlaşarak gelmiş şeklidir.
 
Tasavvuf; İslâm'ın ruh hayatıdır.
 
**Tasavvuf insanları dünyadan tamamen uzaklaştırmayı amaç edinmiş bir ilimdir.***
 
Tasavvuf; İslâmî ilimlerin zirve noktası, zübdesi ve özüdür.
 
İnsanın iç dünyasını îmara ve kötü duygularını tashihe çalışan bir ahlâkî sistemdir.10-Dünyada haksız yere kibirlenip büyüklük taslayanları, âyetlerimi gereği gibi anlamaktan uzaklaştırırım” (el-A‘râf, 146) âyeti göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi ALLAH’ın âyetlerini anlamaya manidir?


 
Hased
 
Hepsi
 
Dünya sevgisi
 
Ucûb
 
Kibir
11-Mistisizmle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?)


 
**Görünenin ötesine veya görünmez olana geçme tecrübesi şeklinde genel anlamıyla her dinde rastlanan bir olgu değildir.***
 
Zamanla sınırlı olan ve gelişenden ezelî ve zamansız olana geçiş tecrübesini ifade eder.
 
Mistisizm, insanın görünen nesnelerin ardındaki gerçeklik, sonsuzluk ve birliğe ulaşma yönündeki ruhî tecrübesi ve bu tecrübeyi ifade eden doktrine verilen addır.
 
Grekçe sır anlamına gelen musterion kelimesinden türetilmiştir.
 
Bütün bir hakikat problemine aklî ve daha çok sezgiye dayalı melekelerle özel biçimde yaklaşmak manasına gelir.

12- Tasavvufla felsefenin ortak alanları aşağıdakilerden hangisidir?


 
Ruh-Dünya-ALLAH
 
Nefs-Ruh-Varlık
 
Dünya-ALLAH-İnsan
 
İnsan-ı Kamil-ALLAH-Varlık
 
***ALLAH-İnsan-Varlık***
13-Bir rivayete göre ilk defa "sûfî" lakabıyla anılan zat aşağıdakilerden hangisidir?


 
Ebû Muhammed Murtaiş
 
Ebû Muhammed Cerîrî
 
Ebû Nasr Serrâc
 
Ebû Bekir Kettânî
 
***Ebû Hâşim

 
14-Günümüze ulaşan ilk Kitâbü’z-zühd müellifi aşağıdakilerden hangisidir?


 
Ebû Mes’ûd b. İmrân el-Mevsılî
 
Ahmed b. Hanbel
 
***Abdullah b. Mübârek
 
Vekî b. el-Cerrâh
 
Hatîb el-Bağdâdî

 
15-“İslâmın ruh eğitimi demek olan tasavvufun, genel eğitim konusu ile münasebetinin bulunması gayet tabiidir. Değişik ruh yapılarına sahip insanları durumlarına göre nasıl terbiye ettiğini tetkik etmek, tasavvufun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve İslâm’ın eğitim yönü hakkında fikir verecektir.”
Yukarıdaki ifadeler tasavvuf ile hangi ilmin irtibatını göstermektedir?
 


 
**Tasavvuf-Terbiye***
 
Tasavvuf-Ahlak
 
Tasavvuf-Psikoloji
 
Tasavvuf-Siyaset
 
Tasavvuf-Sosyoloji 
16-Keşfü’l-mahcûb isimli eserin müellifi kimdir?


 
Hâris b. Esed Muhasibi
 
Ebû Nasr Serrâc
 
Abdülkerim Kuşeyrî
 
Ebû Bekir Kelâbâzî
 
**Ali b. Osman el-Cüllâbî el-Hücvirî***

17-Aşağıdakilerden hangisi zâhir–bâtın ayırımının ortaya çıkardığı çift manalı kelimelerdendir?


 
Rics
 
Cihad
 
Tahâret
 
Fevahiş

 
**Hepsi ***

 

18-Osmanlı dönemi tasavvuf ricali, tarikatları ve tekkeleriyle ilgili yapılmış doktora çalışmaları ve müellifleri göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  Hür Mahmut Yücer: “XX. Asırda Anadolu’da Tasavvuf” 
 
**Metin İzeti: “Balkanlarda Tasavvuf”**** 
  Reşat Öngören: “XVII. Asırda Anadolu’da Tasavvuf” 
  Necdet Yılmaz: “XVIII. Asırda Anadolu’da Tasavvuf” 
  Ramazan Muslu: “XIX. Asırda Anadolu’da Tasavvuf

19 ) Aşağıdakilerden hangi müellif eserinde itikadi konularla birlikte tasavvufî kavramları da açıklamıştır?


  Ali b. Osman el-Cüllâbî el-Hücvirî 
  **Ebû Bekir Kelâbâzî *****
  Hâris b. Esed Muhasibi 
  Hakîm Tirmizî 
  Ebû Nasr Serrâc 

20 ) “Tasavvuf kurduğu müesseselerle ferd planında olduğu kadar, toplum planında da hizmetler ifâ etmiştir. Tasavvuf bir halk hareketi olduğundan, tarikat ve tekkeler, tasavvufun kurduğu sosyal kurumlar olarak hizmet etmişlerdir. Bilgili-cahil, zengin-fakir herkes, tasavvufun kaynaştıran bünyesinde yek-vücûd haline gelmiştir. Tekkeler, imaretler, sosyal hayatın birer parçası konumundadır.”

Yukarıdaki ifadeler Tasavvufla hangi ilmin irtibatına işaret etmektedir 
**Tasavvuf-Sosyoloji  *****
  Tasavvuf-Ekonomi 
  Tasavvuf-Ahlak 
  Tasavvuf-Psikoloji 
  Tasavvuf-Felsefe 

21 ) Aşağıdaki Tasavvuf Klasiklerinden Eser- Müellif eşlemesinde hangisi yanlıştır?

 
**Kûtü’l-kulûb- Ebû Bekir Kelâbâzî  *****
  el-Luma’- Ebû Nasr Serrâc 
  Riâye li-hukûkıllah-Hâris b. Esed Muhasibi 
  er-Risâle-Abdülkerim Kuşeyrî 
  Hatmü’I-velâye-Hakîm Tirmizî 

IP
zahdem
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 24Kasım2009
Konum: Zonguldak
Gönderilenler: 0

Alıntı zahdem Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 02Aralık2010 Saat 21:01
allah razı olsun hocam
IP
talibetün
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 29Nisan2009
Gönderilenler: 0

Alıntı talibetün Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 22Kasım2011 Saat 01:22
''elbiseni temizle'' ayetini ''huyunu güzelleştir'' şeklinde açıklayan kimdir?   
***hasan-ı basri

Düzenleyen talibetün - 22Kasım2011 Saat 01:22
IP
talibetün
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 29Nisan2009
Gönderilenler: 0

Alıntı talibetün Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 22Kasım2011 Saat 01:35
1 )
Aşağıdakilerden hangisi Ashabın zühdi hayatının esaslarından değildir?
     
Zikir ve nafile ibadetle meşgul olma
     
Ticaret yapıp kazandıklarından bir kısmını tasadduk etme
     
İbadet ve tefekkür için tenha yerleri tercih etme
     
Allah’a karşı teslimiyet ve tevekkül içinde olma
     
Daha çok kılık kıyafet, yeme-içme gibi dünya nimetlerine değer vermeme


Düzenleyen talibetün - 22Kasım2011 Saat 01:36
IP
talibetün
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 29Nisan2009
Gönderilenler: 0

Alıntı talibetün Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 22Kasım2011 Saat 01:35
Felsefî ve dinî mistikler ayırımı göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
     
Dini mistiklere göre vecdin hedefi doğrudan doğruya Tanrı'ya varmak, O’nun kendisiyle birleşmek, visâl halinde olmak ve O’nda kaybolmaktır.
     
Felsefî mistiklere göre vecd’in gayesi, zihin yolu ile varılması mümkün olmayan Bir’e, bütüne ulaşmaktır.
     
Bir'e ve bütüne ulaşma Plotinus (205-270) ve İskenderiye Okulu’nun temsil ettiği felsefî mistisizm’dir.
     
Felsefi mistikler vecd’in amacını Bir’e ve bütüne varmakta bulmakla beraber, Tanrı'yı bu bir ve bütünde mündemiç görmezler.
     
Felsefi ve dini ayrımı yapılmakla birlikte, felsefî mistisizm ile dini mistisizm arasında yakın bir ilişkinin ve akrabalığın varlığından söz edilir. Hind mistisizminin Plotinus’un yakın akrabası olması gibi.
IP
neyzen_ist
Aktif Üye
Aktif Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 20Ağustos2009
Gönderilenler: 108

Alıntı neyzen_ist Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 22Kasım2011 Saat 20:55
teşekkürler hocam...
arkadaşlar soru paylaşalım birbirimize yardımcı olalım
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,070 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası